ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ВИЩОГО СУДУ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/22022.259743

Анотація

Ключові слова: судочинство, право інтелектуальної власності, Вищий суд з
питань інтелектуальної власності, право Європейського Союзу

Аналіз правового та організаційного забезпечення створення Вищого суду з
питань інтелектуальної власності виявив наявність наукової проблеми щодо відсут-
ності реалізації конституційного положення, згідно з яким вищі спеціалізовані суди
можуть діяти відповідно до закону, відсутності Закону України «Про Вищий суд з
питань інтелектуальної власності», а також спеціальних процесуальних норм, які
мають забезпечувати діяльність цього суду з розгляду судових справ щодо прав інте-
лектуальної власності.
Метою статті є аналіз ключових правових та організаційних проблем створення
ВСПІВ, основних положень проєкту спеціального закону щодо цього суду, виявлен-
ня прогалин процесуального права та розроблення пропозицій щодо їх змістовного
наповнення.

Список використаних джерел / List of references

1. Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки: Указ Президента України від 11 червня 2021 року № 231/2021. № 113. Урядовий кур’єр офіційне видання від 15.06.2021.

2.       Новіков І. Вищий IP-суд має розв’язати безліч проблем, але поки сам залишається проблемою. URL: https://zib.com.ua/ua/.

3.       Андрощук Г. О., Работягова Л. І. Єдиний патентний суд ЄС: організаційні та економіко-правові засади функціонування // Наука технології інновації № 2 (10), 2019, 34−43 с.

4.       Статистичний бюлетень господарських судів України. URL: https://supreme.court.gov.ua.

5.       Кодинець А. О. Захист прав інтелектуальної власності в умовах впровадження судової реформи. // Підприємництво, господарство і право. 2018. № 3. С. 9−13.

6. Коваль І. Ф. Щодо правового статусу вищого суду з питань інтелектуальної власності / І. Ф. Коваль // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 5. С. 39–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2016_5_5.

7. Коротун О. М. Захист прав інтелектуальної власності: сучасний стан розвитку процесуального законодавства. // Прикарпатський юридичний вісник. 2019. № 3 (28). С. 101−105.

8. Конституційне подання щодо відповідності Конституції України (конституції) Закону України «Про Вищий антикорупційний суд» від 7 червня 2018 року № 2447-VIII (3/349(20) 22.07.2020). URL: https://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciyni-podannya-stanom-na-15-chervnya-2021-roku.

9. Блажівська О. Є. Аналіз судових систем інтелектуальної власності Франції, США, Німеччини та України, перспективи створення Вищого суду з питання інтелектуальної власності в Україні. // Право України. 2016. № 11. С. 167−175.

10. Штефан О. О. Деякі питання юрисдикції вищого суду з питань інтелектуальної власності щодо спірних авторських правовідносин. // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2018. № 1. С. 5-10.

11. Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020 – 2025 років. URL: http://strategyip.info.

12. Світличний О., Сулим В. Про деякі проблеми удосконалення господарського процесуального законодавства. // Публічне право. 2018. № 1 (29). С. 196–202.

13. В Особистому кабінеті адвоката з’являться можливості системи EasyCon. URL: https://unba.org.ua.

14. Канарик Ю. С., Банк М. Ю. Юрисдикція суду з питань інтелектуальної власності // Young Scientist. 2018. № 6 (58). C. 185−187.

15. Суд в смартфоні: ІР-суд може стати пілотним проєктом для повноцінного впровадження е-суду на базі ЄСІТС. URL: https://pravo.ua/sud-u-smartfoni-ir-sud-mozhe-stati-pilotnim-proiektom-dlja-povnocinnogo-vprovadzhennja-e-sudu-na-bazi-iesits/ (data dostupu 08.02.2021).

==================================

1.       Pro Stratehiiu rozvytku systemy pravosuddia ta konstytutsiinoho sudochynstva na 2021-2023 roky: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 11 chervnia 2021 roku № 231/2021. № 113. Uriadovyi kurier ofitsiine vydannia vid 15.06.2021.

2.       Novikov I. Vyshchyi IP−sud maie rozviazaty bezlich problem, ale poky sam zalyshaietsia problemoiu. URL: https://zib.com.ua/ua/.

3.       Androshchuk H. O., Rabotiahova L. I. Yedynyi patentnyi sud YeS: orhanizatsiini ta ekonomiko-pravovi zasady funktsionuvannia // Nauka tekhnolohii innovatsii № 2 (10), 2019, 34−43 s.

4.       Statystychnyi biuleten hospodarskykh sudiv Ukrainy. URL: https://supreme.court.gov.ua.

5.       Kodynets A. O. Zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti v umovakh vprovadzhennia sudovoi reformy. // Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2018. № 3. S. 9−13.

6. Koval I. F. Shchodo pravovoho statusu vyshchoho sudu z pytan intelektualnoi vlasnosti / I. F. Koval // Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2016. № 5. S. 39–44. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2016_5_5.

7. Korotun O. M. Zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti: suchasnyi stan rozvytku protsesualnoho zakonodavstva. // Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk. 2019. № 3 (28). S. 101−105.

8. Konstytutsiine podannia shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsii) Zakonu Ukrainy «Pro Vyshchyi antykoruptsiinyi sud» vid 7 chervnia 2018 roku № 2447-VIII (3/349(20) 22.07.2020). URL: https://ccu.gov.ua/novyna/konstytuciyni-podannya-stanom-na-15-chervnya-2021-roku.

9. Blazhivska O. Ye. Analiz sudovykh system intelektualnoi vlasnosti Frantsii, SShA, Nimechchyny ta Ukrainy, perspektyvy stvorennia Vyshchoho sudu z pytannia intelektualnoi vlasnosti v Ukraini. // Pravo Ukrainy. 2016. № 11. S. 167−175.

10. Shtefan O. O. Deiaki pytannia yurysdyktsii vyshchoho sudu z pytan intelektualnoi vlasnosti shchodo spirnykh avtorskykh pravovidnosyn. // Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2018. № 1. S. 5-10.

11. Natsionalna stratehiia rozvytku sfery intelektualnoi vlasnosti v Ukraini na period 2020 – 2025 rokiv. URL: http://strategyip.info.

12. Svitlychnyi O., Sulym V. Pro deiaki problemy udoskonalennia hospodarskoho protsesualnoho zakonodavstva. // Publichne pravo. 2018. № 1 (29). S. 196–202.

13. V Osobystomu kabineti advokata ziavliatsia mozhlyvosti systemy EasyCon. URL: https://unba.org.ua.

14. Kanaryk Yu. S., Bank M. Yu. Yurysdyktsiia sudu z pytan intelektualnoi vlasnosti // Young Scientist. 2018. № 6 (58). C. 185−187.

15. Sud v smartfoni: IR-sud mozhe staty pilotnym proiektom dlia povnotsinnoho vprovadzhennia e-sudu na bazi YeSITS. URL: https://pravo.ua/sud-u-smartfoni-ir-sud-mozhe-stati-pilotnim-proiektom-dlja-povnocinnogo-vprovadzhennja-e-sudu-na-bazi-iesits/ (data dostupu 08.02.2021).

 

 

Біографії авторів

Олександр Дроздов

доктор юридичних наук, професор, адвокат,
заслужений юрист України,член Комісії з питань
правової реформи при Президентові України,
м. Харків, Україна

Микола Потоцький

доктор юридичних наук, адвокат,
патентний повірений, голова Комітету
з інтелектуальної власності, що діє у складі НААУ,
м. Київ, Україна

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-23

Номер

Розділ

Статті