ПРОБЛЕМИ ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДІВ, СТВОРЕНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: ДОКТРИНА І ПРАКТИКА (Ч. 1)

Автор(и)

  • Геннадій Андрощук головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат економічних наук, доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0781-9740

DOI:

https://doi.org/10.33731/22022.259744

Анотація

Ключові слова: інтелектуальна власність, штучний інтелект, винахідник, про-
грамне забезпечення, експертиза, патент, цифрова трансформація

У роботі досліджено динаміку розвитку світового ринку штучного інтелекту
(ШІ), патентну активність у цій сфері, проблемні питання, що виникають у зв’яз-
ку з патентуванням винаходів, створених з використанням ШІ. Розглянуто аспек-
ти формування доктрини і вироблення політики у сфері інтелектуальної власно-
сті (ІВ) та ШІ. Проаналізовано особливості експертизи патентоспроможності вина-
ходів, створених з використанням ШІ у різних юрисдикціях (ЄПВ, Китай, США,
Німеччина), зарубіжне законодавство, доктринальні позиції та судову практику з
цієї проблеми. Як показує аналіз проекту «Штучний винахідник», заявки DABUS
із зазначенням системи ШІ як винахідника, подані в 17 юрисдикціях, у більшості
були відхилені на рівні відомств ІВ та за результатами оскаржень в судовому
порядку. У цілому заявнику не вдалося переконати суди та відомства ІВ своєю
аргументацією, попри відмінності національного законодавства та патентних
систем. Розглянуто основні положення законопроєкту «Про внесення змін до
Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» щодо врегулю-
вання відносин, які виникають щодо винаходів і корисних моделей, створених з
використанням штучного інтелекту». Зроблено висновок, що закон «Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі» виключає комп’ютерні програми із патенто-
ваних об’єктів. Констатується їх меншість у загальній кількості поданих заявок і
виданих патентів. За період 1980−2018 років було опубліковано лише 740 таких
заявок (1,26 % загальної кількості). Правила складання, подання і розгляду
заявки на винахід (корисну модель) в Україні є застарілими і не відображають
аспектів ШІ. Лише комплексний підхід (зміни до законодавства й удосконалення
експертизи) дасть можливість вирішити цю проблему.

Список використаних джерел / List of references

1.       WIPO Technology Trends 2019 – Artificial Intelligence.

URL: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4386.

2. Андрощук Г. О. Штучний  інтелект: економіка, інтелектуальна власність, загрози. Теорія і практика інтелектуальної власності. № 2 (2021). С. 56−74.

3. Андрощук Г. О. Штучний інтелект: економіка, інтелектуальна власність, загрози. Теорія і практика інтелектуальної власності. № 3 (2021). С. 45−56.

4. Андрощук Г. О. Технології штучного інтелекту: аналіз патентних трендів. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2021. № 3 (15). С. 12−25.

5.       Андрощук Г. О. Машина винахідник: що вирішило ЄПВ. Інтелектуальна власність в Україні. 2020. № 2. С. 58−59.

6. Андрощук Г. ШІ не володіє правосуб’єктністю, щоб винаходити. Інтелектуальна власність в Україні. 2021. № 2. С. 53−54.

7. Андрощук Г. О. Патентування винаходів, реалізованих на компʼютері: керівні принципи і практика ЄПВ. Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання») : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (24 грудня 2020 р., м. Київ) ; за ред. акад. НАПрН України О. В. Скрипнюка і проф. В. Л. Федоренка / НДЦСЕ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мінʼюсту. Київ : Ліра, 2020. С. 54−68.

8. Андрощук Г. Штучний інтелект: зростаюча загроза — клонування голосу. Інтелектуальна власність в Україні. 2021. № 7. С. 66−67.

9. Андрощук Г. Південна Африка: штучний інтелект у списку винахідників. Інтелектуальна власність в Україні. 2021. № 8. С. 68−69.

10. Андрощук Г. Австралійський суд визнав ШІ винахідником. Інтелектуальна власність в Україні. 2021. № 10. С. 54−55.

11. Андрощук Г. ШІ не може бути названий винахідником в патентних заявках. Інтелектуальна власність в Україні. 2021. № 12. С. 59−60.

12.     Worldwide Semiannual Artificial Intelligence Tracker. URL:  https://www.idc.com/tracker/showproductinfo.jsp?containerId=IDC_P37251.

13. IDC Forecasts Companies to Increase Spend on AI Solutions by 19,6 % in 2022. URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS48881422.

14. Число выданных в мире патентов в сфере ИИ выросло в восемь раз за пять лет. URL: https://sk.ru/news/chislo-vydannyh-v-mire-patentov-v-sfere-ii-vyroslo-v-vosem-raz-za-pyat-let/.

15. Ryan Abbott The Artificial Inventor Project. URL: The Artificial Inventor Project (wipo.int).

16. Мария Калиничева. О некоторых вопросах правовой охраны изобретений, созданных искусственным интеллектом. URL: https://zakon.ru/blog/2020/2/25/o_nekotoryh_voprosah_pravovoj_ohrany_izobretenij_sozdannyh_iskusstvennym_intellektom.

17.     Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20527.

18. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ : Укр. енцикл., 1998. Т. 2 : Д-Й, 2003. 744 с.

19. Іскра С. Визначення правової доктрини у її співвідношення з юридичною наукою. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 11. С. 177−180.

20. Батурина С. В. Традиции российской правовой доктрины: автореф. дис. ... канд. юрид. наук :12.00.01. Кубанский гос. аграрн. ун-тет. Краснодар. 2008. 27 с.

21. Павлюк Н. М. Доктрина цивільного права як теоретичне підґрунтя модернізації цивільного законодавства України. Юридичний науковий електронний журнал. URL:  http://www.lsej.org.ua/6_2021/19.pdf.

22. Mochulska Marta  Doktryna prawa i jej wpływ na stosowanie prawa przez sądy w państwach kontynentalnej tradycji prawnej ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy Ukrainy. // Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2012, Tom 2. S. 75−84.

23. Полянський Є. Ю. Правова доктрина як базисна концепція права: природа, структура, значення. Наукові праці НУ ОЮА. 2015. С. 297−313.   http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/7399/Polsanskii%20nauk%20pr17.pdf?sequence=1.

24. James Nurton WIPO Publishes Submissions on AI and IP Policy. URL:  WIPO Publishes Submissions on AI and IP Policy (ipwatchdog.com).

25. James Nurton  Decision Could Provide an Answer to AI Inventorship. German Decision Could Provide an Answer to AI Inventorship (ipwatchdog.com).

26. Шахназарова Э. А. Правовое регулирование отношений, возникающих по поводу объектов интеллектуальной собственности, созданных технологией искусственного интеллекта, на примере опыта Великобритании, США и ЕС. Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 2 (32), июнь 2021. С. 34−45.

=================================

1.       WIPO Technology Trends 2019 – Artificial Intelligence.

URL: https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4386.

2. Androshchuk H. O. Shtuchnyi  intelekt: ekonomika, intelektualna vlasnist, zahrozy. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. № 2 (2021). S. 56−74.

3. Androshchuk H. O. Shtuchnyi intelekt: ekonomika, intelektualna vlasnist, zahrozy. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. № 3 (2021). S. 45−56.

4. Androshchuk H. O. Tekhnolohii shtuchnoho intelektu: analiz patentnykh trendiv. Ekspert: paradyhmy yurydychnykh nauk i derzhavnoho upravlinnia. 2021. № 3 (15). S. 12−25.

5.       Androshchuk H. O. Mashyna vynakhidnyk: shcho vyrishylo YePV. Intelektualna vlasnist v Ukraini. 2020. № 2. S. 58−59.

6. Androshchuk H. ShI ne volodiie pravosubiektnistiu, shchob vynakhodyty. Intelektualna vlasnist v Ukraini. 2021. № 2. S. 53−54.

7. Androshchuk H. O. Patentuvannia vynakhodiv, realizovanykh na kompʼiuteri: kerivni pryntsypy i praktyka YePV. Problemy teorii ta praktyky sudovoi ekspertyzy z pytan intelektualnoi vlasnosti («Krainievski chytannia») : mater. IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (24 hrudnia 2020 r., m. Kyiv) ; za red. akad. NAPrN Ukrainy O. V. Skrypniuka i prof. V. L. Fedorenka / NDTsSE sudovoi ekspertyzy z pytan intelektualnoi vlasnosti Minʼiustu. Kyiv : Lira, 2020. S. 54−68.

8. Androshchuk H. Shtuchnyi intelekt: zrostaiucha zahroza — klonuvannia holosu. Intelektualna vlasnist v Ukraini. 2021. № 7. S. 66−67.

9. Androshchuk H. Pivdenna Afryka: shtuchnyi intelekt u spysku vynakhidnykiv. Intelektualna vlasnist v Ukraini. 2021. № 8. S. 68−69.

10. Androshchuk H. Avstraliiskyi sud vyznav ShI vynakhidnykom. Intelektualna vlasnist v Ukraini. 2021. № 10. S. 54−55.

11. Androshchuk H. ShI ne mozhe buty nazvanyi vynakhidnykom v patentnykh zaiavkakh. Intelektualna vlasnist v Ukraini. 2021. № 12. S. 59−60.

12.     Worldwide Semiannual Artificial Intelligence Tracker. URL:  https://www.idc.com/tracker/showproductinfo.jsp?containerId=IDC_P37251.

13. IDC Forecasts Companies to Increase Spend on AI Solutions by 19,6 % in 2022. URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS48881422.

14. Chyslo vыdannыkh v myre patentov v sfere YY vыroslo v vosem raz za piat let. URL: https://sk.ru/news/chislo-vydannyh-v-mire-patentov-v-sfere-ii-vyroslo-v-vosem-raz-za-pyat-let/.

15. Ryan Abbott The Artificial Inventor Project. URL: The Artificial Inventor Project (wipo.int).

16. Maryia Kalynycheva. O nekotorыkh voprosakh pravovoi okhranы yzobretenyi, sozdannыkh yskusstvennыm yntellektom.

URL: https://zakon.ru/blog/2020/2/25/o_nekotoryh_voprosah_pravovoj_ohrany_izobretenij_sozdannyh_iskusstvennym_intellektom.

17.     Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=20527.

18. Yurydychna entsyklopediia: v 6 t. / redkol. : Yu. S. Shemshuchenko (holova redkol.) ta in. Kyiv : Ukr. entsykl., 1998. T. 2 : D-Y, 2003. 744 s.

19. Iskra S. Vyznachennia pravovoi doktryny u yii spivvidnoshennia z yurydychnoiu naukoiu. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2018. № 11. S. 177−180.

20. Baturyna S. V. Tradytsyy rossyiskoi pravovoi doktrynы: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk :12.00.01. Kubanskyi hos. ahrarn. un-tet. Krasnodar. 2008. 27 s.

21. Pavliuk N. M. Doktryna tsyvilnoho prava yak teoretychne pidgruntia modernizatsii tsyvilnoho zakonodavstva Ukrainy. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. URL:  http://www.lsej.org.ua/6_2021/19.pdf.

22. Mochulska Marta  Doktryna prawa i jej wpływ na stosowanie prawa przez sądy w państwach kontynentalnej tradycji prawnej ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy Ukrainy. // Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2012, Tom 2. S. 75−84.

23. Polianskyi Ye. Yu. Pravova doktryna yak bazysna kontseptsiia prava: pryroda, struktura, znachennia. Naukovi pratsi NU OIuA. 2015. S. 297−313.   http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/7399/Polsanskii%20nauk%20pr17.pdf?sequence=1.

24. James Nurton WIPO Publishes Submissions on AI and IP Policy. URL: WIPO Publishes Submissions on AI and IP Policy (ipwatchdog.com).

25. James Nurton  Decision Could Provide an Answer to AI Inventorship. German Decision Could Provide an Answer to AI Inventorship (ipwatchdog.com).

26. Shakhnazarova Э. A. Pravovoe rehulyrovanye otnoshenyi, voznykaiushchykh po povodu obъektov yntellektualnoi sobstvennosty, sozdannыkh tekhnolohyei yskusstvennoho yntellekta, na prymere opыta Velykobrytanyy, SShA y ES. Zhurnal Suda po yntellektualnыm pravam. № 2 (32), yiun 2021. S. 34−45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-23

Номер

Розділ

Статті