ІННОВАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ — КЛЮЧ ДО ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Олександр Дорошенко кандидат юридичних наук, директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2542-2328
  • Григорій Дорожко кандидат технічних наук, доцент, заступник директора НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6506-3203
  • Алла Ромашко доцент кафедри конструювання машин Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8325-8880
  • Оксана Юрчишин доцент, директор Департаменту інновацій та трансферу технологій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8821-7412
  • Олександр Кравець доцент кафедри конструювання машин Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7468-0956

DOI:

https://doi.org/10.33731/22022.259746

Анотація

Ключові слова: інновації, управління інноваціями, інтелектуальна власність,
системи управління, стандарти з систем управління

Інновації властиві будь-якій сфері діяльності людини і можуть бути застосовані у
процесі досягнення цілей сталого розвитку. Однак творець чи роботодавець творця
часто не належним чином супроводжують інновацію на різних етапах її життєвого
циклу, здійснюють її охорону та комерціалізацію.
Дослідженні проблеми в досягненні цілей сталого розвитку, пов’язаних з іннова-
ціями, управління інноваціями з урахуванням вимог законодавства та стандартів з
систем управління.
Міжнародне та національне законодавство у сфері інтелектуальної власності,
стандарти з систем управління є дуже важливими. Результати роботи ґрунтуються
на аналізі публікацій, чинного законодавства та існуючих стандартів з різних систем
управління.

Список використаних джерел / List of references

1.       Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия ; пер. с англ. и нем. Москва : ЭКСМО, 2007. 863 с.

2.       ISO. План для устойчивых инноваций.

URL: https://www.iso.org/ru/news/ref2688.html (дата звернення 20.10.2021).

3.       Михайлова Л. І., Турчіна С. Г. Інноваційний менеджмент: навч. посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2007. 248 с.

4.       Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: навчальний посібник. 2-ге вид. перероб. і доп. Суми : ВТД «Університетська книга» ; Київ: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. 324 с.

5.       Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навчальний посібник. Харків : ХДУХТ, 2004. 287 с.

6.       Дудар Т. Г., Мельниченко В. В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. Тернопіль : Економічна думка, 2008. 250 с.

7.       Микитюк П. П, Крисько Ж. Л., Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Скочиляс С. М. Інноваційний розвиток підприємства. Навчальний посібник. Тернопіль : ПП «Принтер Інформ», 2015. 224 с.

8.       Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30.09.2019.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (дата звернення 15.10.2021).

9.       ISO. Цели в области устойчивого развития.

URL: https://www.iso.org/ru/sdgs.html (дата звернення 15.10.2021).

10.     Цілі сталого розвитку. Україна 2020. Моніторинговий звіт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202020%20Monitoring_12.2020ukr.pdf (дата звернення 25.11.2021 р.).

11.     Державна служба статистики України. Оцінка прогресу досягнення ЦСР в Україні (за методологією Економічної та соціальної Комісії ООН для Азії та Тихого океану (UNESCAP)). URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 25.11.2021 р.).

12.     Добровільний національний огляд щодо Цілей сталого розвитку в Україні. URL: https://bit.ly/2BM67Vf (дата звернення 25.11.2021 р.).

13.     Відомості з Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

URL: https://sis.ukrpatent.org/uk/services/patent_attorneys/.

14.     Орлюк О. П. Освіта з інтелектуальної власності у системі вищої освіти України: проблеми та завдання. Теорія і практика інтелектуальної власності. № 6 (2019). С. 148−159.

15.     ISO/TC 279 INNOVATION MANAGEMENT.

URL: https://committee.iso.org/sites/tc279/home/projects.html (дата звернення 20.10.2021).

16.     Global Innovation Index 2021 (показники України).

URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021/ua.pdf.

====================================

1.       Shumpeter Y. A. Teoryia эkonomycheskoho razvytyia. Kapytalyzm, sotsyalyzm y demokratyia ; per. s anhl. y nem. Moskva : ЭKSMO, 2007. 863 s.

2.       ISO. Plan dlia ustoichyvыkh ynnovatsyi.

URL: https://www.iso.org/ru/news/ref2688.html (data zvernennia 20.10.2021).

3.       Mykhailova L. I., Turchina S. H. Innovatsiinyi menedzhment: navch. posibnyk. Kyiv : Tsentr navchalnoi literatury, 2007. 248 s.

4.       Illiashenko S. M. Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom: navchalnyi posibnyk. 2-he vyd. pererob. i dop. Sumy : VTD «Universytetska knyha» ; Kyiv: Vydavnychyi dim «Kniahynia Olha», 2005. 324 s.

5.       Krasnokutska N. S. Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka : navchalnyi posibnyk. Kharkiv : KhDUKhT, 2004. 287 s.

6.       Dudar T. H., Melnychenko V. V. Innovatsiinyi menedzhment : navch. posib. Ternopil : Ekonomichna dumka, 2008. 250 s.

7.       Mykytiuk P. P, Krysko Zh. L., Ovsianiuk-Berdadina O. F., Skochylias S. M. Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva. Navchalnyi posibnyk. Ternopil : PP «Prynter Inform», 2015. 224 s.

8.       Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30.09.2019.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (data zvernennia 15.10.2021).

9.       ISO. Tsely v oblasty ustoichyvoho razvytyia.

URL: https://www.iso.org/ru/sdgs.html (data zvernennia 15.10.2021).

10.     Tsili staloho rozvytku. Ukraina 2020. Monitorynhovyi zvit. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202020%20Monitoring_12.2020ukr.pdf (data zvernennia 25.11.2021 r.).

11.     Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Otsinka prohresu dosiahnennia TsSR v Ukraini (za metodolohiieiu Ekonomichnoi ta sotsialnoi Komisii OON dlia Azii ta Tykhoho okeanu (UNESCAP)). URL: http://www.ukrstat.gov.ua (data zvernennia 25.11.2021 r.).

12.     Dobrovilnyi natsionalnyi ohliad shchodo Tsilei staloho rozvytku v Ukraini.

URL: https://bit.ly/2BM67Vf (data zvernennia 25.11.2021 r.).

13.     Vidomosti z Derzhavnoho reiestru predstavnykiv u spravakh intelektualnoi vlasnosti (patentnykh povirenykh).

URL: https://sis.ukrpatent.org/uk/services/patent_attorneys/.

14.     Orliuk O. P. Osvita z intelektualnoi vlasnosti u systemi vyshchoi osvity Ukrainy: problemy ta zavdannia. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. № 6 (2019). S. 148−159.

15.     ISO/TC 279 INNOVATION MANAGEMENT.

URL: https://committee.iso.org/sites/tc279/home/projects.html (data zvernennia 20.10.2021).

16.     Global Innovation Index 2021 (pokaznyky Ukrainy).

URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021/ua.pdf.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-23

Номер

Розділ

Статті