ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Олена Штефан доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії захисту суб’єктивних прав відділу проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-6334-0040

DOI:

https://doi.org/10.33731/32022.262616

Анотація

Ключові слова: принципи цивільного процесуального права, принципи цивільного

судочинства, воєнний стан

 

Розкрито зміст і подано визначення принципів цивільного процесуального права,
його співвідношення з іншими спорідненими поняттями та межі їх застосування.
Проаналізовано особливості здійснення деяких процесуальних дій в умовах воєнного
стану в контексті реалізації принципу відкритості цивільного судочинства. Розкрито
особливості судових викликів та повідомлень на період дії воєнного стану; викладено
думку автора щодо запропонованого механізму реалізації принципів відкритості
цивільного судочинства, рівності та справедливості, правової визначеності.

 

Список використаних джерел / List of references

1.       Теорія держави та права: навч. посіб. / [Є. В. Білозьоров, В. П. Власенко, О. Б. Горова, А. М. Завальний, Н. В. Заяць та ін.] ; за заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. Київ : НАВС, Освіта України, 2017. 320 с.

2.       Гражданский процесс. Учебник / И. И. Авдеенко, П. Н. Евсеев, М. А. Кабакова, Р. Ф. Каллистратова и др. ; отв. ред. : Н. А. Чечина, Д. М. Чечот. Москва: Юрид. лит., 1968. 456 c.

3.       Гурвич М. А. Лекции по советскому гражданскому процессу. Москва, 1950.

4.       Немировська О. В. Принцип змагальності сторін та його реалізація в судовій практиці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Київ, 1999. 16 с.

5.       Васильєв С. В. Цивільний процес. Підручник. Київ : Алерта, 2019. 506 с.

6.       Общая теория государства и права / под ред. М. Н. Марченко. Т. 2. Теория права. Москва : Зерцало, 1998.

7.       Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права. Москва : Юристъ, 2004. 245 с.

8.       Советский гражданский процесс. Учебник / К. С. Юдельсон. Москва : Госюриздат, 1956. 439 c.

9.       Мамницький В. Ю. Принцип змагальності у цивільному судочинстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. Xарків, 1995. 20 с.

10.     Нестерцова-Собакарь О. В. Еволюція поглядів на зміст принципів цивільного процесу України. Право і суспільство. 2020. № 1. С. 158−164.

11.     Кройтор В. А. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар : вид. 2-ге, перероб. та доп. / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка Академії наук вищої школи України М. М. Ясинка. Київ : Алерта, 2020. 810 с.

12.     Чечина Н. А. Принципы советского гражданского процессуального права и их нормативное закрепление. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1960. № 3.

13.     Цивільне процесуальне право України: підручник для юрид. вузів і фак. / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, Є. Г. Пушкар та ін. ; за ред. В. В. Комарова. Харків : Право,1999. 592 с.

14.     Цивільне процесуальне право України: підручник / В. М. Коссак, Р. Я. Лемик, С. В. Сеник ; за заг. ред. В. М. Коссака. Харків : Право, 2020. 752 с.

15. Цивільний процес: навч. посіб. / К. В. Гусаров, М. В. Жушман, С. О. Кравцов та ін. Харків : Право, 2020. 390 с.

16.     Васильєв С. В. Цивільний процес. Підручник. Київ : Алерта, 2019. 506 с.

17.     Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право: академічний курс. Київ : Ін Юре, 2005. 264 с.

18.     Боннер А. Т. Гражданское процессуальное право России: учебник для вузов / под ред. М. С. Шакарян. Москва, 1998. 504 с.

19.     Чечина Н. А. Принципы советского гражданского процессуального права и их нормативное закрепление. Правоведение. 1960. № 3. С. 78–83.

============================================

1.       Teoriia derzhavy ta prava: navch. posib. / [Ie. V. Bilozorov, V. P. Vlasenko, O. B. Horova, A. M. Zavalnyi, N. V. Zaiats ta in.] ; za zah. red. S. D. Husarieva, O. D. Tykhomyrova. Kyiv : NAVS, Osvita Ukrainy, 2017. 320 s.

2.       Hrazhdanskyi protsess. Uchebnyk / Y. Y. Avdeenko, P. N. Evseev, M. A. Kabakova, R. F. Kallystratova y dr. ; otv. red. : N. A. Chechyna, D. M. Chechot. Moskva: Yuryd. lyt., 1968. 456 c.

3.       Hurvych M. A. Lektsyy po sovetskomu hrazhdanskomu protsessu. Moskva, 1950.

4.       Nemyrovska O. V. Pryntsyp zmahalnosti storin ta yoho realizatsiia v sudovii praktytsi : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.03 / NAN Ukrainy. In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho. Kyiv, 1999. 16 s.

5.       Vasyliev S. V. Tsyvilnyi protses. Pidruchnyk. Kyiv : Alerta, 2019. 506 s.

6.       Obshchaia teoryia hosudarstva y prava / pod red. M. N. Marchenko. T. 2. Teoryia prava. Moskva : Zertsalo, 1998.

7.       Matuzov N. Y., Malko A. V. Teoryia hosudarstva y prava. Moskva : Yurystъ, 2004. 245 s.

8.       Sovetskyi hrazhdanskyi protsess. Uchebnyk / K. S. Yudelson. Moskva : Hosiuryzdat, 1956. 439 c.

9.       Mamnytskyi V. Yu. Pryntsyp zmahalnosti u tsyvilnomu sudochynstvi : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.03 / Nats. yuryd. akad. Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. Xarkiv, 1995. 20 s.

10.     Nestertsova-Sobakar O. V. Evoliutsiia pohliadiv na zmist pryntsypiv tsyvilnoho protsesu Ukrainy. Pravo i suspilstvo. 2020. № 1. S. 158−164.

11.     Kroitor V. A. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: Naukovo-praktychnyi komentar : vyd. 2-he, pererob. ta dop. / za zah. red. d.iu.n., profesora, akademika Akademii nauk vyshchoi shkoly Ukrainy M. M. Yasynka. Kyiv : Alerta, 2020. 810 s.

12.     Chechyna N. A. Pryntsypы sovetskoho hrazhdanskoho protsessualnoho prava y ykh normatyvnoe zakreplenye. Yzvestyia vыsshykh uchebnыkh zavedenyi. Pravovedenye. 1960. № 3.

13.     Tsyvilne protsesualne pravo Ukrainy: pidruchnyk dlia yuryd. vuziv i fak. / V. V. Komarov, V. I. Tertyshnikov, Ye. H. Pushkar ta in. ; za red. V. V. Komarova. Kharkiv : Pravo,1999. 592 s.

14.     Tsyvilne protsesualne pravo Ukrainy: pidruchnyk / V. M. Kossak, R. Ia. Lemyk, S. V. Senyk ; za zah. red. V. M. Kossaka. Kharkiv : Pravo, 2020. 752 s.

15. Tsyvilnyi protses: navch. posib. / K. V. Husarov, M. V. Zhushman, S. O. Kravtsov ta in. Kharkiv : Pravo, 2020. 390 s.

16.     Vasyliev S. V. Tsyvilnyi protses. Pidruchnyk. Kyiv : Alerta, 2019. 506 s.

17.     Shtefan M. Y. Tsyvilne protsesualne pravo: akademichnyi kurs. Kyiv : In Yure, 2005. 264 s.

18.     Bonner A. T. Hrazhdanskoe protsessualnoe pravo Rossyy: uchebnyk dlia vuzov / pod red. M. S. Shakarian. Moskva, 1998. 504 s.

19.     Chechyna N. A. Pryntsypы sovetskoho hrazhdanskoho protsessualnoho prava y ykh normatyvnoe zakreplenye. Pravovedenye. 1960. № 3. S. 78–83.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-09

Номер

Розділ

Статті