ОБМЕЖЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ВИКОНАВЦІВ, ВИРОБНИКІВ ФОНОГРАМ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄС

Автор(и)

  • Валентина Троцька кандидат юридичних наук, завідувачка сектору розпорядження авторськими та суміжними правами відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-7579-1877

DOI:

https://doi.org/10.33731/32022.262619

Анотація

Ключові слова: авторське право; суміжні права; обмеження прав виконавців, вироб-
ників фонограм; виконання; фонограми; примусові ліцензії

Стаття присвячена дослідженню питань, що стосуються обмеження майнових прав
виконавців і виробників фонограм. Проаналізовано норми Закону України «Про авто-
рське право і суміжні права». Акцентовано увагу на особливих умовах застосування поло-
жень про обмеження майнових прав виконавців, виробників фонограм у порівнянні з
нормами про обмеження майнових прав авторів. Описано особливості застосування окре-
мих випадків вільного відтворення фонограм та зафіксованих у них виконань з метою
навчання та наукових досліджень. Проведено правовий аналіз відповідних положень,
визначених у міжнародних конвенціях у сфері суміжних прав. Опрацьовано норми,
передбачені в законах країн ЄС. Зроблено висновок, що існує потреба в удосконаленні
норм Закону України «Про авторське право і суміжні права». Запропоновано зміни до
цього закону.

Список використаних джерел / List of references

1.       Вахонєва Т. М. Вільне використання об’єктів суміжних прав за законодавством України. URL: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1375.

2.       Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_763#Text.

3.       Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms. October, 29, 1971.

URL: https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12639.

4.       Право інтелектуальної власності [підруч. для студ. вищих навч. закл. / за ред. : О. П. Підопригори, О. Д. Святоцького]. Київ : Ін Юре, 2002. 624 с.

5.       Бондаренко С. В. Авторське право та суміжні права. Київ : Ін-т інтел. власн. і права, 2008. 288 с. URL: https://uu.edu.ua/upload/Osvita/

Navch_metod_d_t/Navch_metod_materiali/Pravoznavstvo/Bondarenko_Avtorske_pravo_i_sumizhni_prava.pdf.

6.       GUIDE to the Rome Convention and to the Phonograms Convention. URL:https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/617/wipo_pub_617.pdf.

7.       Estonia Copyright Act WIPO Lex Search. URL: https://wipolex.wipo.int/

en/legislation/results?countryOrgs=EE&subjectMatter=11&last=true.

8.       Code de la propriété intellectuelle. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/

section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006133326/#LEGISCTA000006133326.

9.       Lithuania. Copyright and Related Rights. WIPO Lex Search. URL: https://wipolex.wipo.int/en/legislation/results?countryOrgs=LT&subjectMatter=11&last=true.

10.     Act on Copyright and Related Rights. Urheberrechtsgesetz – UrhG.

URL:  https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html.

11.     SERBIA. ZAKONO AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA ('SL. GLASNIK RS', BR. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 - ODLUKA US I 66/2019).

URL: http://wipolex.wipo.int/en/text/583239.

12.     Switzerland Federal Act of October 9, 1992 on Copyright and Related Rights. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11899.

13.     BOSNIA AND HERZEGOVINA Law on Copyright and Related Rights.

URL: https://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Engleski/IP_Laws_and_Regulations_in_BIH/law_on_copyright_and_related_rights.pdf.

14.     Law №. 35/2016 Act on Copyright and Related Rights. URL: https://ip-documents.info/2021/IP/ALB/21_0681_00_e.pdf.

15.     Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_769#Text.

===================================

1.       Vakhonieva T. M. Vilne vykorystannia obiektiv sumizhnykh prav za zakonodavstvom Ukrainy. URL: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1375.

2.       Mizhnarodna konventsiia pro okhoronu interesiv vykonavtsiv, vyrobnykiv fonohram i orhanizatsii movlennia vid 26 zhovtnia 1961 roku.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_763#Text.

3.       Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms. October, 29, 1971.

URL: https://wipolex.wipo.int/en/treaties/textdetails/12639.

4.       Pravo intelektualnoi vlasnosti [pidruch. dlia stud. vyshchykh navch. zakl. / za red. : O. P. Pidopryhory, O. D. Sviatotskoho]. Kyiv : In Yure, 2002. 624 s.

5.       Bondarenko S. V. Avtorske pravo ta sumizhni prava. Kyiv : In-t intel. vlasn. i prava, 2008. 288 s. URL: https://uu.edu.ua/upload/Osvita/

Navch_metod_d_t/Navch_metod_materiali/Pravoznavstvo/Bondarenko_Avtorske_pravo_i_sumizhni_prava.pdf.

6.       GUIDE to the Rome Convention and to the Phonograms Convention. URL:https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/617/wipo_pub_617.pdf.

7.       Estonia Copyright Act WIPO Lex Search. URL: https://wipolex.wipo.int/

en/legislation/results?countryOrgs=EE&subjectMatter=11&last=true.

8.       Code de la propriété intellectuelle. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/

section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006133326/#LEGISCTA000006133326.

9.       Lithuania. Copyright and Related Rights. WIPO Lex Search. URL: https://wipolex.wipo.int/en/legislation/results?countryOrgs=LT&subjectMatter=11&last=true.

10.     Act on Copyright and Related Rights. Urheberrechtsgesetz – UrhG.

URL:  https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_urhg.html.

11.     SERBIA. ZAKONO AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA (SL. GLASNIK RS, BR. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 - ODLUKA US I 66/2019).

URL: http://wipolex.wipo.int/en/text/583239.

12.     Switzerland Federal Act of October 9, 1992 on Copyright and Related Rights. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=11899.

13.     BOSNIA AND HERZEGOVINA Law on Copyright and Related Rights.

URL: https://www.ipr.gov.ba/upload/documents/dokumenti_podstranice/pravna-regulativa/Engleski/IP_Laws_and_Regulations_in_BIH/law_on_copyright_and_related_rights.pdf.

14.     Law №. 35/2016 Act on Copyright and Related Rights. URL: https://ip-documents.info/2021/IP/ALB/21_0681_00_e.pdf.

15.     Dohovir Vsesvitnoi orhanizatsii intelektualnoi vlasnosti pro vykonannia i fonohramy, pryiniatyi Dyplomatychnoiu konferentsiieiu 20 hrudnia 1996 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_769#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-09

Номер

Розділ

Статті