ОХОРОНА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ТА ІНФОРМАЦІЇ ПРО УПРАВЛІННЯ ПРАВАМИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Автор(и)

  • Володимир Дроб’язко кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0001-8506-1563

DOI:

https://doi.org/10.33731/32022.262621

Анотація

Ключові слова: авторське право, твір, виконання, фонограма, технічні засоби захисту,
інформація про управління правами, цифрові мережі

У статті досліджуються правові аспекти охорони технічних засобів захисту та інфор-
мації про управління правами в Європейському Союзі. Зобовʼязання відносно зазначено-
го захисту вперше передбачені статтями 11 і 12 Договору Всесвітньої організації інте-
лектуальної власності (далі — ВОІВ) про авторське право та 18 і 19 Договору ВОІВ про
виконання і фонограми. Проаналізовано положення статті 6 «Зобов’язання, пов’язані з
технологічними засобами» та 7 «Зобов’язання щодо інформації про управління правами»,
глави 3 Директиви 2001/29/ЄС від 22 травня 2001 року про гармонізацію певних аспек-
тів авторського права і суміжних прав у інформаційному суспільстві. Зроблено висновок,
що зазначені зобов’язання служать технічним додатком до виключних прав, передбаче-
них законами про авторське право і суміжні права. Розглянуто відповідні законодавчі
положення держав-членів ЄС: Німеччини, Австрії, Греції, Данії. Обґрунтовано можли-
вість захисту в Україні технічних засобів захисту та інформації про управління правами.

Список використаних джерел / List of references

1.       Близнец И. А., Леонтьев К. Б. Авторское право и смежные права / под ред. И. А. Близнеца. Проспект. 2010. 416 с.

2.       Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_770#Text.

3.       Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_769#Text.

4.       Капіца Ю. М., Ступак С. К., Жувака О. В. Авторське право і суміжні права в Європі. Київ. Логос. 2012. 692 с.

5.       Авторське право і суміжні права в умовах євроінтеграційних процесів / за ред. Н. М. Мироненко, А. С. Штефан, В. С. Добʼязка, А. В. Шабаліна та ін. НДІ ІВ НАПрН України.  Інтерсервіс. 2019. 204 с.

6.       Силке фон Левински. Информация об управлении правами и технические меры защиты в странах ЕС. ИС. Авторское право и смежные права. 2004. № 4.

7.       Рамсауэр Т. Авторское право Германии на пороге нового информационного века. Бюлетень ЮНЕСКО по авторскому праву. 2009. № 4.

8.       Мужчинина В. О реформировании авторского права в Германии. ИС. Ав-торское право и смежные права. 2008. №7.

9.       Судариков С. Технические меры защиты авторского права и смежных прав в Интернете. ИС. Авторское право и смежные права. 2001. № 8.

=================================

1.       Blyznets Y. A., Leontev K. B. Avtorskoe pravo y smezhnыe prava / pod red. Y. A. Blyznetsa. Prospekt. 2010. 416 s.

2.       Dohovir Vsesvitnoi orhanizatsii intelektualnoi vlasnosti pro avtorske pravo, pryiniatyi Dyplomatychnoiu konferentsiieiu 20 hrudnia 1996 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_770#Text.

3.       Dohovir Vsesvitnoi orhanizatsii intelektualnoi vlasnosti pro vykonannia i fonohramy, pryiniatyi Dyplomatychnoiu konferentsiieiu 20 hrudnia 1996 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_769#Text.

4.       Kapitsa Yu. M., Stupak S. K., Zhuvaka O. V. Avtorske pravo i sumizhni prava v Yevropi. Kyiv. Lohos. 2012. 692 s.

5.       Avtorske pravo i sumizhni prava v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv / za red. N. M. Myronenko, A. S. Shtefan, V. S. Dobʼiazka, A. V. Shabalina ta in. NDI IV NAPrN Ukrainy.  Interservis. 2019. 204 s.

6.       Sylke fon Levynsky. Ynformatsyia ob upravlenyy pravamy y tekhnycheskye merы zashchytы v stranakh ES. YS. Avtorskoe pravo y smezhnыe prava. 2004. № 4.

7.       Ramsauэr T. Avtorskoe pravo Hermanyy na porohe novoho ynformatsyonnoho veka. Biuleten YuNESKO po avtorskomu pravu. 2009. № 4.

8.       Muzhchynyna V. O reformyrovanyy avtorskoho prava v Hermanyy. YS. Avtorskoe pravo y smezhnыe prava. 2008. № 7.

9.       Sudarykov S. Tekhnycheskye merы zashchytы avtorskoho prava y smezhnыkh prav v Ynternete. YS. Avtorskoe pravo y smezhnыe prava. 2001. № 8.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-09

Номер

Розділ

Статті