ПРОБЛЕМИ ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДІВ, СТВОРЕНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: ДОКТРИНА І ПРАКТИКА (Ч. 2)

Автор(и)

  • Геннадій Андрощук головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат економічних наук, доцент, Україна https://orcid.org/0000-0003-0781-9740

DOI:

https://doi.org/10.33731/32022.262624

Анотація

Ключові слова: інтелектуальна власність, штучний інтелект, винахідник, програмне
забезпечення, експертиза, патент, цифрова трансформація

У роботі досліджено динаміку розвитку світового ринку штучного інтелекту (ШІ),
патентну активність у цій сфері, проблемні питання, що виникають у зв’язку з патенту-
ванням винаходів, створених з використанням ШІ. Розглянуто аспекти формування док-
трини і вироблення політики у сфері інтелектуальної власності (ІВ) та ШІ.
Проаналізовано особливості експертизи патентоспроможності винаходів, створених з
використанням ШІ у різних юрисдикціях (ЄПВ, США, Німеччина, Китай), зарубіжне
законодавство, доктринальні позиції та судову практику в цій сфері. Як показує аналіз
проекту «Штучний винахідник», заявки DABUS із зазначенням системи ШІ як винахід-
ника, подані в 17 юрисдикціях, у більшості були відхилені на рівні відомств ІВ та за
результатами оскаржень у судовому порядку. У цілому заявнику не вдалося переконати
суди та відомства ІВ своєю аргументацією, попри відмінності національного законодав-
ства та патентних систем. Розглянуто основні положення законопроєкту «Про внесення
змін до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» стосовно вре-
гулювання відносин, які виникають щодо винаходів і корисних моделей, створених з
використанням штучного інтелекту». Зроблено висновок, що закон «Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі» виключає комп’ютерні програми із патентованих обʼєктів.
Констатується їх меншість у загальній кількості поданих заявок і виданих патентів. За
період 1980 − 2018 років було опубліковано лише 740 таких заявок (1,26 % загальної кіль-
кості). Правила складання, подання і розгляду заявки на винахід (корисну модель) в
Україні є застарілими і не відображають аспектів ШІ. Лише комплексний підхід (зміни
до законодавства й удосконалення експертизи) дасть можливість вирішити цю проблему.

Список використаних джерел / List of references

1. Андрощук Г. О. Патентування винаходів, реалізованих на компʼютері: керівні принципи і практика ЄПВ. Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання») : матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. (24 грудня 2020 р., м. Київ) ; за ред. акад. НАПрН України О. В. Скрипнюка і проф. В. Л. Федоренка / НДЦСЕ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мінʼюсту. Київ : Ліра, 2020. С. 54−68.

2. New Guidelines for Examination 2022 enter into force. URL: EPO — New Guidelines for Examination 2022 enter into force.

3. Aaron Wininger CNIPA Announces Amended Patent Guidelines for Patent Applications Covering AI and Blockchain. URL: CNIPA Announces Amended Patent Guidelines for Patent Applications Covering AI and Blockchain — China IP Law Update.

4. October 2019 Update: Subject Matter Eligibility. URL: October 2019 Update: Subject Matter Eligibility (uspto.gov).

5. WEN XIE What is AI and How is it Treated by the USPTO, EPO and CNIPA? URL: What is AI and How is it Treated by the USPTO, EPO and CNIPA? (ipwatchdog.com).

6. European Parliament resolution  of 16 February 2017 with  recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017IP0051.

7. Resolution 2020 – Study Question – Patents Inventorship of inventions made using Artificial Intelligence. URL: https://aippi.nl/wp-content/uploads/2020/10/Adopted-Resolution-Q272-Patents-Inventorship-of-inventions-made-using-Artificial-Intelligence.pdf.

8. James Nurton  Decision Could Provide an Answer to AI Inventorship. German Decision Could Provide an Answer to AI Inventorship (ipwatchdog.com).

9. На онлайн-конференції ЄПВ розглянули досвід взаємодії з АІ в патентній площині. https://ukrpatent.org/uk/news/main/epo-inventorship-in-patent-law-18052022.

10. AI in Eastern Europe Industry Landscape. URL: https://mindmaps.dka.global/

ai-in-eastern-europe.

11. AI Readiness Index 2020. URL:https://www.oxfordinsights.com/government-ai-readiness-index-2020.

12. Government AI Readiness Index 2021. URL: https://www.oxfordinsights.com/

government-ai-readiness-index2021.

13. 2022 International IP Index Compete for Tomorrow. URL: 2022-IP-Index-Final-Report.pdf (theglobalipcenter.com).

14. Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text.

15. Андрощук Г. О. Глобальні стандарти етики штучного інтелекту. Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання») : матер. V Міжнар. наук.-практ. конф. (23 грудня 2021 р., м. Київ); за ред. проф. В. Л. Федоренка / НДЦСЕ судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін`юсту. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. ̶  C.16-26.

16. Recommendation on the ethics of artificial intelligence. URL: Recommendation on the ethics of artificial intelligence (unesco.org).

17. Капіца Ю. М. Тексти, музика, зображення, що створюються штучним інтелектом: до визначення моделі правової охорони. Інформація і право. № 1(36)/2021. С. 53.

===================================

1. Androshchuk H. O. Patentuvannia vynakhodiv, realizovanykh na kompʼiuteri: kerivni pryntsypy i praktyka YePV. Problemy teorii ta praktyky sudovoi ekspertyzy z pytan intelektualnoi vlasnosti («Krainievski chytannia») : mater. IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (24 hrudnia 2020 r., m. Kyiv) ; za red. akad. NAPrN Ukrainy O. V. Skrypniuka i prof. V. L. Fedorenka / NDTsSE sudovoi ekspertyzy z pytan intelektualnoi vlasnosti Minʼiustu. Kyiv : Lira, 2020. S. 54−68.

2. New Guidelines for Examination 2022 enter into force. URL: EPO - New Guidelines for Examination 2022 enter into force.

3. Aaron Wininger CNIPA Announces Amended Patent Guidelines for Patent Applications Covering AI and Blockchain. URL: CNIPA Announces Amended Patent Guidelines for Patent Applications Covering AI and Blockchain — China IP Law Update.

4. October 2019 Update: Subject Matter Eligibility. URL: October 2019 Update: Subject Matter Eligibility (uspto.gov).

5. WEN XIE What is AI and How is it Treated by the USPTO, EPO and CNIPA? URL: What is AI and How is it Treated by the USPTO, EPO and CNIPA? (ipwatchdog.com).

6. European Parliament resolution  of 16 February 2017 with  recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017IP0051.

7. Resolution 2020 – Study Question — Patents Inventorship of inventions made using Artificial Intelligence. URL: https://aippi.nl/wp-content/uploads/2020/10/Adopted-Resolution-Q272-Patents-Inventorship-of-inventions-made-using-Artificial-Intelligence.pdf.

8. James Nurton  Decision Could Provide an Answer to AI Inventorship. German Decision Could Provide an Answer to AI Inventorship (ipwatchdog.com).

9. Na onlain-konferentsii YePV rozghlianuly dosvid vzaiemodii z AI v patentnii ploshchyni. https://ukrpatent.org/uk/news/main/epo-inventorship-in-patent-law-18052022.

10. AI in Eastern Europe Industry Landscape. URL: https://mindmaps.dka.global/

ai-in-eastern-europe.

11. AI Readiness Index 2020. URL:https://www.oxfordinsights.com/government-ai-readiness-index-2020.

12. Government AI Readiness Index 2021. URL: https://www.oxfordinsights.com/

government-ai-readiness-index2021.

13. 2022 International IP Index Compete for Tomorrow. URL: 2022-IP-Index-Final-Report.pdf (theglobalipcenter.com).

14. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku shtuchnoho intelektu v Ukraini. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#Text.

15. Androshchuk H. O. Hlobalni standarty etyky shtuchnoho intelektu. Problemy teorii ta praktyky sudovoi ekspertyzy z pytan intelektualnoi vlasnosti («Krainievski chytannia») : mater. V Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (23 hrudnia 2021 r., m. Kyiv); za red. prof. V. L. Fedorenka / NDTsSE sudovoi ekspertyzy z pytan intelektualnoi vlasnosti Min`iustu. Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K, 2021. ̶  C.16-26.

16. Recommendation on the ethics of artificial intelligence. URL: Recommendation on the ethics of artificial intelligence (unesco.org).

17. Kapitsa Yu. M. Teksty, muzyka, zobrazhennia, shcho stvoriuiutsia shtuchnym intelektom: do vyznachennia modeli pravovoi okhorony. Informatsiia i pravo. № 1(36)/2021. S. 53.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-09

Номер

Розділ

Статті