РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор(и)

  • Тетяна Коваленко старший науковий співробітник відділу питань захисту прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-0099-2631

DOI:

https://doi.org/10.33731/32022.262625

Анотація

Ключові слова: торговельна марка, реєстрація, Регламент, країни-учасниці
Європейського Союзу

Розвиток процесів економічної інтеграції країн Європи зумовив необхідність створен-
ня єдиної системи правової охорони торговельних марок, оскільки це має сприяти фор-
муванню загального ринку, умовами якого є можливість конкуренції та вільне перемі-
щення товарів і послуг на території європейських країн. Одним із правових інструментів
для виконання цих умов є торговельна марка, яка повинна використовуватися на тери-
торії ЄС. Створення загального економічного простору країн Європи увійшло в проти-
річчя з національними законодавствами кожної з країн-членів Євросоюзу. Тому виник-
ла потреба у створенні єдиної європейської системи охорони торговельних марок.
Отримання захищеної торговельної марки Європейського Союзу необхідне для успіш-
ної стратегії захисту бренду. З моменту створення система торговельних марок ЄС стала
одним з найбільш важливих інструментів, доступних юридичним та фізичним особам,
які мають намір ефективно захистити свої права на торговельні марки у Європі.

Список використаних джерел / List of references


1. Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня
2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (кодифікація). URL:
h t t p s : / / z a k o n . r a d a . g o v . u a / l a w s / s h o w / 9 8 4 _ 0 0 3 -
17?find=1&text=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87
%D0%B0#w1_7.

===================

1. Rehlament Yevropeiskoho parlamentu i Rady (IeS) № 2017/1001 vid 14 chervnia
2017 roku pro torhovelnu marku Yevropeiskoho Soiuzu (kodyfikatsiia). URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17?find=1&text
=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0#w1_7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-09

Номер

Розділ

Статті