НАЦІОНАЛЬНІ НОРМОТВОРЧІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА БІОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ

Автор(и)

  • Ірина Сенюта завідувач кафедри медичного права ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, юридичний радник проєктів ОБСЄ у сфері біологічної безпеки та біологічного захисту, Україна https://orcid.org/0000-0003-1224-1445

DOI:

https://doi.org/10.33731/32022.262632

Анотація

Ключові слова: біологічна безпека, біологічний захист, антибіотикорезистентність,
проєкт Закону України «Про біологічну безпеку та біологічний захист», єдине здоров’я,
біологічні агенти

Висвітлено стратегічні вектори розвитку національного законодавства у сфері біо-
логічної безпеки та біологічного захисту крізь призму аналізу нормативно-правової
бази України та проєктних актів. На підставі Рішення Ради Європейського Союзу
(CFSP) 2019/1296 від 31 липня 2019 року розкрито проблеми у сфері біологічної без-
пеки та біологічного захисту в Україні, на основі проєктного законодавства визначено
шляхи їх подолання. Проаналізовано спільну площину для дослідження безпекової
проблеми і фармацевтичної діяльності — тематику антибіотикорезистентності та нор-
мативні заходи протидії їй.

Список використаних джерел / List of references

1.       Про схвалення Стратегії забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту за принципом «єдине здоров’я» на період до 2025 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1416-р / Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Stratehii zabezpechennia biolohichnoi bezpeky ta biolohichnoho zakhystu za pryntsypom «iedyne zdorovia» na period do 2025 roku ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii» vid 27.11.2019 № 1416-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1416-2019-%D1%80#Text.

2.       Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року «Про Стратегію біобезпеки та біологічного захисту» : Указ Президента України від 17.12.2021 № 668/2021 / Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 15 zhovtnia 2021 roku «Pro Stratehiiu biobezpeky ta biolohichnoho zakhystu»» vid 17.12.2021 № 668/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668/2021#Text.

3.       Council Decisions (CFSP) 2019/1296of 31 July 2019 in support of strengthening biological safety and security in Ukraine in line with the implementation of United Nations Security Council Resolution 1540 (2004) on non-proliferationof weapons of mass destruction and their means of delivery. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1296&from=EN.

4.       National Institute of Health. URL: Biosecurity Policy — Office of Science Policy (nih.gov).

5.       Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) : постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929 / Litsenziini umovy provadzhennia hospodarskoi diialnosti z vyrobnytstva likarskykh zasobiv, optovoi ta rozdribnoi torhivli likarskymy zasobamy, importu likarskykh zasobiv (krim aktyvnykh farmatsevtychnykh inhrediientiv): Postanova KMU vid 30.11.2016 № 929. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF#Text.

6.       Щодо відповідальності за відпуск антибіотиків з аптечних закладів без рецептів : роз’яснення Держлікслужби України від 17.11.2020 / Roziasnennia Derzhliksluzhby Ukrainy «Shchodo vidpovidalnosti za vidpusk antybiotykiv z aptechnykh zakladiv bez retseptiv» vid 17.11.2020. URL: https://www.dls.gov.ua/for_subject/%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%83%D1%81

%D0%BA-%D0%B0%D0%BD%D1%82/.

7.       Про затвердження Стандарту медичної допомоги «Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною і профілактичною метою : наказ Міністерства охорони здоровʼя України від 18.05.2022 № 823 / Nakaz MOZ Ukrainy «Pro zatverdzhennia Standartu medychnoi dopomohy «Ratsionalne zastosuvannia antybakterialnykh i antyfunhalnykh preparativ z likuvalnoiu i profilaktychnoiu metoiu» vid 18.05.2022 № 823. URL: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-18052022--823-pro-zatverdzhennja-standartu-medichnoi-dopomogi-racionalne-zastosuvannja-antibakterialnih-i-antifungalnih-preparativ-z-likuvalnoju-ta-profilaktichnoju-metoju.

8.       Про затвердження Стандарту «Парентеральна периопераційна антибіотикопрофілактика» : наказ Міністерства охорони здоровʼя України від 17.05.2022 № 822 / Nakaz MOZ «Pro zatverdzhennia Standartu «Parenteralna peryoperatsiina antybiotykoprofilaktyka»» vid 17.05.2022 № 822. URL: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-17052022--822-pro-zatverdzhennja-standartu-parenteralna-perioperacijna-antibiotikoprofilaktika.

===========================

1.       Pro skhvalennia Stratehii zabezpechennia biolohichnoi bezpeky ta biolohichnoho zakhystu za pryntsypom «iedyne zdorovia» na period do 2025 roku ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27.11.2019 № 1416-r / Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy «Pro skhvalennia Stratehii zabezpechennia biolohichnoi bezpeky ta biolohichnoho zakhystu za pryntsypom «iedyne zdorovia» na period do 2025 roku ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii» vid 27.11.2019 № 1416-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1416-2019-%D1%80#Text.

2.       Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 15 zhovtnia 2021 roku «Pro Stratehiiu biobezpeky ta biolohichnoho zakhystu» : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 17.12.2021 № 668/2021 / Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 15 zhovtnia 2021 roku «Pro Stratehiiu biobezpeky ta biolohichnoho zakhystu»» vid 17.12.2021 № 668/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668/2021#Text.

3.       Council Decisions (CFSP) 2019/1296of 31 July 2019 in support of strengthening biological safety and security in Ukraine in line with the implementation of United Nations Security Council Resolution 1540 (2004) on non-proliferationof weapons of mass destruction and their means of delivery. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1296&from=EN.

4.       National Institute of Health. URL: Biosecurity Policy — Office of Science Policy (nih.gov).

5.       Litsenziini umovy provadzhennia hospodarskoi diialnosti z vyrobnytstva likarskykh zasobiv, optovoi ta rozdribnoi torhivli likarskymy zasobamy, importu likarskykh zasobiv (krim aktyvnykh farmatsevtychnykh inhrediientiv) : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.11.2016 № 929 / Litsenziini umovy provadzhennia hospodarskoi diialnosti z vyrobnytstva likarskykh zasobiv, optovoi ta rozdribnoi torhivli likarskymy zasobamy, importu likarskykh zasobiv (krim aktyvnykh farmatsevtychnykh inhrediientiv): Postanova KMU vid 30.11.2016 № 929. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF#Text.

6.       Shchodo vidpovidalnosti za vidpusk antybiotykiv z aptechnykh zakladiv bez retseptiv : roziasnennia Derzhliksluzhby Ukrainy vid 17.11.2020 / Roziasnennia Derzhliksluzhby Ukrainy «Shchodo vidpovidalnosti za vidpusk antybiotykiv z aptechnykh zakladiv bez retseptiv» vid 17.11.2020. URL: https://www.dls.gov.ua/for_subject/%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%83%D1%81

%D0%BA-%D0%B0%D0%BD%D1%82/.

7.       Pro zatverdzhennia Standartu medychnoi dopomohy «Ratsionalne zastosuvannia antybakterialnykh i antyfunhalnykh preparativ z likuvalnoiu i profilaktychnoiu metoiu : nakaz Ministerstva okhorony zdorovʼia Ukrainy vid 18.05.2022 № 823 / Nakaz MOZ Ukrainy «Pro zatverdzhennia Standartu medychnoi dopomohy «Ratsionalne zastosuvannia antybakterialnykh i antyfunhalnykh preparativ z likuvalnoiu i profilaktychnoiu metoiu» vid 18.05.2022 № 823. URL: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-18052022--823-pro-zatverdzhennja-standartu-medichnoi-dopomogi-racionalne-zastosuvannja-antibakterialnih-i-antifungalnih-preparativ-z-likuvalnoju-ta-profilaktichnoju-metoju.

8.       Pro zatverdzhennia Standartu «Parenteralna peryoperatsiina antybiotykoprofilaktyka» : nakaz Ministerstva okhorony zdorovʼia Ukrainy vid 17.05.2022 № 822 / Nakaz MOZ «Pro zatverdzhennia Standartu «Parenteralna peryoperatsiina antybiotykoprofilaktyka»» vid 17.05.2022 № 822. URL: https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-17052022--822-pro-zatverdzhennja-standartu-parenteralna-perioperacijna-antibiotikoprofilaktika.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-09

Номер

Розділ

Статті