ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА БІОБЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ

Автор(и)

  • Оксана Кашинцева завідувачка відділу дослідження прав інтелектуальної власності та прав людини у сфері охорони здоров’я НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат юридичних наук, Україна https://orcid.org/0000-0002-2598-5614
  • Ярослав Іолкін старший науковий співробітник відділу дослідження прав інтелектуальної власності та прав людини у сфері охорони здоровʼя НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат юридичних наук, Україна https://orcid.org/0000-0002-9030-6809

DOI:

https://doi.org/10.33731/32022.262634

Анотація

Ключові слова: інтелектуальна власність, біобезпека, охорона здоров’я, біотехноло-
гії, лікарські засоби, гнучкі положення угоди ТРІПС, винятки з питань безпеки

Стаття присвячена новій темі наукового дослідження «Інтелектуальна власність
як складова біобезпеки держав у сфері охорони здоровʼя». Дослідження розпочалося в
січні 2022 року на базі відділу дослідження інтелектуальної власності та прав люди-
ни у сфері охорони здоровʼя НДІ інтелектуальної власності НАПрН України (далі —
Інститут). Керівниками теми є директор Інституту Олександр Дорошенко та завіду-
вачка зазначеного відділу Оксана Кашинцева, які розробили ідеї наукового напряму,
що має міждисциплінарний характер, синергетичний предмет дослідження, яким охо-
плюються особливості адміністрування сфери охорони здоров’я, визначення ролі та
місця інтелектуальної власності в забезпеченні біологічної безпеки держави як через
вивчення її інституціональних спроможностей, так і через розроблення правових
механізмів забезпечення доступу до засобів біологічного захисту держави.

Список використаних джерел / List of references

1.       Стратегія біобезпеки та біологічного захисту, затверджена Указом Президента України від 17 грудня 2021 року № 668/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668/2021#Text (дата звернення: 31.05.22).

2.       Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1103-16#Text (дата звернення: 31.05.2022).

3.       Запорожан В. М., Арьєв М. Л. Біоетика та біобезпека. Київ : Здоров’я. 2013. URL: https://files.odmu.edu.ua/lekcii/bioetika.pdf (дата звернення: 31.05.2022).

4.       Власюк О. В. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики. URL: http://old.niss.gov.ua/content/articles/files/Vlasuk-fin-99d56.pdf (дата звернення: 31.05.2022).

5.       Стратегія реформування сфери охорони здоровʼя до 2030 року. URL: https://moz.gov.ua/strategija (дата звернення: 31.05.2022).

6.       Margaret Humburg. Global Health Sequrity index / NIT. URL: https://www.nti.org/about/programs-projects/project/global-health-security-index/ (дата звернення: 31.05.2022).

7.       GHS INDEX ETHODOLOG. URL: https://www.ghsindex.org/wp-content/uploads/2021/11/2021_GHSindex_Methodology_FINAL.pdf (дата звернення: 31.05.2022).

8.       Philip E Hulme.Advancing One Biosecurity to Address the Pandemic Risks of Biological Invasions. URL: https://academic.oup.com/bioscience/article/

71/7/708/6158362 (дата звернення: 31.05.2022).

9.       Mackenzie D. COVID-19: The Pandemic that Never Should Have Happened and How to Stop the Next One / The Bridge Street Press. 2020. URL: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=mRbaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&ots=bQGMPQ4AQ-&sig=EMUF8cwzzqIsdJwP-EHN8MCt9Ew&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (дата звернення: 31.05.2022).

10.     B. J. Gorman. J. Marshall. Patent office as biosecurity gatekeeper: Fostering responsible science and building public trust in DIY science. URL: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/johnmars10&div=23&id=&page= (дата звернення: 31.05.2022).

11.     M. Schmidt, M. Dando, A Deplazes Dealing with the outer reaches of synthetic biology. Biosafety, biosecurity, IPR and ethical challenges of chemical synthetic biology. URL: https://www.researchgate.net/profile/Markus-Schmidt-12/publication/229894835_Dealing_with_the_Outer_Reaches_of_Synthetic_Biology_Biosafety_Biosecurity_IPR_and_Ethical_Challenges_of_Chemical_Synthetic_Biology/links/5efcb15192851c52d60cc860/Dealing-with-the-Outer-Reaches-of-Synthetic-Biology-Biosafety-Biosecurity-IPR-and-Ethical-Challenges-of-Chemical-Synthetic-Biology.pdf (дата звернення: 31.05.2022).

===============================

1.       Stratehiia biobezpeky ta biolohichnoho zakhystu, zatverdzhena Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 17 hrudnia 2021 roku № 668/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668/2021#Text (data zvernennia: 31.05.22).

2.       Pro derzhavnu systemu biobezpeky pry stvorenni, vyprobuvanni, transportuvanni ta vykorystanni henetychno modyfikovanykh orhanizmiv: Zakon Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1103-16#Text (data zvernennia: 31.05.2022).

3.       Zaporozhan V. M., Ariev M. L. Bioetyka ta biobezpeka. Kyiv : Zdorovia. 2013. URL: https://files.odmu.edu.ua/lekcii/bioetika.pdf (data zvernennia: 31.05.2022).

4.       Vlasiuk O. V. Natsionalna bezpeka Ukrainy: evoliutsiia problem vnutrishnoi polityky. URL: http://old.niss.gov.ua/content/articles/files/Vlasuk-fin-99d56.pdf (data zvernennia: 31.05.2022).

5.       Stratehiia reformuvannia sfery okhorony zdorovʼia do 2030 roku. URL: https://moz.gov.ua/strategija (data zvernennia: 31.05.2022).

6.       Margaret Humburg. Global Health Sequrity index / NIT. URL: https://www.nti.org/about/programs-projects/project/global-health-security-index/ (data zvernennia: 31.05.2022).

7.       GHS INDEX ETHODOLOG. URL: https://www.ghsindex.org/wp-content/uploads/2021/11/2021_GHSindex_Methodology_FINAL.pdf (data zvernennia: 31.05.2022).

8.       Philip E Hulme.Advancing One Biosecurity to Address the Pandemic Risks of Biological Invasions. URL: https://academic.oup.com/bioscience/article/

71/7/708/6158362 (data zvernennia: 31.05.2022).

9.       Mackenzie D. COVID-19: The Pandemic that Never Should Have Happened and How to Stop the Next One / The Bridge Street Press. 2020. URL: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=mRbaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT3&ots=bQGMPQ4AQ-&sig=EMUF8cwzzqIsdJwP-EHN8MCt9Ew&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (data zvernennia: 31.05.2022).

10.     B. J. Gorman. J. Marshall. Patent office as biosecurity gatekeeper: Fostering responsible science and building public trust in DIY science. URL: https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/johnmars10&div=23&id=&page= (data zvernennia: 31.05.2022).

11.     M. Schmidt, M. Dando, A Deplazes Dealing with the outer reaches of synthetic biology. Biosafety, biosecurity, IPR and ethical challenges of chemical synthetic biology. URL: https://www.researchgate.net/profile/Markus-Schmidt-12/publication/229894835_Dealing_with_the_Outer_Reaches_of_Synthetic_Biology_Biosafety_Biosecurity_IPR_and_Ethical_Challenges_of_Chemical_Synthetic_Biology/links/5efcb15192851c52d60cc860/Dealing-with-the-Outer-Reaches-of-Synthetic-Biology-Biosafety-Biosecurity-IPR-and-Ethical-Challenges-of-Chemical-Synthetic-Biology.pdf (data zvernennia: 31.05.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-09

Номер

Розділ

Статті