НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Анатолій Кодинець доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0954-1474

DOI:

https://doi.org/10.33731/42022.265840

Анотація

Ключові слова: інтелектуальна власність, нормативне регулювання, воєнний стан,
результати інтелектуальної діяльності, законодавство

Стаття присвячена розгляду змін нормативного-правового масиву регламентації відносин інтелектуальної власності в умовах дії воєнного стану в Україні. Проаналізовано правові засади охорони різних видів об’єктів прав інтелектуальної власності, деталізовано шляхи їх удосконалення, описано кроки в цьому напрямі в Україні. У межах предмета дослідження наголошено на змінах законодавства у сфері інтелектуальної власності в умовах запровадження воєнного стану, проаналізовано позитивні риси та зазначено окремі недоліки таких змін, запропоновано шляхи їх вирішення.

Список використаних джерел / List of references

1.       Про правову охорону географічних зазначень : Закон України у редакції закону від 19.09.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14#Text.

2.       Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів : Закон України у редакції закону від 19.09.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80#Text.

3.       Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями : Закон України від 21.07.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text.

4.       Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства : Закон України від 21.07.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text.

5.       Про державну підтримку кінематографії в Україні : Закон України  від 23.03.2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1977-9#Text.

6.       Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав : Закон України від 15.05.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19#Text.

7.       Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України : Закон України від 01.04.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2174-20.

8.       Щодо засвідчення форс-мажорних обставин. : лист ТПП України від 28.02.2022 р. URL: https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/protsedura-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin-z-28-02-2022.

9.       Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.

10.     Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну : Закон України від 22.05.2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-20#Text.

==============================================

1.       Pro pravovu okhoronu heohrafichnykh zaznachen : Zakon Ukrainy u redaktsii zakonu vid 19.09.2019 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14#Text.

2.       Pro okhoronu prav na komponuvannia napivprovidnykovykh vyrobiv : Zakon Ukrainy u redaktsii zakonu vid 19.09.2019 r.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621/97-%D0%B2%D1%80#Text.

3.       Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia okhorony i zakhystu prav na torhovelni marky i promyslovi zrazky ta borotby z patentnymy zlovzhyvanniamy : Zakon Ukrainy vid 21.07.2020 r.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text.

4.       Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo reformy patentnoho zakonodavstva : Zakon Ukrainy vid 21.07.2020 r.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text.

5.       Pro derzhavnu pidtrymku kinematohrafii v Ukraini : Zakon Ukrainy  vid 23.03.2017 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1977-9#Text.

6.       Pro efektyvne upravlinnia mainovymy pravamy pravovlasnykiv u sferi avtorskoho prava i (abo) sumizhnykh prav : Zakon Ukrainy vid 15.05.2018 r.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19#Text.

7.       Pro zakhyst interesiv osib u sferi intelektualnoi vlasnosti pid chas dii voiennoho stanu, vvedenoho u zviazku iz zbroinoiu ahresiieiu Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 01.04.2022 r.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2174-20.

8.       Shchodo zasvidchennia fors-mazhornykh obstavyn. : lyst TPP Ukrainy vid 28.02.2022 r. URL: https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/protsedura-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin-z-28-02-2022.

9.       Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 r. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.

10.     Pro zaboronu propahandy rosiiskoho natsystskoho totalitarnoho rezhymu, zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii yak derzhavy-terorysta proty Ukrainy, symvoliky voiennoho vtorhnennia rosiiskoho natsystskoho totalitarnoho rezhymu v Ukrainu : Zakon Ukrainy vid 22.05.2022 r.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-20#Text.

 

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19

Номер

Розділ

Статті