ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗПОДІЛУ ОБОВ’ЯЗКУ І ТЯГАРЯ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

  • Євгеній Компанець адвокат, аспірант НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8162-1965

DOI:

https://doi.org/10.33731/42022.265844

Анотація

Ключові слова: кримінальне процесуальне доказування, обов’язок доказування,
тягар доказування, розподіл доказування, зворотний тягар доказування, інтелектуальна власність

Проаналізовано різні підходи вітчизняних та зарубіжних учених і суддів до змісту понять «обов’язок» і «тягар» доказування та їх розподіл між сторонами кримінального провадження. Відзначено світові тенденції на зміщення обовʼязків у доказуванні, спрощення кримінального процесу в окремих категоріях справ та розширення прав учасників кримінального провадження. Проаналізовано норми п. 6 ч. 2 статті 242 Кримінального процесуального кодексу України, які змістили обовʼязок доказування матеріальної шкоди (збитків) зі сторони обвинувачення на потерпілого. На основі цієї норми очікується підвищення процесуальної активності потерпілого по встановленню та доказуванню цієї обставини під час досудового розслідування і судового провадження.
Запропонована реконструкція презумпції невинуватості та обов'язку і тягаря доказування у кримінальних провадженнях про порушення прав інтелектуальної власності у способи введення: фактичної презумпції щодо події правопорушення (виробництва фальсифікованої продукції та розповсюдження піратського контенту) через закріплення в судовій практиці Верховного Суду і правової презумпції вини особи шляхом внесення змін до профільних законів України у сфері інтелектуальної власності.

Список використаних джерел / List of references

1. Гмирко В. П. Доказування в кримінальному процесі: діяльнісна парадигма. Теоретичний аналіз. Проблематизація. СМД-репрезентація: монографія. Дніпропетровськ. 2010. 314 с.

2. Смирнов А. В. Формальные средства доказывания в уголовном праве и процессе: монография. Москва. 2018. 240 с.

3. Barak A. Foreword: A judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy. 116 Harv. L. Rev. 19 2002–2003. Р. 84.

4. Мамка М. Г. Презумпція невинуватості в системі засад сучасного кримінального провадження. Право і суспільство. Кримінально-процесуальне право та криміналістика. 2017. № 1. С. 246−251.

5. Вереша Р. В. Проблеми субʼєктивної сторони складу злочину: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08, Київ, 2017. 583 с.

6. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. Т. 2. Петроград: 1915. Посмертное 4-е изд. 608 с.

7. Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. 2-е изд., испр. и доп. Москва. 1973. 736 с.

8. Будников В. Л. Субъекты обязанности доказывания в уголовном судопроизводстве. Российская юстиция. 2008. № 5. С. 25–27.

9. Первій В. Ю. Доказування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, повʼязаних зі зловживанням владою або службовим становищем: поняття та зміст. Прикарпатський юридичний вісник. № 4 (33). 2020. С. 116−121.

10. Доказування в сучасному кримінальному провадженні : навч.-метод. Посібник / Л. І. Аркуша, Ю. П. Аленін, В. К. Волошина, Л. М. Гуртієва, Т. В. Лукашкіна, А. В. Мурзановська, О. О. Торбас, Д. В. Одеса, 2021. 108 с.

11. Шумило М. Є. Роль науки у критичній рефлексії положень КПК України // Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи: мат-ли міжв. наук.- практ. конф. (Київ, 24.11.2017 року) : у 2 ч. [В. В. Чернєй, С. С. Чернявський, Л. Д. Удалова]. Київ : НАВСУ, 2017. Ч. 1. 396 с.

12. Фулей Т. І. Презумпція невинуватості: концептуальні підходи. Слово Національної школи суддів України. 2012. № 1. С. 39−53.

13. Відгук офіційного опонента Шумило М. Є. на дисертацію Слюсарчук Х. «Стандарти доказування у кримінальному провадженні» URL: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02 (дата звернення 30.06.2022).

14. Давиденко С. В. Співвідношення в кримінально-процесуальній діяльності потерпілого понять «обовʼязок доказування» та «тягар доказування». Форум права. 2012. № 4. С. 283−291.

15. Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування : монографія. Харків. Юрайт, 2017. 408 с.

16. Белкин А. Р. Теория доказывания. Научно-методическое пособие. Москва. 1999. 429 с.

17. Рабінович П. М., Ратушна Б. П. Загальнотеоретичні проблеми права на належне доказування в українському судочинстві (у світлі практики Страсбурзького суду). Вісник НАПрНУ. 2014. № 3. С. 7−19.

18. Лобойко Л. М., Банчук О. А. Кримінальний процес: навчальний посібник. Київ. 2014. 280 с.

19. Гошовський М. І. Характер і розмір шкоди, завданої злочином, як елемент предмета доказування в кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09, Львів, 1997. 24 с.

20. Рішення Великої палати Конституційного Суду України від 26.02.2019 р. № 1-р/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19#Text (дата звернення 30.06.2022).

21. Kаplow, L. Burden of Proof. The Yale Law Journal, 121(4). 2012. 738–859. http://www.jstor.org/stable/23079341 (дата звернення 30.06.2022).

22. Klotter J. C. Criminal evidence. Fourth edition / J. C. Klotter. Anderson Publishing Co., 1987. 602 p.

23. Federico Picinali Innocence and burdens of proof in English criminal law. Law, Probability and Risk, Volume 13, Issue 3−, 2014, р. 243−257. URL: https://doi.org/10.1093/lpr/mgu007 (дата звернення 30.06.2022).

24. Vern R. Walker. Epistemic and Non-Epistemic Aspects of the Fact Finding Process in Law, 5. 2005. p. 37−47. URL: https://scholarlycommons.law.hofstra.edu/faculty_scholarship/1238 (дата звернення 30.06.2022).

25. Федеральні правила кримінального процесу США. URL: https://www.federalrulesofcriminalprocedure.org/title-iv/rule-12-1-notice-of-an-alibi-defense/ (дата звернення 30.06.2022).

26. Примаченко О. В. Кримінальна юстиція на порозі реформи. Дзеркало тижня. 2010. № 29.

27. Юдківська Г. Ю. Презумпція невинуватості в кримінальному процесі в Україні та практиці Європейського суду з прав людини : дис... канд. наук: 12.00.09. Київ. 2008. 242 с.

28. Salabiaku v France. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57570 (дата звернення 30.06.2022.).

29. Pham Hoang v. France. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57791 (дата звернення 30.06.2022).

30. Geerings v. Netherlands. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79657 (дата звернення 30.06.2022).

31. John Murray v. United Kindom. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57980 (дата звернення 30.06.2022).

32. Creanga v. Romania. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99426 (дата звернення 30.06.2022.)

33. Кримінальний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / відп. ред. : С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, Xарків. 2013. 1104 с.

34. Малахова О. В. Питання розподілу тягаря доказування між сторонами кримінального провадження. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014. № 10−1 Т. 2. С. 161−163.

35. Ireland v. the United Kingdom. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57506 (дата звернення 30.06.2022).

36. UK Trade Marks Act 1994. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/92/2006-04-29 (дата звернення 30.06.2022).

37. Roger Sliney v London Borough of Havering [2002] EWCA Crim 2558. URL: https://vlex.co.uk/vid/roger-sliney-v-london-792892497 (дата звернення 30.06.2022).

38. Вирок Соснівського райсуду м. Черкаси від 06.07.20 р. у справі № 712/9058/16-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90223938 (дата звернення 30.06.2022).

39. Постанова Апеляційного суду м. Києва від 01.03.10 р. у справі № 33-421. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/8813398 (дата звернення 30.06.2022).

=====================================

1. Hmyrko V. P. Dokazuvannia v kryminalnomu protsesi: diialnisna paradyhma. Teoretychnyi analiz. Problematyzatsiia. SMD-reprezentatsiia: monohrafiia. Dnipropetrovsk. 2010. 314 s.

2. Smyrnov A. V. Formalnыe sredstva dokazыvanyia v uholovnom prave y protsesse: monohrafyia. Moskva. 2018. 240 s.

3. Barak A. Foreword: A judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy. 116 Harv. L. Rev. 19 2002–2003. R. 84.

4. Mamka M. H. Prezumptsiia nevynuvatosti v systemi zasad suchasnoho kryminalnoho provadzhennia. Pravo i suspilstvo. Kryminalno-protsesualne pravo ta kryminalistyka. 2017. № 1. S. 246−251.

5. Veresha R. V. Problemy subʼiektyvnoi storony skladu zlochynu: dys. ... dokt. yuryd. nauk: 12.00.08, Kyiv, 2017. 583 s.

6. Foinytskyi Y. Ya. Kurs uholovnoho sudoproyzvodstva : v 2 t. T. 2. Petrohrad: 1915. Posmertnoe 4-e yzd. 608 s.

7. Teoryia dokazatelstv v sovetskom uholovnom protsesse / otv. red. N. V. Zhohyn. 2-e yzd., yspr. y dop. Moskva. 1973. 736 s.

8. Budnykov V. L. Subъektы obiazannosty dokazыvanyia v uholovnom sudoproyzvodstve. Rossyiskaia yustytsyia. 2008. № 5. S. 25–27.

9. Pervii V. Yu. Dokazuvannia u kryminalnykh provadzhenniakh shchodo zlochyniv, povʼiazanykh zi zlovzhyvanniam vladoiu abo sluzhbovym stanovyshchem: poniattia ta zmist. Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk. № 4 (33). 2020. S. 116−121.

10. Dokazuvannia v suchasnomu kryminalnomu provadzhenni : navch.-metod. Posibnyk / L. I. Arkusha, Yu. P. Alenin, V. K. Voloshyna, L. M. Hurtiieva, T. V. Lukashkina, A. V. Murzanovska, O. O. Torbas, D. V. Odesa, 2021. 108 s.

11. Shumylo M. Ye. Rol nauky u krytychnii refleksii polozhen KPK Ukrainy // Aktualni pytannia kryminalnoho protsesu, kryminalistyky ta sudovoi ekspertyzy: mat-ly mizhv. nauk.- prakt. konf. (Kyiv, 24.11.2017 roku) : u 2 ch. [V. V. Cherniei, S. S. Cherniavskyi, L. D. Udalova]. Kyiv : NAVSU, 2017. Ch. 1. 396 s.

12. Fulei T. I. Prezumptsiia nevynuvatosti: kontseptualni pidkhody. Slovo Natsionalnoi shkoly suddiv Ukrainy. 2012. № 1. S. 39−53.

13. Vidhuk ofitsiinoho oponenta Shumylo M. Ye. na dysertatsiiu Sliusarchuk Kh. «Standarty dokazuvannia u kryminalnomu provadzhenni» URL: https://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02 (data zvernennia 30.06.2022).

14. Davydenko S. V. Spivvidnoshennia v kryminalno-protsesualnii diialnosti poterpiloho poniat «obovʼiazok dokazuvannia» ta «tiahar dokazuvannia». Forum prava. 2012. № 4. S. 283−291.

15. Vapniarchuk V. V. Teoriia i praktyka kryminalnoho protsesualnoho dokazuvannia : monohrafiia. Kharkiv. Yurait, 2017. 408 s.

16. Belkyn A. R. Teoryia dokazыvanyia. Nauchno-metodycheskoe posobye. Moskva. 1999. 429 s.

17. Rabinovych P. M., Ratushna B. P. Zahalnoteoretychni problemy prava na nalezhne dokazuvannia v ukrainskomu sudochynstvi (u svitli praktyky Strasburzkoho sudu). Visnyk NAPrNU. 2014. № 3. S. 7−19.

18. Loboiko L. M., Banchuk O. A. Kryminalnyi protses: navchalnyi posibnyk. Kyiv. 2014. 280 s.

19. Hoshovskyi M. I. Kharakter i rozmir shkody, zavdanoi zlochynom, yak element predmeta dokazuvannia v kryminalnomu protsesi Ukrainy : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.09, Lviv, 1997. 24 s.

20. Rishennia Velykoi palaty Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 26.02.2019 r. № 1-r/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19#Text (data zvernennia 30.06.2022).

21. Kaplow, L. Burden of Proof. The Yale Law Journal, 121(4). 2012. 738–859. http://www.jstor.org/stable/23079341 (data zvernennia 30.06.2022).

22. Klotter J. C. Criminal evidence. Fourth edition / J. C. Klotter. Anderson Publishing Co., 1987. 602 p.

23. Federico Picinali Innocence and burdens of proof in English criminal law. Law, Probability and Risk, Volume 13, Issue 3−, 2014, r. 243−257. URL: https://doi.org/10.1093/lpr/mgu007 (data zvernennia 30.06.2022).

24. Vern R. Walker. Epistemic and Non-Epistemic Aspects of the Fact Finding Process in Law, 5. 2005. p. 37−47. URL: https://scholarlycommons.law.hofstra.edu/faculty_scholarship/1238 (data zvernennia 30.06.2022).

25. Federalni pravyla kryminalnoho protsesu SShA. URL: https://www.federalrulesofcriminalprocedure.org/title-iv/rule-12-1-notice-of-an-alibi-defense/ (data zvernennia 30.06.2022).

26. Prymachenko O. V. Kryminalna yustytsiia na porozi reformy. Dzerkalo tyzhnia. 2010. № 29.

27. Yudkivska H. Yu. Prezumptsiia nevynuvatosti v kryminalnomu protsesi v Ukraini ta praktytsi Yevropeiskoho sudu z prav liudyny : dys... kand. nauk: 12.00.09. Kyiv. 2008. 242 s.

28. Salabiaku v France. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57570 (data zvernennia 30.06.2022.).

29. Pham Hoang v. France. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57791 (data zvernennia 30.06.2022).

30. Geerings v. Netherlands. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79657 (data zvernennia 30.06.2022).

31. John Murray v. United Kindom. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57980 (data zvernennia 30.06.2022).

32. Creanga v. Romania. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-99426 (data zvernennia 30.06.2022.)

33. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: naukovo-praktychnyi komentar / vidp. red. : S. V. Kivalov, S. M. Mishchenko, Xarkiv. 2013. 1104 s.

34. Malakhova O. V. Pytannia rozpodilu tiaharia dokazuvannia mizh storonamy kryminalnoho provadzhennia. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia. 2014. № 10−1 T. 2. S. 161−163.

35. Ireland v. the United Kingdom. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57506 (data zvernennia 30.06.2022).

36. UK Trade Marks Act 1994. URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/92/2006-04-29 (data zvernennia 30.06.2022).

37. Roger Sliney v London Borough of Havering [2002] EWCA Crim 2558. URL: https://vlex.co.uk/vid/roger-sliney-v-london-792892497 (data zvernennia 30.06.2022).

38. Vyrok Sosnivskoho raisudu m. Cherkasy vid 06.07.20 r. u spravi № 712/9058/16-k. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90223938 (data zvernennia 30.06.2022).

39. Postanova Apeliatsiinoho sudu m. Kyieva vid 01.03.10 r. u spravi № 33-421. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/8813398 (data zvernennia 30.06.2022).

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19

Номер

Розділ

Статті