ОХОРОНА ПРАВ ВИКОНАВЦІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА НІМЕЧЧИНИ

Автор(и)

  • Володимир Дроб’язко старший науковий співробітник відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат філологічних наук, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8506-1563

DOI:

https://doi.org/10.33731/42022.265846

Анотація

Ключові слова: права виконавця, моральні права, права на використання, сповіщення для загального відома, право вимагати виплати винагороди, строк дії прав

Стаття присвячена дослідженню охорони прав виконавців у Німеччині відповідно до положень закону про авторське право і суміжні права. Проаналізовано визначення термінів «виконавець», «моральні права» і «права на використання виконання», положення про запис, відтворення, розповсюдження, сповіщення для загального відома. Розглянуто також положення про права виконавця вимагати виплати винагороди, спільне виконання, охорону прав організатора виступу, строк дії прав виконавця, обмеження їх прав на використання. Охорона прав виконавців у Німеччині відповідає положенням Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Римська конвенція), Договору ВОІВ про виконання і фонограми (ДВФ), відповідних директив ЄС. За подальшого вдосконалення охорони прав виконавців в Україні корисно було б використати досвід Німеччини щодо охорони прав організатора виступу та визначення строку дії прав на виконання, записані на фонограму.

Список використаних джерел / List of references

1.       Act on Copyright and Related Rights (Copyright Act, as amended up to Act of September 1, 2017 URL: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/17676.

2.       Законодавство України у сфері інтелектуальної власності (Верховна Рада України. Комітет  з питань науки і освіти) / упор. М. М. Шевченко, Б. Г. Чижевський, Г. О. Андрощук, С. В. Семенюк. Київ. Парламентське видавництво. 2013.

3.       Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам. Согласованные заявления в отношении Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам. ВОИС. Женева. 2000.

4.       Капіца Ю. М., Ступак С. К, Жувака О. В. Авторське право і суміжні права в Європі. Київ. Логос. 2012.

5.       Рамзауэр Томас. Авторское право Германии на пороге информационного века. Бюллетень ЮНЕСКО. Авторское право. 2003. № 4.

6.       Юмашев Ю. М., Постникова Е. В. Современное состояние авторского права в Германии. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 3.

============================

1.       Act on Copyright and Related Rights (Copyright Act, as amended up to Act of September 1, 2017 URL: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/17676.

2.       Zakonodavstvo Ukrainy u sferi intelektualnoi vlasnosti (Verkhovna Rada Ukrainy. Komitet  z pytan nauky i osvity) / upor. M. M. Shevchenko, B. H. Chyzhevskyi, H. O. Androshchuk, S. V. Semeniuk. Kyiv. Parlamentske vydavnytstvo. 2013.

3.       Dohovor VOYS po yspolnenyiam y fonohrammam. Sohlasovannыe zaiavlenyia v otnoshenyy Dohovora VOYS po yspolnenyiam y fonohrammam. VOYS. Zheneva. 2000.

4.       Kapitsa Yu. M., Stupak S. K, Zhuvaka O. V. Avtorske pravo i sumizhni prava v Yevropi. Kyiv. Lohos. 2012.

5.       Ramzauэr Tomas. Avtorskoe pravo Hermanyy na porohe ynformatsyonnoho veka. Biulleten YuNESKO. Avtorskoe pravo. 2003. № 4.

6.       Iumashev Yu. M., Postnykova E. V. Sovremennoe sostoianye avtorskoho prava v Hermanyy. Zhurnal zarubezhnoho zakonodatelstva y sravnytelnoho pravovedenyia. 2017. № 3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19

Номер

Розділ

Статті