ТВОРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ, США ТА ЄС

Автор(и)

  • Ольга Улітіна кандидат юридичних наук, вчений секретар НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0230-9477
  • Євгенія Якуша науковий співробітник Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0436-3952

DOI:

https://doi.org/10.33731/42022.265854

Анотація

Ключові слова: образотворче мистецтво, авторське право, право інтелектуальної власності, креативні індустрії, об’єкти авторського права

Стаття присвячена питанням правового визначення поняття «твір образотворчого мистецтва» в Україні, США та ЄС і виокремлення ролі цих творів для креативних індустрій. Проведено аналіз норм міжнародних актів, законодавства США та ЄС, а також законодавства України щодо закріплення поняття «твір образотворчого мистецтва». На основі цього аналізу розроблено низку рекомендацій з удосконалення відповідного законодавства України, зокрема щодо використання поняття «візуальний твір», а також висловлено пропозицію щодо заміни промислового зразка як об’єкта права інтелектуальної власності на твір дизайну, який повинен охоронятися відповідно до норм авторського права.
У статті автори розглядають питання визначення впливу творів образотворчого мистецтва на розвиток креативних індустрій в Україні. Увага також приділена питанням використання творів образотворчого мистецтва під час війни в Україні.

Список використаних джерел / List of references

1.       Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII. Дата оновлення: 14.10.2020.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text.

2.       «Образотворчий». Стаття на онлайн версії Словника української мови в 11 томах (СУМ-11). URL: http://sum.in.ua/s/obrazotvorchyj.

3.       «Мистецтво». Стаття на онлайн версії Словника української мови в 11 томах (СУМ-11). URL: http://sum.in.ua/s/mystectvo.

4.       «Художній». Стаття на онлайн версії Словника української мови в 11 томах (СУМ-11). URL:http://sum.in.ua/s/khudozhnij.

5.       Copyright Law of the United States (Title 17) and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code. 2021.

URL: https://copyright.gov/title17/title17.pdf .

6.       Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 р. № 265-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-р#Text.

7.       Національний класифікатор України. Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 : наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2015 № 1749. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1749731-15#Text.

8.       Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250000 / уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. VIII, 1728 с.

9.       Дизайн». Стаття на онлайн версії Словника української мови в 11 томах (СУМ-11). URL: http://sum.in.ua/s/dyzajn.

10.     Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 23.12.93 р. № 3770-XII. Дата оновлення: 14.10.2020.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text.

11.     Стаття «artistic works».URL: https://www.lawinsider.com/dictionary/artistic-works.

12.     Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24.07.1971 (переклад українською).

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text.

13.     Universal Copyright Convention as revised at Paris on 24 July 1971, with Appendix Declaration relating to Article XVII and Resolution concerning Article XI 1971. URL: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15241&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

14.     Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року (переклад українською). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_052#Text.

15.     Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May          2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0029&qid=1648284143554.

16.     Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0790&from=EN.

17.     Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0028&from=EN.

18.     Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0084.

=====================================

1.       Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukrainy vid 23.12.1993 r. № 3792-XII. Data onovlennia: 14.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text.

2.       «Obrazotvorchyi». Stattia na onlain versii Slovnyka ukrainskoi movy v 11 tomakh (SUM-11). URL: http://sum.in.ua/s/obrazotvorchyj.

3.       «Mystetstvo». Stattia na onlain versii Slovnyka ukrainskoi movy v 11 tomakh (SUM-11). URL: http://sum.in.ua/s/mystectvo.

4.       «Khudozhnii». Stattia na onlain versii Slovnyka ukrainskoi movy v 11 tomakh (SUM-11). URL: http://sum.in.ua/s/khudozhnij.

5.       Copyright Law of the United States (Title 17) and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code. 2021.

URL: https://copyright.gov/title17/title17.pdf .

6.       Pro zatverdzhennia vydiv ekonomichnoi diialnosti, yaki nalezhat do kreatyvnykh industrii : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.04.2019 r. № 265-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265-2019-r#Text.

7.       Natsionalnyi klasyfikator Ukrainy. Yedynyi zakupivelnyi slovnyk DK 021:2015 : nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy vid 23.12.2015 № 1749. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1749731-15#Text.

8.       Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy : 250000 / uklad. ta holov. red. V. T. Busel. Kyiv ; Irpin : Perun, 2005. VIII, 1728 s.

9.       Dyzain». Stattia na onlain versii Slovnyka ukrainskoi movy v 11 tomakh (SUM-11). URL: http://sum.in.ua/s/dyzajn.

10.     Pro okhoronu prav na promyslovi zrazky : Zakon Ukrainy vid 23.12.93 r. № 3770-XII. Data onovlennia: 14.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text.

11.     Stattia «artistic works». URL: https://www.lawinsider.com/dictionary/artistic-works.

12.     Bernska konventsiia pro okhoronu literaturnykh i khudozhnikh tvoriv vid 24.07.1971 (pereklad ukrainskoiu). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text.

13.     Universal Copyright Convention as revised at Paris on 24 July 1971, with Appendix Declaration relating to Article XVII and Resolution concerning Article XI 1971. URL: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15241&URL_DO=DO

_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

14.     Vsesvitnia konventsiia pro avtorske pravo 1952 roku (pereklad ukrainskoiu). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_052#Text.

15.     Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May          2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0029&qid=1648284143554.

16.     Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0790&from=EN.

17.     Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0028&from=EN.

18.     Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri

=CELEX:32001L0084.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19

Номер

Розділ

Статті