МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НОВОЇ ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Олександр Бутнік-Сіверський головний науковий співробітник відділу промислової власності та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, доктор економічних наук, професор, академік АТН України та академік УАН, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2492-231X

DOI:

https://doi.org/10.33731/42022.265856

Анотація

Ключові слова: методологія побудови та функціонування, парадигми розвитку інтелектуальної безпеки, ознаки нової парадигми розвитку теорії інтелектуальної безпеки, державна інноваційна політика

У статті розглядається теорія та методологія побудови і функціонування системи національної безпеки на принципах майнових прав інтелектуальної власності, яка перебуває в полі постійних наукових дискусій, оскільки не сформовано цілісний науковий підхід до розвʼязання вказаної проблеми. Загальним принципом формування методології нової парадигми розвитку теорії національної інтелектуальної безпеки є розгляд складової національної безпеки у сфері державної безпеки України, яка має взаємозвʼязки з окремими видами національної безпеки, що є її елементами, та зі сферою національної системи інтелектуальної власності, що спирається на національне законодавство, державні та судові органи.
У статті обґрунтовано методологію нової парадигми розвитку теорії інтелектуальної безпеки за п’ятьма відповідними ознаками: до першої ознаки віднесено єдність із засобами досягнення парадигми на основі інноваційного розвитку, ураховуючи становлення та розвиток інтелектуальної безпеки як особливої складової державної безпеки України,
ефективність її здійснення та очікувані позитивні результати; до другої — єдність із засобами досягнення парадигми з методологією наукового пошуку, розкриттям внутрішньої природи інтелектуального капіталу крізь призму системно-структурного та аксіологічного підходів, що вбирає методологію досліджень; до третьої — створення єдиного правового поля із засобами досягнення парадигми в комплексі, у якому об’єднується державна безпека України, національні інтереси та національна безпека у взаємозвʼязку з її цілісними елементами; до четвертої — різновекторність впливів, напрямів прояву та результативності за цільовим призначенням, коли інноваційно-інтелектуальна сфера діяльності органічно поєднується з елементами національної безпеки та національною системою інтелектуальної власності за принципом дифузії інновацій та є інтелектуальним каталізатором з урахуванням особливостей стратегії та впровадження майнових прав інтелектуальної власності дієздатності системи національної безпеки та її елементів на відповідному етапі розвитку; до п’ятої — становлення та реалізацію стратегії національної безпеки у взаємозвʼязку з її цілісними елементами як складного і багатоетапного процесу, що поєднує формування стратегії підтримки економічної, науково-технологічної та інвестиційної безпеки держави і управління забезпечення майнових прав інтелектуальної власності.

Список використаних джерел / List of references

1.       Лозова Г. М., Шорубалко Б. В. Інтелектуальна безпека держави в системі конкурентоспроможності національної економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2018. Вип. 20. Частина 2. С. 102–106.

2.       Марченко О. С. Інтелектуальна безпека у вимірі економіки знань. Вісник Національного університету «Юридична академія імені Ярослава Мудрого». 2012. № 1 (8). С. 278–279.

3.       Ревак І. О. Інтелектуальна безпека України: сутність та загрози. Концептуальні засади економічного і правового забезпечення безпеки держави в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса − Черкаси, 29–30 квітня 2015 р. Одеса : ОДУВС, 2015. С. 84–89.

4.       Перевалова Л. В., Окладна М. Г. Проблеми захисту інтелектуальної власності в системі економічної безпеки підприємства. Вісник НТУ «ХПІ». 2016. № 13 (1185). С. 20–23.

5.       Небрат В. В. Нова парадигма економічного розвитку України. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. 505 с.

URL: https://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2015/ Paradigm/ materials2015.pdf#page=77.

6.       Тихомиров Денис. Наукові методологічні підходи під час дослідження державної політики у сфері безпеки. Підприємство, господарство і право.  2020. №  3. С. 230–234. UNR: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/3/40.pdf.

7.       Лебедева Л. В. Сучасна інноваційна політика держави в Україні: проблеми та перспективи реформування. Електронний журнал «Ефективна економіка». № 1. 2014. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z =2664.\.

8.       Державна інноваційна політика. URL: https://library.if.ua/book/4/483 .html.

9.       Сутність і напрями державної інноваційної політики. URL: https://pidru4niki.com/19081201/konomika/sutnist_napryami_derzhavnoyi_ innovatsiynoyi_ politiki.

10.     Про інноваційну діяльність : Закон України від 4 липня 2002 року № 40-IV. Редакція від 05.12.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 40-15#Text.

11.     Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України  від 26 листопада 2015 року № 848-VIII. Редакція від 12.01.2022. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text.

12.     Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : Закон України від 11 липня 2001 року № 2623-III. Редакція від 20.02.2021. URL :https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2623-14#Text.

13.     Про науково-технічну інфор¬мацію : Закон України від  26 листопада 2015 року № 848-VIII. Редакція від 12.01.2022. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/848-19#Text.

14.     Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України від 16 липня 1999 року № 991-XIV. Редакція від 05.12.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text.

15.     Про внесення змін до Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» та інших законів України» : Закон України від 12 січня 2006 року № 3333-IV. Редакція від 01.06.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3333-15#Text/.

16.     Про державні цільові програми : Закон України від 18 березня 2004 року № 1621-IV. Редакція від 24.10.2020. URL:https://zakon .rada. gov .ua/ laws/ show/1621-15#Text.

17.     Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій : Закон України від 9 квітня 2004 року № 1676-IV. Прийняття від 09.04.2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1676-15#Text.

18.     Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. Редакція від 24.11.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2469-19#Text.

19.     Ліпкан В. А. Національна безпека України : навчальний посібник.  Київ : КНТ, 2009. 576 с. UNR: http://politics.ellib.org.ua/pages-8231.html.

20.     Стан розвитку інноваційної інфраструктури. Департамент технічного регулювання та інноваційної політики Міністерства економіки України. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=022cfe7f-2c18-4545-ab69-1a3a39aea3f8&title=StanRozvitkuInnovatsiinoiInfrastrukturi.

===============================================

1.       Lozova H. M., Shorubalko B. V. Intelektualna bezpeka derzhavy v systemi konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo». 2018. Vyp. 20. Chastyna 2. S. 102–106.

2.       Marchenko O. S. Intelektualna bezpeka u vymiri ekonomiky znan. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia imeni Yaroslava Mudroho». 2012. № 1 (8). S. 278–279.

3.       Revak I. O. Intelektualna bezpeka Ukrainy: sutnist ta zahrozy. Kontseptualni zasady ekonomichnoho i pravovoho zabezpechennia bezpeky derzhavy v umovakh yevrointehratsii : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Odesa − Cherkasy, 29–30 kvitnia 2015 r. Odesa : ODUVS, 2015. S. 84–89.

4.       Perevalova L. V., Okladna M. H. Problemy zakhystu intelektualnoi vlasnosti v systemi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. Visnyk NTU «KhPI». 2016. № 13 (1185). S. 20–23.

5.       Nebrat V. V. Nova paradyhma ekonomichnoho rozvytku Ukrainy. Paradyhmalni zrushennia v ekonomichnii teorii KhKhI st. : Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kyiv : Kyivskyi natsionalnyi universytet imeni Tarasa Shevchenka, 2015. 505 s. URL: https://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/science/conferences/2015/ Paradigm/ materials2015.pdf#page=77.

6.       Tykhomyrov Denys. Naukovi metodolohichni pidkhody pid chas doslidzhennia derzhavnoi polityky u sferi bezpeky. Pidpryiemstvo, hospodarstvo i pravo.  2020. №  3. S. 230–234. UNR: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/3/40.pdf.

7.       Lebedeva L. V. Suchasna innovatsiina polityka derzhavy v Ukraini: problemy ta perspektyvy reformuvannia. Elektronnyi zhurnal «Efektyvna ekonomika». № 1. 2014. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z =2664.\.

8.       Derzhavna innovatsiina polityka. URL: https://library.if.ua/book/4/483 .html.

9.       Sutnist i napriamy derzhavnoi innovatsiinoi polityky. URL: https://pidru4niki.com/19081201/konomika/sutnist_napryami_derzhavnoyi_ innovatsiynoyi_ politiki.

10.     Pro innovatsiinu diialnist : Zakon Ukrainy vid 4 lypnia 2002 roku № 40-IV. Redaktsiia vid 05.12.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 40-15#Text.

11.     Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist : Zakon Ukrainy  vid 26 lystopada 2015 roku № 848-VIII. Redaktsiia vid 12.01.2022. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text.

12.     Pro priorytetni napriamy rozvytku nauky i tekhniky : Zakon Ukrainy vid 11 lypnia 2001 roku № 2623-III. Redaktsiia vid 20.02.2021. URL :https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2623-14#Text.

13.     Pro naukovo-tekhnichnu infor¬matsiiu : Zakon Ukrainy vid  26 lystopada 2015 roku № 848-VIII. Redaktsiia vid 12.01.2022. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/848-19#Text.

14.     Pro spetsialnyi rezhym investytsiinoi ta innovatsiinoi diialnosti tekhnolohichnykh parkiv : Zakon Ukrainy vid 16 lypnia 1999 roku № 991-XIV. Redaktsiia vid 05.12.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text.

15.     Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro spetsialnyi rezhym innovatsiinoi diialnosti tekhnolohichnykh parkiv» ta inshykh zakoniv Ukrainy» : Zakon Ukrainy vid 12 sichnia 2006 roku № 3333-IV. Redaktsiia vid 01.06.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3333-15#Text/.

16.     Pro derzhavni tsilovi prohramy : Zakon Ukrainy vid 18 bereznia 2004 roku № 1621-IV. Redaktsiia vid 24.10.2020. URL:https://zakon .rada. gov .ua/ laws/ show/1621-15#Text.

17.     Pro Zahalnoderzhavnu kompleksnu prohramu rozvytku vysokykh naukoiemnykh tekhnolohii : Zakon Ukrainy vid 9 kvitnia 2004 roku № 1676-IV. Pryiniattia vid 09.04.2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1676-15#Text.

18.     Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 21 chervnia 2018 roku № 2469-VIII. Redaktsiia vid 24.11.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2469-19#Text.

19.     Lipkan V. A. Natsionalna bezpeka Ukrainy : navchalnyi posibnyk.  Kyiv : KNT, 2009. 576 s. UNR: http://politics.ellib.org.ua/pages-8231.html.

20.     Stan rozvytku innovatsiinoi infrastruktury. Departament tekhnichnoho rehuliuvannia ta innovatsiinoi polityky Ministerstva ekonomiky Ukrainy. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=022cfe7f-2c18-4545-ab69-1a3a39aea3f8&title=StanRozvitkuInnovatsiinoiInfrastrukturi.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19

Номер

Розділ

Статті