АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЄС ТА США В КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ЗАХИСТ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/42022.265859

Анотація

Ключові слова: законодавство, правове регулювання, недобросовісна конкуренція,
інтелектуальна власність, способи захисту, Європейський Союз

У статті розглянуто поняття недобросовісної конкуренції, охарактеризовано дії, що відповідно до чинного законодавства України розглядаються як недобросовісна конкуренція. Проаналізовано зарубіжний досвід щодо захисту від недобросовісної конкуренції об’єктів інтелектуальної власності, а саме досвід США та ЄС. Запропоновано напрями з удосконалення системи захисту інтересів суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції в Україні.

Список використаних джерел / List of references

1.       Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19−20, № 21−22. C. 144.

2.       Про захист від недобросовісної конкуренції : Зaкoн Укрaїни вiд 07.06.1996 р. Вiдoмocтi Вeрхoвнoї Рaди Укрaїни. 1996. № 36. C. 164.

3.       Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123.

4.       Аракелян М. Р. Право Європейського Союзу : підручник / М. Р. Аракелян, М. Д. Василенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.» Одеса : Фенікс, 2012. 255 с.

5.       Кашкин С. Ю. Право Европейского Союза. Москва: Юрист, 2003. С. 697–721.

6.       Матеріали стосовно діяльності ЄС у сфері захисту інтелектуальної власності. URL: https://ec.europa.eu/commission/index_en.

7.       Бочарова Н. Права інтелектуальної власності ЄС. Гармонізація з національним законодавством. URL: http://veche.kiev.ua/journal/278/.

8.       Директива Ради 84/450/ЄЕС «Щодо наближення законів, постанов та адміністративних положень держав-членів стосовно реклами, яка вводить в оману» від 10 вересня 1984 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_347.

9.       Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11/05/2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive’) [Electronic resource]. // Official Journal. – L 149/22. – 11.6.2005. – Access mode. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:en:PDF.

10.     Львов. Б. Запровадження європейських стандартів економічної конкуренції до сфери промислової власності України. URL: http://ndiiv.org.ua/Files2/2014_6/14.pdf.

11.     Слободчикова Ю. В. Форми недобросовісної конкуренції і методи її регулювання. Економіка та держава. 2010. № 2. С. 92−94.

12.     Паращук С. А. Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции и монополии). Москва : Городец. 2002. 416 с.

13.     Удалов Т. Г. Конкурентне право: навч. посіб. Київ : Школа, 2004. 496 с.

14.     Джуринський О. О. Поняття та основні ознаки недобросовісної конкуренції. Університетські наукові записки. 2009. № 3. С. 155−161.

15.     Кулагина М. И. Гражданское, торговое, семейное право капиталистических стран: Сборник нормативных актов: законодательство о компаниях, монополиях, конкуренции, 1987. С. 112−114. С. 198.

16.     Бакалінська О. О. Конкурентне право. Навчальний посібник. Київ 2009. 380 с. С. 229−234.

17.     Деревянко Б. В. Щодо тенденцій формування законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Право і суспільство. 2014. № 3. С. 103–109.

18.     Андрощук Г. О., Шкляр С. В. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції. Науково-практичне видання. Київ: Юстініан, 2012. 472 с. С. 412−413.

======================================

1.       Hospodarskyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 18, № 19−20, № 21−22. C. 144.

2.       Pro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsii : Zakon Ukrainy vid 07.06.1996 r. Vidomocti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 36. C. 164.

3.       Paryzka konventsiia pro okhoronu promyslovoi vlasnosti vid 20 bereznia 1883 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123.

4.       Arakelian M. R. Pravo Yevropeiskoho Soiuzu : pidruchnyk / M. R. Arakelian, M. D. Vasylenko ; M-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy, Nats. un-t «Odes. yuryd. akad.» Odesa : Feniks, 2012. 255 s.

5.       Kashkyn S. Yu. Pravo Evropeiskoho Soiuza. Moskva: Yuryst, 2003. S. 697–721.

6.       Materialy stosovno diialnosti YeS u sferi zakhystu intelektualnoi vlasnosti. URL: https://ec.europa.eu/commission/index_en.

7.       Bocharova N. Prava intelektualnoi vlasnosti YeS. Harmonizatsiia z natsionalnym zakonodavstvom. URL: http://veche.kiev.ua/journal/278/.

8.       Dyrektyva Rady 84/450/IeES «Shchodo nablyzhennia zakoniv, postanov ta administratyvnykh polozhen derzhav-chleniv stosovno reklamy, yaka vvodyt v omanu» vid 10 veresnia 1984 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_347.

9.       Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11/05/2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (‘Unfair Commercial Practices Directive) [Electronic resource]. // Official Journal. — L 149/22. — 11.6.2005. — Access mode. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:en:PDF.

10.     Lvov. B. Zaprovadzhennia yevropeiskykh standartiv ekonomichnoi konkurentsii do sfery promyslovoi vlasnosti Ukrainy. URL: http://ndiiv.org.ua/Files2/2014_6/14.pdf.

11.     Slobodchykova Yu. V. Formy nedobrosovisnoi konkurentsii i metody yii rehuliuvannia. Ekonomika ta derzhava. 2010. № 2. S. 92−94.

12.     Parashchuk S. A. Konkurentnoe pravo (pravovoe rehulyrovanye konkurentsyy y monopolyy). Moskva : Horodets. 2002. 416 s.

13.     Udalov T. H. Konkurentne pravo: navch. posib. Kyiv : Shkola, 2004. 496 s.

14.     Dzhurynskyi O. O. Poniattia ta osnovni oznaky nedobrosovisnoi konkurentsii. Universytetski naukovi zapysky. 2009. № 3. S. 155−161.

15.     Kulahyna M. Y. Hrazhdanskoe, torhovoe, semeinoe pravo kapytalystycheskykh stran: Sbornyk normatyvnыkh aktov: zakonodatelstvo o kompanyiakh, monopolyiakh, konkurentsyy, 1987. S. 112−114. S. 198.

16.     Bakalinska O. O. Konkurentne pravo. Navchalnyi posibnyk. Kyiv 2009. 380 s. S. 229−234.

17.     Derevianko B. V. Shchodo tendentsii formuvannia zakonodavstva pro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsii. Pravo i suspilstvo. 2014. № 3. S. 103–109.

18.     Androshchuk H. O., Shkliar S. V. Konkurentne pravo: zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsii. Naukovo-praktychne vydannia. Kyiv: Yustinian, 2012. 472 s. S. 412−413.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19

Номер

Розділ

Статті