КОМЕРЦІЙНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • Олена Чомахашвілі кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу прав людини та прав інтелектуальної власності у сфері охорони здоров’я НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0546-2138

DOI:

https://doi.org/10.33731/42022.265863

Анотація

Ключові слова: комерційні позначення, фармація, фармацевтична сфера, набуття прав, торговельна марка

У статті приділено увагу комплексному вивченню функціонування комерційних позначень у фармацевтичній галузі. Розглянуто поняття комерційних позначень у системі об’єктів інтелектуальної власності актуальні для фармацевтичної галузі. Метою статті визначено визначення правової основи регулювання комерційних позначень у фармацевтичній сфері та особливостей здійснення прав на такі позначення. Наголошено, що компанія-виробник повинна приділити особливу увагу вибору назви лікарського засобу ще на етапі створення останнього, а з метою забезпечення унікальності та неповторюваності обраної назви остання може бути зареєстрована як торговельна марка. Зроблено висновок про важливість правового регулювання цієї сфери, проведення інформаційної та правової політики. Описано правовідносини у сфері фармацевтичної галузі з метою виявлення стадій, у яких особливо важливим є правове регулювання комерційних позначень.

Список використаних джерел / List of references


1. Бошицький Ю. Л. Правова охорона комерційних позначень в Україні: пробле-
ми теорії і практики. Київ. Юрид. думка, 2006. С. 16–50.
2. Алєксєєва І. М. Фармацевтичні правовідносини: поняття, види, підстави
виникнення. Науковий вісник Ужгородського національного університету.
2015. Серія ПРАВО. Випуск 31. Том 1. С. 7−10.
3. Захист інтелектуальної власності фармацевтів / Новости / Правовий
тиждень : URL : (legalweekly.com.ua).
4. Особливості правового режиму торговельних марок-назв лікарських засобів.
Юридична газета. 2010. № 3−4 : URL: (vkp.ua).
5. Кодинець А. О. Право інтелектуальної власності на лікарські засоби: окремі
аспекти правової охорони : URL : kodynetstezyip.pdf (pdau.edu.ua).

==========================================

1. Boshytskyi Yu. L. Pravova okhorona komertsiinykh poznachen v Ukraini: problemy
teorii i praktyky. Kyiv. Yuryd. dumka, 2006. S. 16–50.
2. Alieksieieva I. M. Farmatsevtychni pravovidnosyny: poniattia, vydy, pidstavy
vynyknennia. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2015.
Seriia PRAVO. Vypusk 31. Tom 1. S. 7−10.
3. Zakhyst intelektualnoi vlasnosti farmatsevtiv / Novosty / Pravovyi tyzhden: URL :
(legalweekly.com.ua).
4. Osoblyvosti pravovoho rezhymu torhovelnykh marok-nazv likarskykh zasobiv.
Yurydychna hazeta. 2010. № 3−4 : URL: (vkp.ua).
5. Kodynets A. O. Pravo intelektualnoi vlasnosti na likarski zasoby: okremi aspekty
pravovoi okhorony: URL: kodynetstezyip.pdf (pdau.edu.ua).

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19

Номер

Розділ

Статті