КОДИФІКАЦІЯ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ПОЛЬЩІ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ НОВОГО ЗАКОНОПРЕКТУ

Автор(и)

  • Геннадій Андрощук головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат економічних наук, доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0781-9740
  • Олександр Дорошенко директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат юридичних наук, судовий експерт, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2542-2328

DOI:

https://doi.org/10.33731/42022.265867

Анотація

Ключові слова: інтелектуальна власність, промислова власність, кодифікація законодавства, інновації, винахідник, розмір збору, закон, патент, право ЄС

Досліджено стан і тенденції правового регулювання у сфері інтелектуальної власності (ІВ), форми систематизації законодавства. Виділено моделі правового регулювання, подано класифікацію об’єктів ІВ. На прикладі Польщі проаналізовано структуру та зміст основних положень проекту закону Право промислової власності. Запропоновано шляхи систематизації законодавства у сфері промислової власності в Україні. Найбільш ефективним способом вирішення проблеми кодифікації є розроблення та прийняття Кодексу промислової власності, який би об’єднав і
консолідував основні норми стосовно правової охорони прав промислової власності.

Список використаних джерел / List of references

1. Андрощук Г. О., Давимука С. А. Інтелектуальна власність у науково-технічній сфері: методи та принципи вартісної оцінки : монографія. Київ : Парламентське видавництво, 2014. 304 с.

2. Ярошевська Т. В.  Поняття права промислової власності та його джерела. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2013. Серія ПРАВО. Випуск 23. Частина І. Том 1. С. 288−291.

3. Законодавство Європейського Союзу та держав-членів Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності : науково-практичне видання / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, А. М. Горнісевич, Т. Ю. Федорова / за ред.. О. П. Орлюк. Київ : НДІ ІВ НАПрНУ, Лазурит-Поліграф, 2010. 262 с.

 4. Дорошенко О. Ф. Судова експертиза у цивільних справах щодо порушення прав інтелектуальної власності : монографія. Київ : Лазурит-Поліграф, 2008. 206 с.

5. Стефанчук Р. О. До питання про кодифікацію законодавства у сфері інтелектуальної власності. Право України. 2016. № 11. С. 86−91.

6. Крижна Валентина. Варіанти кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 1. С. 110−115.

7. Микола Потоцький. Кодифікація законодавства України про інтелектуальну власність : матеріальний та процесуальний аспекти. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 6. С. 5−16.

8. Kamil Idris, «Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth», WIPO Publication No 888, ISBN 92-805-1113-0, Geneva 2003, P.377. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/888/wipo_pub_888.pdf.

9. Ustawа z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010490508/U/D20010508Lj.pdf.

10. Геннадій Андрощук. Створення спеціалізованих судів у сфері інтелектуальної власності Польщі. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/

zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/stvorennya-specializovanih-sudiv-u-sferi-intelektualnoyi-vlasnosti-polshchi.html.

11. Геннадій Андрощук. В Польщі інтелектуальною власністю займатимуться пʼять судів. URL: https://yur-gazeta.com/golovna/v-polshchi-intelektualnoyu-vlasnistyu-zaymatimutsya-pyat-sudiv.html.

12. Геннадій Андрощук. Спеціалізовані суди з інтелектуальної  власності: практика Польщі і України. Інтелектуальна власність в Україні. 2020. № 2. С. 33.

13.     Projekt ustawy — Prawo własności przemysłowej. URL: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12359055/12874004/12874005/

dokument552321.pdf.

14. STRATEGIA na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). URL: http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/strategia_na_rzecz_

odpowiedzialnego_rozwoju.pdf.

15. Андрощук Г. О. Система забезпечення цифрових доказів існування інтелектуальних активів: WIPO PROOF // Питання інтелектуальної власності : зб. наук. праць / за ред.  к.е.н. Г. О. Андрощука; НДІ ІВ НАПрН України. Випуск 18. Київ : Інтерсервіс, 2021. С. 25−33.

========================================

1. Androshchuk H. O., Davymuka S. A. Intelektualna vlasnist u naukovo-tekhnichnii sferi: metody ta pryntsypy vartisnoi otsinky : monohrafiia. Kyiv : Parlamentske vydavnytstvo, 2014. 304 s.

2. Yaroshevska T. V.  Poniattia prava promyslovoi vlasnosti ta yoho dzherela. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 2013. Seriia PRAVO. Vypusk 23. Chastyna I. Tom 1. S. 288−291.

3. Zakonodavstvo Yevropeiskoho Soiuzu ta derzhav-chleniv Yevropeiskoho Soiuzu u sferi intelektualnoi vlasnosti : naukovo-praktychne vydannia / O. P. Orliuk, H. O. Androshchuk, A. M. Hornisevych, T. Yu. Fedorova / za red.. O. P. Orliuk. Kyiv : NDI IV NAPrNU, Lazuryt-Polihraf, 2010. 262 s.

 4. Doroshenko O. F. Sudova ekspertyza u tsyvilnykh spravakh shchodo porushennia prav intelektualnoi vlasnosti : monohrafiia. Kyiv : Lazuryt-Polihraf, 2008. 206 s.

5. Stefanchuk R. O. Do pytannia pro kodyfikatsiiu zakonodavstva u sferi intelektualnoi vlasnosti. Pravo Ukrainy. 2016. № 11. S. 86−91.

6. Kryzhna Valentyna. Varianty kodyfikatsii zakonodavstva u sferi intelektualnoi vlasnosti. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2020. № 1. S. 110−115.

7. Mykola Pototskyi. Kodyfikatsiia zakonodavstva Ukrainy pro intelektualnu vlasnist : materialnyi ta protsesualnyi aspekty. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2021. № 6. S. 5−16.

8. Kamil Idris, «Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth», WIPO Publication No 888, ISBN 92-805-1113-0, Geneva 2003, P.377. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/888/wipo_pub_888.pdf.

9. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010490508/U/D20010508Lj.pdf.

10. Hennadii Androshchuk. Stvorennia spetsializovanykh sudiv u sferi intelektualnoi vlasnosti Polshchi. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/

zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/stvorennya-specializovanih-sudiv-u-sferi-intelektualnoyi-vlasnosti-polshchi.html.

11. Hennadii Androshchuk. V Polshchi intelektualnoiu vlasnistiu zaimatymutsia pʼiat sudiv. URL: https://yur-gazeta.com/golovna/v-polshchi-intelektualnoyu-vlasnistyu-zaymatimutsya-pyat-sudiv.html.

12. Hennadii Androshchuk. Spetsializovani sudy z intelektualnoi  vlasnosti: praktyka Polshchi i Ukrainy. Intelektualna vlasnist v Ukraini. 2020. № 2. S. 33.

13.     Projekt ustawy — Prawo własności przemysłowej. URL: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12359055/12874004/12874005/

dokument552321.pdf.

14. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). URL: http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/strategia_na_rzecz_

odpowiedzialnego_rozwoju.pdf.

15. Androshchuk H. O. Systema zabezpechennia tsyfrovykh dokaziv isnuvannia intelektualnykh aktyviv: WIPO PROOF // Pytannia intelektualnoi vlasnosti : zb. nauk. prats / za red. k.e.n. H. O. Androshchuka; NDI IV NAPrN Ukrainy. Vypusk 18. Kyiv : Interservis, 2021. S. 25−33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19

Номер

Розділ

Статті