ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У МУЗЕЯХ

Автор(и)

  • Юлія Борко завідувач науковим сектором комерціалізації об’єктів інтелектуальної власностіНДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат економічних наук, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2842-4502

DOI:

https://doi.org/10.33731/42022.265917

Анотація

Ключові слова: об’єкти права інтелектуальної власності, музейні предмети, облік, фінансово-облікова політика, музей, ліцензійний договір

На сучасному етапі розвитку економіки України всім суб’єктам господарювання, у тому числі й музейним закладам важливо максимально ефективно використовувати всі джерела отримання доходу. Для музеїв як соціокультурних інститутів одним із основних джерел отримання доходу є ефективне використання музейних предметів. У сучасному
світі спостерігається чітка тенденція перенесення акцентів з питань охорони музейних зібрань на питання розроблення та удосконалення обліку (бухгалтерського та фінансового) музейних експонатів, які містять об’єкти права інтелектуальної власності. Вирішення завдань правового, наукового, облікового і фінансово-економічного забезпечення розвитку, комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності, які обліковуються як музейні цінності, є одним з основних чинників захисту культурних цінностей не тільки як матеріальних носіїв, а й їх комерціалізація як об’єктів права інтелектуальної власності.

Список використаних джерел / List of references

1. Бутнік-Сіверський О. Б. Теоретичні аспекти розуміння нової економіки з позиції сфери інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 2. С. 71−82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

Tpiv_2017_2_9.

2. Столярчук Н. М. Об’єкти обліку і внутрішнього аудиту інноваційної діяльності. Економіка АПК. 2018. № 7. С. 55−63. URL: http://nbuv.gov.ua/

UJRN/E_apk_2018_7_8.

3. Банасько Т. М. Нематеріальні активи промислового підприємства: проблема визначення сутності, можливі рішення її розв’язання. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2009. Вип. 16 (2). С. 55−59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

Npkntu_e_2009_16%282%29__10.

4. Гугенгольц Б., Гибо Л. Характер и объем ограничений и исключения из авторского права и смежных прав в свете общих задач передачи знаний: перспективы их адаптации к цифровой среде. URL: http://www.unesco.ru/

rus/pages/Admin21062004114249.php.

5. Міжнародні музейні організації : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. Електрон. текст. дані. Луцьк, 2019. 51 назва. URL: http://hdl.handle.net/

20.500.12424/3420138.

6. Ткаченко Т. О. Міжнародна рада музеїв (ІСОМ). Основи музейного менеджменту : перша установча конф. Укр. ком. Міжнар. ради музеїв, 30.01.2008 р. Кіровоград, 2008. URL: https://bit.ly/2WRShWR.

7. Про музеї та музейну справу : Закон України вiд 29.06.1995 № 249/95-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80#Text.

8. Про Музейний фонд України : положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 р. № 1147. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2000-%D0%BF#Text.

9.       Інструкція з організації обліку музейних предметів, затверджена наказом Міністерства культури України від 21.07.16 р. № 580. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1129-16#Text.

10. Загальні вимоги до фінансової звітності : Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 (НП(С)БО 1), затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text.

11. Нематеріальні активи : Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 (НП(С)БО 8), затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 р. № 242. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#Text.

12. Червоник О. Право на радянське мистецтво : твоє, нічиє, спільне. Коридор. 01.11.2018 р. URL: http://www.korydor.in.ua/ua/stories/avtorske-pravo-radianske-mystetstvo.html.

=========================================

1. Butnik-Siverskyi O. B. Teoretychni aspekty rozuminnia novoi ekonomiky z pozytsii sfery intelektualnoi vlasnosti. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2017. № 2. S. 71−82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2017_2_9.

2. Stoliarchuk N. M. Obiekty obliku i vnutrishnoho audytu innovatsiinoi diialnosti. Ekonomika APK. 2018. № 7. S. 55−63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2018_7_8.

3. Banasko T. M. Nematerialni aktyvy promyslovoho pidpryiemstva: problema vyznachennia sutnosti, mozhlyvi rishennia yii rozviazannia. Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 2009. Vyp. 16 (2). S. 55−59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/

Npkntu_e_2009_16%282%29__10.

4. Huhenholts B., Hybo L. Kharakter y obъem ohranychenyi y yskliuchenyia yz avtorskoho prava y smezhnыkh prav v svete obshchykh zadach peredachy znanyi: perspektyvы ykh adaptatsyy k tsyfrovoi srede. URL: http://www.unesco.ru/

rus/pages/Admin21062004114249.php.

5. Mizhnarodni muzeini orhanizatsii : nauk.-dopom. bibliohr. pokazhch. / Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky, Biblioteka ; uklad. L. Deineka. Elektron. tekst. dani. Lutsk, 2019. 51 nazva. URL: http://hdl.handle.net/20.500.12424/

3420138.

6.       Tkachenko T. O. Mizhnarodna rada muzeiv (ISOM). Osnovy muzeinoho menedzhmentu : persha ustanovcha konf. Ukr. kom. Mizhnar. rady muzeiv, 30.01.2008 r. Kirovohrad, 2008. URL: https://bit.ly/2WRShWR.

7.       Pro muzei ta muzeinu spravu : Zakon Ukrainy vid 29.06.1995 № 249/95-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80#Text.

8.       Pro Muzeinyi fond Ukrainy : polozhennia, zatverdzhene postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20.07.2000 r. № 1147. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147-2000-%D0%BF#Text.

9.       Instruktsiia z orhanizatsii obliku muzeinykh predmetiv, zatverdzhena nakazom Ministerstva kultury Ukrainy vid 21.07.16 r. № 580. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1129-16#Text.

10.     Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti : Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 (NP(S)BO 1), zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 07.02.2013 r. № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/

z0336-13#Text.

11.     Nematerialni aktyvy: Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 8 (NP(S)BO 8), zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 18.10.99 r. № 242. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#Text.

12.     Chervonyk O. Pravo na radianske mystetstvo : tvoie, nichyie, spilne. Korydor. 01.11.2018 r. URL: http://www.korydor.in.ua/ua/stories/avtorske-pravo-radianske-mystetstvo.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19

Номер

Розділ

Статті