МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Автор(и)

  • Ольга Бакалінська доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу промислової власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1092-0914

DOI:

https://doi.org/10.33731/42022.265926

Анотація

Ключові слова: міжнародний трансфер технологій, інновації, Європейський Союз, імплементація

Глобалізація міжнародної економічної та технологічної співпраці підвищує значення міжнародного трансферу технологій. Саме завдяки йому відбувається поширення технологій як найважливішого ресурсу соціально-економічного розвитку. На міжнародно-правовому рівні міжнародний трансфер технологій регулюється нормами, що містяться в положеннях універсальних, регіональних та двосторонніх угод.
Набуття Україною статусу країни-кандидата до вступу в ЄС обумовило необхідність імплементації норм європейського права до правової системи України.
У статті розглядаються основні проблеми узгодження норм конкурентного права з нормами законодавства із захисту інтелектуальної власності, зокрема у сфері трансферу технологій. Окрему увагу приділено аналізу злиттів і поглинань та інших форм трансферу технологій, а також виконанню Україною зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; визначено проблеми і тенденції подальшого вдосконалення нормативного врегулювання питань трансферу технологій у сфері публічних закупівель та державної допомоги. Визначається, що технічна допомога, яка надається Україні з боку держав-партнерів, потребує не тільки перегляду національних норм щодо трансферу технологій, а й створення нових норм міжнародного технічного співробітництва у військовій, технічній і медичній сферах.
Зазначається, що доступ до новітнього обладнання і технологій може стати значним поштовхом для розвитку та відновлення держави, проте це потребує відпрацювання нових механізмів співпраці з міжнародними партнерами та підтримки з боку держави і бізнесу, зокрема в аспекті створення нових виробництв та спільних наукових досліджень, результати яких можуть стати основою для відновлення держави та багаторічного стратегічного партнерства.

Список використаних джерел / List of references

1.       Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 № 143-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text.

2.       Шугуров М. В. Соглашение ТРИПС, международный трансфер технологий и последствия усиления защиты прав интеллектуальной собственности. URL: https://research.amanote.com/publication/Polzz3MBKQvf0BhiJee3.

3.       Gutterman, A. and J. Erlich, 1997. Technology development and transfer. Quorum Books, Westport, Conn (215 p.). Р. 17.

4.       Стан науково-інноваційної діяльності в Україні у 2020 році: науково-аналітична записка / Т. В. Писаренко, Т. К. Куранда, Т. К. Кваша та ін. Київ : УкрІНТЕІ, 2021. 39 с.

5.       Catching technological waves: Innovation with equity. URL: https://unctad.org/meeting/catching-technological-waves-innovation-equity//.

6.       Національна економічна стратегія України на період до 2030 року : постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/179-2021-%D0%BF

7.       Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1106-2017-%D0%BF.

8.       Лихачев В. Международный трансфер технологий: основные тенденции и позиции России (International Technology Transfer: Main Trends and Russia’s Position) (October 31, 2017). Russian Foreign Economic Journal. 2017. №10, Available at SSRN. URL: https://ssrn.com/abstract=4060144.

9.       Бертош Е. В. Особенности международного трансфера технологий в странах Европейского Cоюза (ЕС). URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/

104085/1/bertosh_2014_EU_and_%20Republic_of_Belarus.pdf.

10.     Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its eleventh session (New York, 30 May — 16 June 1978): UN Doc. A/33/17. URL: http://www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1978-e/vol9-p11-45-e.pdf>.

11.     Договорные положения, касающиеся контрактов на поставку и строительство крупных промышленных объектов : доклад Рабочей группы по новому международному экономическому порядку о работе ее второй сессии, состоявшейся в Вене 9−18 июня 1981 г. : док. ООН A/CN.9/198. URL: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/NL8/102/68/PDF/NL810268.pdf?OpenElement>.

12.     Метелица А. Н. Обзор правового регулирования международной передачи технологий. Журнал международного права и международных отношений. 2010. № 2. С. 6.

13.     Регламент щодо контролю за концентраціями суб’єктів господарювання (Регламент ЄС про злиття) № 139/2004  від 20.01.2004. Офіційний вісник Європейського Союзу L 24/1.

14.     OECD, Recommendation of the Council on Merger Review, OECD/LEGAL/0333. URL: http://www.oecd.org/competition/mergers/40537528.pdf.

15.     MERGER CONTROL IN TIMES OF CRISIS. URL: http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc326.pdf.

16.     Добровільний огляд конкурентного права та політики в Україні. ЮНКТАД, 2013. (UNCTAD, Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy in Ukraine). URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcclp2013d3_

overview_en.pdf.

17.     Звіт науково-дослідної роботи «Міжнародний досвід функціонування ринків оригінальних лікарських засобів та дженериків» (код дослідження 03-15). Київ. 2015. С. 231−237.

18.     Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements (Text with EEA relevance). URL:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0772.

19.     Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання у сфері трансферу технологій, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії без дозволу органів Антимонопольного комітету України: Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження Антимонопольного комітету України. URL: https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/

1/Docs/konsultacii_z_gromadskistu/akty/3/%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9-222.pdf.

20.     Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій субʼєктів господарювання у сфері трансферу технологій, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії без дозволу органів Антимонопольного комітету України : розпорядження № 21-рп від 09.11.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z1413-18.

21.     Верболюк П. Гран-при. Юридическая практика. 28.05.2019. № 22. URL: https://pravo.ua/articles/grand-pri.

22.     Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій субʼєктів господарювання у сфері трансферу технологій, дотримання яких дозволяє здійснювати ці узгоджені дії без дозволу органів Антимонопольного комітету України : розпорядження № 21-рп від 09.11.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z1413-18.

23.     Программа ЕС «Горизонт Европа» стартовала. Исследователям приготовиться. URL: https://kpi.ua/ru/2021-kp5-icd.

24.     Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Світова організація торгівлі. 15.04.1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/981_018.

================================

1.       Pro derzhavne rehuliuvannia diialnosti u sferi transferu tekhnolohii : Zakon Ukrainy vid 14.09.2006 № 143-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text.

2.       Shuhurov M. V. Sohlashenye TRYPS, mezhdunarodnыi transfer tekhnolohyi y posledstvyia usylenyia zashchytы prav yntellektualnoi sobstvennosty. URL: https://research.amanote.com/publication/Polzz3MBKQvf0BhiJee3.

3.       Gutterman, A. and J. Erlich, 1997. Technology development and transfer. Quorum Books, Westport, Conn (215 p.). R. 17.

4.       Stan naukovo-innovatsiinoi diialnosti v Ukraini u 2020 rotsi: naukovo-analitychna zapyska / T. V. Pysarenko, T. K. Kuranda, T. K. Kvasha ta in. Kyiv : UkrINTEI, 2021. 39 s.

5.       Catching technological waves: Innovation with equity. URL: https://unctad.org/meeting/catching-technological-waves-innovation-equity//.

6.       Natsionalna ekonomichna stratehiia Ukrainy na period do 2030 roku : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 bereznia 2021 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/179-2021-%D0%BF

7.       Pro vykonannia Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 zhovtnia 2017 r. № 1106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1106-2017-%D0%BF.

8.       Lykhachev V. Mezhdunarodnыi transfer tekhnolohyi: osnovnыe tendentsyy y pozytsyy Rossyy (International Technology Transfer: Main Trends and Russias Position) (October 31, 2017). Russian Foreign Economic Journal. 2017. №10, Available at SSRN. URL: https://ssrn.com/abstract=4060144.

9.       Bertosh E. V. Osobennosty mezhdunarodnoho transfera tekhnolohyi v stranakh Evropeiskoho Coiuza (ES). URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/104085/1/bertosh_2014_EU_and_%20Republic_of_Belarus.pdf.

10.     Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its eleventh session (New York, 30 May — 16 June 1978): UN Doc. A/33/17. URL: http://www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1978-e/vol9-p11-45-e.pdf>.

11.     Dohovornыe polozhenyia, kasaiushchyesia kontraktov na postavku y stroytelstvo krupnыkh promыshlennыkh obъektov : doklad Rabochei hruppы po novomu mezhdunarodnomu эkonomycheskomu poriadku o rabote ee vtoroi sessyy, sostoiavsheisia v Vene 9−18 yiunia 1981 h. : dok. OON A/CN.9/198. URL: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/NL8/102/68/PDF/NL810268.pdf?OpenElement>.

12.     Metelytsa A. N. Obzor pravovoho rehulyrovanyia mezhdunarodnoi peredachy tekhnolohyi. Zhurnal mezhdunarodnoho prava y mezhdunarodnыkh otnoshenyi. 2010. № 2. S. 6.

13.     Rehlament shchodo kontroliu za kontsentratsiiamy subiektiv hospodariuvannia (Rehlament YeS pro zlyttia) № 139/2004  vid 20.01.2004. Ofitsiinyi visnyk Yevropeiskoho Soiuzu L 24/1.

14.     OECD, Recommendation of the Council on Merger Review, OECD/LEGAL/0333. URL: http://www.oecd.org/competition/mergers/40537528.pdf.

15.     MERGER CONTROL IN TIMES OF CRISIS. URL: http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc326.pdf.

16.     Dobrovilnyi ohliad konkurentnoho prava ta polityky v Ukraini. YuNKTAD, 2013. (UNCTAD, Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy in Ukraine). URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcclp2013d3_

overview_en.pdf.

17.     Zvit naukovo-doslidnoi roboty «Mizhnarodnyi dosvid funktsionuvannia rynkiv oryhinalnykh likarskykh zasobiv ta dzhenerykiv» (kod doslidzhennia 03-15). Kyiv. 2015. S. 231−237.

18.     Commission Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Article 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements (Text with EEA relevance). URL:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0772.

19.     Pro zatverdzhennia Typovykh vymoh do uzghodzhenykh dii subiektiv hospodariuvannia u sferi transferu tekhnolohii, dotrymannia yakykh dozvoliaie zdiisniuvaty tsi uzghodzheni dii bez dozvolu orhaniv Antymonopolnoho komitetu Ukrainy : Analiz rehuliatornoho vplyvu do proektu rozporiadzhennia Antymonopolnoho komitetu Ukrainy. URL: https://amcu.gov.ua/storage/app/sites/

1/Docs/konsultacii_z_gromadskistu/akty/3/%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9-222.pdf.

20.     Pro zatverdzhennia Typovykh vymoh do uzghodzhenykh dii subʼiektiv hospodariuvannia u sferi transferu tekhnolohii, dotrymannia yakykh dozvoliaie zdiisniuvaty tsi uzghodzheni dii bez dozvolu orhaniv Antymonopolnoho komitetu Ukrainy rozporiadzhennia № 21-rp vid 09.11.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z1413-18.

21.     Verboliuk P. Hran-pry. Yurydycheskaia praktyka. 28.05.2019. № 22. URL: https://pravo.ua/articles/grand-pri.

22.     Pro zatverdzhennia Typovykh vymoh do uzghodzhenykh dii subʼiektiv hospodariuvannia u sferi transferu tekhnolohii, dotrymannia yakykh dozvoliaie zdiisniuvaty tsi uzghodzheni dii bez dozvolu orhaniv Antymonopolnoho komitetu Ukrainy : rozporiadzhennia № 21-rp vid 09.11.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z1413-18.

23.     Prohramma ES «Horyzont Evropa» startovala. Yssledovateliam pryhotovytsia. URL: https://kpi.ua/ru/2021-kp5-icd.

24.     Uhoda pro torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti. Svitova orhanizatsiia torhivli. 15.04.1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/981_018.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-19

Номер

Розділ

Статті