ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ АВТОРСЬКИМИ ТА/АБО СУМІЖНИМИ ПРАВАМИ В УКРАЇНІ (1991–2022)

Автор(и)

  • Валерія Машкова аспірантка І року навчання кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2036-988X

DOI:

https://doi.org/10.33731/52022.270781

Анотація

Ключові слова: організація колективного управління, авторські права, суміжні
права, колективне управління, система, нормативно-правовий акт

Наукова стаття присвячена питанню розвитку системи колективного управління
правами у сфері авторського права та суміжних прав. У ході дослідження приділено
увагу правому регулюванню провадження діяльності колективного управління майновими правами правовласників. Проаналізовано підходи до провадження такої діяльності у різні періоди її розвитку. Виділено основні періоди становлення та розвитку відносин щодо колективного управління правами у сфері авторського права
та/або суміжних прав. Охарактеризовано кожен з таких періодів з визначенням його переваг та недоліків.

Список використаних джерел / List of references

1. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: наук.-практ. вид. у 4 т. / ред. О. Д. Святоцького ; Т. 2 : Авторське право і суміжні права / С. О. Довгий [та ін.] ; ред. Г. І. Миронюк, В. С. Дробʼязко. Київ : Ін юре, 1999. 460 с.

2. Про створення Державного агентства України з авторських і суміжних прав : постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1992 р. № 154 в ред. від 25.03.1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-92-%D0%BF/ed19920325#Text (дата звернення 05.08.2022).

3. Бондаренко С. В. Становлення та розвиток системи охорони авторського права та суміжних прав в Україні. Право і суспільство. 2014. № 6.2 (2). С. 65−70.

4. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII в ред. від 23.12.1993. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/ed19931223#Text (дата звернення 05.08.2022).

5. Репешко П. І. Система державних органів та установ у сфері захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Наукові праці. Державне управління. 2013. № 214. Том 226. С. 70−75;

6. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII в ред. від 16.08.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/ed20010816#o401 (дата звернення 05.08.2022).

7. Про затвердження Порядку обліку організацій колективного управління : наказ Міністерства освіти і науки України № 81 від 08.02.2002 року. Офіційний вісник України. 2002. № 12. С. 239.

8. Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій колективного управління : наказ Міністерства освіти і науки України № 81 18.02.2003 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0186-03#Text (дата звернення 05.08.2022).

9. Про затвердження Порядку визначення уповноважених організацій, які здійснюватимуть збирання і розподіл між субʼєктами авторського права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків) виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах : наказ Міністерства освіти і науки України № 81 від 18.02.2003 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0717-03/ed20030725#Text (дата звернення 05.08.2022).

10. Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України : Указ Президента України від 8 квітня 2011 року № 436/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2011/ed20110408#Text (дата звернення 05.08.2022).

11. Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності : постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 585. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2016-%D0%BF#Text (дата звернення 05.08.2022).

12. Гуц Н. Б. Реформування правового статусу організацій колективного управління в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2019. № 38. С. 90−94.

==============

1. Intelektualna vlasnist v Ukraini: pravovi zasady ta praktyka: nauk.-prakt. vyd. u 4 t. / red. O. D. Sviatotskoho ; T. 2 : Avtorske pravo i sumizhni prava / S. O. Dovhyi [ta in.] ; red. H. I. Myroniuk, V. S. Drobʼiazko. Kyiv : In yure, 1999. 460 s.

2. Pro stvorennia Derzhavnoho ahentstva Ukrainy z avtorskykh i sumizhnykh prav : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 bereznia 1992 r. № 154 v red. vid 25.03.1992. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-92-%D0%BF/ed19920325#Text (data zvernennia 05.08.2022).

3. Bondarenko S. V. Stanovlennia ta rozvytok systemy okhorony avtorskoho prava ta sumizhnykh prav v Ukraini. Pravo i suspilstvo. 2014. № 6.2 (2). S. 65−70.

4. Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukrainy vid 23.12.1993 № 3792-XII v red. vid 23.12.1993. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/ed19931223#Text (data zvernennia 05.08.2022).

5. Repeshko P. I. Systema derzhavnykh orhaniv ta ustanov u sferi zakhystu prav intelektualnoi vlasnosti v Ukraini. Naukovi pratsi. Derzhavne upravlinnia. 2013. № 214. Tom 226. S. 70−75;

6. Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukrainy vid 23.12.1993 № 3792-XII v red. vid 16.08.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/ed20010816#o401 (data zvernennia 05.08.2022).

7. Pro zatverdzhennia Poriadku obliku orhanizatsii kolektyvnoho upravlinnia : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy № 81 vid 08.02.2002 roku. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2002. № 12. S. 239.

8. Pro zatverdzhennia Poriadku vyznachennia upovnovazhenykh orhanizatsii kolektyvnoho upravlinnia : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy № 81 18.02.2003 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0186-03#Text (data zvernennia 05.08.2022).

9. Pro zatverdzhennia Poriadku vyznachennia upovnovazhenykh orhanizatsii, yaki zdiisniuvatymut zbyrannia i rozpodil mizh subʼiektamy avtorskoho prava i (abo) sumizhnykh prav koshtiv vid vidrakhuvan (vidsotkiv) vyrobnykamy ta importeramy obladnannia i materialnykh nosiiv, iz zastosuvanniam yakykh u domashnikh umovakh mozhna zdiisnyty vidtvorennia tvoriv i vykonan, zafiksovanykh u fonohramakh i (abo) videohramakh : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy № 81 vid 18.02.2003 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0717-03/ed20030725#Text (data zvernennia 05.08.2022).

10. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu intelektualnoi vlasnosti Ukrainy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 8 kvitnia 2011 roku № 436/2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436/2011/ed20110408#Text (data zvernennia 05.08.2022).

11. Deiaki pytannia optymizatsii diialnosti tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady derzhavnoi systemy pravovoi okhorony intelektualnoi vlasnosti : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 serpnia 2016 r. № 585. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585-2016-%D0%BF#Text (data zvernennia 05.08.2022).

12. Huts N. B. Reformuvannia pravovoho statusu orhanizatsii kolektyvnoho upravlinnia v Ukraini. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia. 2019. № 38. S. 90−94.

 

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

Статті