ЗАХИСТ ПРАВ ПРОМИСЛОВОЇВЛАСНОСТІ В УМОВАХ РЕФОРМИ ПАТЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Автор(и)

  • Владислав Гринчук аспірант кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5747-6454

DOI:

https://doi.org/10.33731/52022.270783

Анотація

Ключові слова: захист прав, інтелектуальна власність, патент, промисловий зразок, винахід, корисна модель, Апеляційна палата, патентний тролінг

Стаття присвячена розгляду особливостей захисту прав промислової власності в умовах проведення реформи законодавства у сфері інтелектуальної власності. Наголошено, що на сьогодні в Україні спостерігається значна кількість випадків порушення прав інтелектуальної власності, що завдає істотної шкоди не лише правоволодільцям, а й державі. Незважаючи на позитивні зміни в законах у сфері охорони прав промислової власності, проведені останніми роками, слід наголосити на наявності окремих недоліків та суперечностей правового регулювання порядку набуття та захисту прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, які насамперед зумовлюються відсутністю необхідних змін щодо реалізації законодавчих норм на підзаконному рівні. Вказано, що заходи із забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності повинні вживатися не лише з боку держави та її органів, а й з боку правоволодільців шляхом контролю дотримання їхніх прав і попередження правопорушень.

Список використаних джерел / List of references

1.       Бриль І. В. Формування та використання нематеріальних активів підприємств для підвищення їх капіталізації: наукова доповідь. Київ : Національна академія наук України. Інститут економіки промисловості. 2015. 71 с.

2.       Ревва А. М. Роль нематеріальних активів у стратегії розвитку промислових підприємств. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку : наук. посіб. Київ : Освіта, 2012. 178–194 с.

3.       Світовий інноваційний індекс 2020 Світової організації інтелектуальної власності. URL:   https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (дата звернення 20.08.2022).

4.       Проект закону про внесення змін до законів України «Про охорону прав на сорти рослин» та «Про насіння і садивний матеріал» від 16.07.2021 № 3680-д. URL:  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72556/ (дата звернення 20.08.2022).

5.       Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства : Закон України від 21.07.2020 р. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text (дата звернення 20.08.2022).

6.       Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями : Закон України від 21.07.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#Text (дата звернення 20.08.2022).

7.       Володимир Зеленський підписав закони щодо реформи патентного законодавства. URL: https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-pidpisav-zakoni-shodo-reformi-patentnogo-62741 (дата звернення 20.08.2022).

8.       Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності : наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 р. № 433. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-21#Text (дата звернення 20.08.2022).

9.       Порядок сплати зборів за дії, повʼязані з охороною прав на обʼєкти інтелектуальної власності : постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 р. № 1716  URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF#Text (дата звернення 20.08.2022).

===================

1.       Bryl I. V. Formuvannia ta vykorystannia nematerialnykh aktyviv pidpryiemstv dlia pidvyshchennia yikh kapitalizatsii: naukova dopovid. Kyiv : Natsionalna akademiia nauk Ukrainy. Instytut ekonomiky promyslovosti. 2015. 71 s.

2.       Revva A. M. Rol nematerialnykh aktyviv u stratehii rozvytku promyslovykh pidpryiemstv. Stratehiia i mekhanizmy rehuliuvannia promyslovoho rozvytku : nauk. posib. Kyiv : Osvita, 2012. 178–194 s.

3.       Svitovyi innovatsiinyi indeks 2020 Svitovoi orhanizatsii intelektualnoi vlasnosti. URL:   https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (data zvernennia 20.08.2022).

4.       Proekt zakonu pro vnesennia zmin do zakoniv Ukrainy «Pro okhoronu prav na sorty roslyn» ta «Pro nasinnia i sadyvnyi material» vid 16.07.2021 № 3680-d. URL:  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72556/ (data zvernennia 20.08.2022).

5.       Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo reformy patentnoho zakonodavstva : Zakon Ukrainy vid 21.07.2020 r. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text (data zvernennia 20.08.2022).

6.       Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia okhorony i zakhystu prav na torhovelni marky i promyslovi zrazky ta borotby z patentnymy zlovzhyvanniamy : Zakon Ukrainy vid 21.07.2020 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-20#Text (data zvernennia 20.08.2022).

7.       Volodymyr Zelenskyi pidpysav zakony shchodo reformy patentnoho zakonodavstva. URL: https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-pidpisav-zakoni-shodo-reformi-patentnogo-62741 (data zvernennia 20.08.2022).

8.       Pro zatverdzhennia Rehlamentu Apeliatsiinoi palaty Natsionalnoho orhanu intelektualnoi vlasnosti : nakaz Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy vid 02.03.2021 r. № 433. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-21#Text (data zvernennia 20.08.2022).

9.       Poriadok splaty zboriv za dii, povʼiazani z okhoronoiu prav na obʼiekty intelektualnoi vlasnosti : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.12.2004 r. № 1716  URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF#Text (data zvernennia 20.08.2022).

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

Статті