ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ІНДУСТРІЇ МОДИ В УКРАЇНІ: ДИЗАЙНЕРСЬКЕ РІШЕННЯ

Автор(и)

  • Ніна Самоловова старший науковий співробітник Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3124-0376

DOI:

https://doi.org/10.33731/52022.270784

Анотація

Ключові слова: об’єкти права інтелектуальної власності, торговельна марка,
корисна модель, авторське право, промисловий зразок, незареєстрованний промисловий зразок, комерційне найменування

Право модної індустрії — це галузь права, що регулює суспільні відносини, які виникають у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з продуктами легкої та косметичної промисловості. Суб’єктами є дизайнери, будинки моди, розповсюджувачі (дистриб’ютори), виробники, модельні агенції, постачальники, фотографи тощо.
Комплекс інститутів права, які регулюють правовідносини в цій діяльності, можна
визначити як міжгалузевий, у якому поєднується кілька сфер: право інтелектуальної власності, договірне право, екологічне, торгове, митне, захист прав споживачів, трудове право, медійне право тощо. Наразі в Україні існує кілька способів охорони права інтелектуальної власності на дизайнерське рішення: це принаймні авторське
право, патентне право (реєстрація в якості промислового зразка), торговельна марка.
Продукти творчої діяльності, такі як дизайнерські рішення у сфері моди, що виражені в товарах, можуть отримувати охорону як об’єкти права інтелектуальної власності. Дизайнерське рішення, втілене у певному товарі, може отримати охорону одним або одночасно кількома інститутами інтелектуальної власності. Дизайнерські
рішення у сфері моди в законодавстві прямо не визначені, однак їхні особливості
знаходять відображення в ознаках різних об’єктів права інтелектуальної власності.

Список використаних джерел / List of references
1. Статистичні дані Державної служби статистики України: Витрати і ресурси домогосподарств України (за даними вибіркового обстеження умовжиття домогосподарств). URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Статистичні дані Державної служби статистики України: Товарна структура зовнішньої торгівлі України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
3. Стратегія розвитку легкої промисловості РФ на період до 2020 року : затв. наказом Мінпромторгу РФ від 24.09.2009 № 853. URL: https://zakonbase.ru/content/part/641284m.
4. Кривецька Л., Кобринович М., Воробей В., Плющева О. Стан розвитку дизайну в Україні. Львів, 2019. 80 с.
URL: http://uaculture.org/wpcontent/uploads/2020/01/232708_analitychnyjzvit_monitoryng-rozvytku-dyzajnu-v-ukrayini.pdf.
5. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993 р.
№ 3792-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.
6. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 25.10.1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051 (дата звернення: 15.12.2020).
7. Гаврилов Э. П. Комментарий Закона Российской Федерации об авторском
праве и смежных правах. Москва: Фонд «Правовая культура», 1996. 20 с.
8. Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское
право / пер. с англ. Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс. 2004. 120 с.
9. Кодекс Інтелектуальної власності Франції : станом на 28.12.2020 року.
URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT
000006069414/LEGISCTA000006161634/#LEGISCTA000006161634.
10. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 грудня 1993 р.
№ 3688-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12.
11. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
12. Спеціальна інформаційна система Укрпатенту. URL: https://sis.ukrpatent.org/uk.
13. Про внесення змін до Порядку реєстрації у митному реєстрі об’єктів права
інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону від
09.06.2020 № 282 : наказ Міністерства фінансів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0548-20#Text.
14. Гейнеман А. А.. Объекты интеллектуальной собственности в моде. URL:
http://designersfromrussia.ru/innovations-in-the-fashion-as-objects-to-protection/.
15. Відомості з Державного реєстру патентів України на корисні моделі.
URL: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search.
16. Відомості з Державного реєстру патентів України на корисні моделі. URL:
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewsearchres& page=4.
17. Тофіло А. В., Лєвічева О. Д. Набуття прав інтелектуальної власності : на-
вчальний посібник. Київ : Держ. ін-т інтел. власн. 2008. 182 с.
18. Шестимиров А. А. Товарные знаки : учебное пособие. Москва : ВНИИПИ. 1995. 58 с.
19. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 груд-
ня 1993 р. № 3689-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.
20. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123.
21. The role of IP rights in the fashion business: a US perspective. URL:
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/04/article_0006.html.
22. Бошицький Ю. Л. Щодо пріоритетів співробітництва України з ЄС в кон-
тексті забезпечення прав людини у сфері інтелектуальної власності. Часо-
пис Київського університету права. 2019/1. С. 168−175.

======================

1. Statystychni dani Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy: Vytraty i resursy domohospodarstv
Ukrainy (za danymy vybirkovoho obstezhennia umov zhyttia domohospodarstv).
URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Statystychni dani Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy: Tovarna struktura
zovnishnoi torhivli Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
3. Stratehiia rozvytku lehkoi promyslovosti RF na period do 2020 roku : zatv. nakazom
Minpromtorhu RF vid 24.09.2009 № 853.
URL: https://zakonbase.ru/content/part/641284m.
4. Kryvetska L., Kobrynovych M., Vorobei V., Pliushcheva O. Stan rozvytku dyzainu v
Ukraini. Lviv, 2019. 80 s. URL: http://uaculture.org/wpcontent/uploads/2020/01/232708_analitychnyj-zvit_monitoryng-rozvytku-dyzajnu-v-ukrayini.pdf.
5. Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukrainy vid 23 hrudnia 1993 r.
№ 3792-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.
6. Bernska konventsiia pro okhoronu literaturnykh i khudozhnikh tvoriv vid
25.10.1995 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051 (data zvernennia:15.12.2020).
7. Havrylov Э. P. Kommentaryi Zakona Rossyiskoi Federatsyy ob avtorskom prave y
smezhnыkh pravakh. Moskva: Fond «Pravovaia kultura», 1996. 20 s.
8. Bently L., Sherman B. Pravo yntellektualnoi sobstvennosty: Avtorskoe pravo / per.
s anhl. Sankt-Peterburh : Yurydycheskyi tsentr Press. 2004. 120 s.
9. Kodeks Intelektualnoi vlasnosti Frantsii : stanom na 28.12.2020 roku.
URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT
000006069414/LEGISCTA000006161634/#LEGISCTA000006161634.
10. Pro okhoronu prav na promyslovi zrazky : Zakon Ukrainy vid 15 hrudnia 1993 r.
№ 3688-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12.
11. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
12. Spetsialna informatsiina systema Ukrpatentu. URL: https://sis.ukrpatent.org/uk.
13. Pro vnesennia zmin do Poriadku reiestratsii u mytnomu reiestri obiektiv prava
intelektualnoi vlasnosti, yaki okhoroniaiutsia vidpovidno do zakonu vid 09.06.2020 № 282 : nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0548-20#Text.
14. Heineman A. A.. Obъektы yntellektualnoi sobstvennosty v mode. URL:
http://designersfromrussia.ru/innovations-in-the-fashion-as-objects-to-protection/.
15. Vidomosti z Derzhavnoho reiestru patentiv Ukrainy na korysni modeli. URL:
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=search.
16. Vidomosti z Derzhavnoho reiestru patentiv Ukrainy na korysni modeli. URL:
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewsearchres& page=4.
17. Tofilo A. V., Lievicheva O. D. Nabuttia prav intelektualnoi vlasnosti : navchalnyi
posibnyk. Kyiv : Derzh. in-t intel. vlasn. 2008. 182 s.
18. Shestymyrov A. A. Tovarnыe znaky : uchebnoe posobye. Moskva : VNYYPY. 1995. 58 s.
19. Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh : Zakon Ukrainy vid 15 hrudnia
1993 r. № 3689-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.
20. Paryzka konventsiia pro okhoronu promyslovoi vlasnosti vid 20.03.1883 r.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123.
21. The role of IP rights in the fashion business: a US perspective.
URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/04/article_0006.html.
22. Boshytskyi Yu. L. Shchodo priorytetiv spivrobitnytstva Ukrainy z YeS v konteksti
zabezpechennia prav liudyny u sferi intelektualnoi vlasnosti. Chasopys Kyivskoho
universytetu prava. 2019/1. s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

Статті