ЗРОСТАННЯ РОЛІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ЯПОНІЇ: ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

  • Геннадій Андрощук головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат економічних наук, доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0781-9740

DOI:

https://doi.org/10.33731/52022.270789

Анотація

Ключові слова: інтелектуальна власність, інновації, національна безпека, економічна безпека, критичні технології, критична інфраструктура, винахідник, керівні принципи нерозголошення, експертиза безпеки, секретний патент

У статті досліджено роль інтелектуальної власності, зокрема інституту секретних
винаходів у розвитку економіки Японії, забезпеченні національної економічної безпеки держави. Подано аналіз нового закону про зміцнення національної безпеки за допомогою комплексних економічних заходів, прийнятого 11 травня 2022 року.
Розглянуто організаційно-економічний механізм забезпечення заходів, спрямованих на зміцнення національної економічної безпеки Японії: систему, що забезпечує стабільне постачання критичних матеріалів, систему підтримки розроблення критичних технологій, секретну патентну систему. Зроблено висновок, що окремі положення закону можуть бути використані у законотворчій та правозастосовній діяльності в Україні: система підтримки розвитку критичних технологій, визначені патентні класифікації (Designated Patent Classifications) у галузях технологій, що
можуть вплинути на національну безпеку, керівні принципи нерозголошення, експертиза безпеки, система попереднього визначення секретності, компенсація урядом за обмеження у вигляді оплати «звичайних збитків», санкції за витік нерозкритої патентної інформації.

Список використаних джерел / List of references

1. Леонтьев Б. Б., Солдатова Н. В. Государственная стратегия интеллектуальной собственности: опыт Японии. Правовая информатика. 2013. 33. С. 23.

2. Naho Ebata, Mami Hino Japan: The government of Japan announces the Intellectual Property Strategic Program 2022. Important changes on the horizon for patents owned jointly by universities and commercial companies. URL: http://patentblog.kluweriplaw.com/2022/08/23/japan-the-government-of-japan-announces-the-intellectual-property-strategic-program-2022-important-changes-on-the-horizon-for-patents-owned-jointly-by-universities-and-commercial-companies/.

3.       Громова Д. В. Политика государственного регулирования сферы патентования в Японии в 1990–2020-е гг.Ориенталист. 2021. Вып. 1. С. 24–32.

4.       Рейтинг стран мира по количеству патентов. URL:https://gtmarket.ru/ratings/world-patent-ranking.

5.       Global Innovation Index 2022. URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2022/index.html.

6.       Кургузкина Е. Б., Ларина Т. Ю. Роль государственных программ в развитии интеллектуальной собственности Японии. Международный правовой курьер. URL: http://inter-legal.ru/rol-gosudarstvennyh-programm-v-razvitii-intellektualnoj-sobstvennosti-yaponii.

7.       Japan flirts with techno-nationalism.URL: https://asiatimes.com/2022/07/japan-flirts-with-techno-nationalism/.

8.       Koichiro Ohashi, Sayaka Ishimoto, Mari Arakawa Japan Enacts Economic National Security Act. URL: https://www.gtlaw.com/en/insights/2022/7/japan-enacts-economic-national-security-act.

9.       Yuzo Murayama [Research Reports] Significance and Issues of the Economic Security Promotion Law. URL: https://www.jiia.or.jp/en/column/2022/05/economy-security-linkages-fy2022-01.html.

10.     Japan Announces Plan to Make Some Patents Secret. URL:https://www.trillions.biz/news/172296-Japan-Announces-Plan-to-Make-Some-Patents-Secret.html.

11.     MccGwire M. NATO expansion: «a policy error of historic importance» // Review of International Studies. 2008. Vol. 24. PP. 23−42.

12.     Андрощук  Г. Комерціалізація технологій подвійного призначення: досвід США. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2013. № 1. С. 51–65. 

13.     Japan Enacts Economic National Security Act. URL: https://www.gtlaw.com/en/insights/2022/7/japan-enacts-economic-national-security-act.

 14. Junji Nakagawa, Taku Matsumoto, Ryusuke Bushimata  Daichi Goto Japan: Overview Of Economic Security Legislation In Japan. URL: https://www.mondaq.com/security/1187668/overview-of-economic-security-legislation-in-japan.

15. Андрощук Г. О. Інститут секретних винаходів як фактор забезпечення національної безпеки. Наука та Наукознавство. 2020. № 4 (110). С. 24−43.

16.     Japan to pay companies to keep sensitive patents secret. URL: https://news.ycombinator.com/item?id=29694102.

17.     Кузнецова Г. В.  Международная торговля объектами интеллектуальной собственности. URL:http://www.rfej.ru/rvv/id/90028ff56/$file/35-47.pdf.

18.     Japan Announces Plan to Make Some Patents Secret. URL:https://www.trillions.biz/news/172296-Japan-Announces-Plan-to-Make-Some-Patents-Secret.html.

==============================

1. Leontev B. B., Soldatova N. V. Hosudarstvennaia stratehyia yntellektualnoi sobstvennosty: opыt Yaponyy. Pravovaia ynformatyka. 2013. 33. S. 23.

2. Naho Ebata, Mami Hino Japan: The government of Japan announces the Intellectual Property Strategic Program 2022. Important changes on the horizon for patents owned jointly by universities and commercial companies. URL: http://patentblog.kluweriplaw.com/2022/08/23/japan-the-government-of-japan-announces-the-intellectual-property-strategic-program-2022-important-changes-on-the-horizon-for-patents-owned-jointly-by-universities-and-commercial-companies/.

3.       Hromova D. V. Polytyka hosudarstvennoho rehulyrovanyia sferы patentovanyia v Yaponyy v 1990–2020-e hh.Oryentalyst. 2021. Vыp. 1. S. 24–32.

4.       Reitynh stran myra po kolychestvu patentov. URL:https://gtmarket.ru/ratings/world-patent-ranking.

5.       Global Innovation Index 2022.URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2022/index.html.

6.       Kurhuzkyna E. B., Laryna T. Yu. Rol hosudarstvennыkh prohramm v razvytyy yntellektualnoi sobstvennosty Yaponyy. Mezhdunarodnыi pravovoi kurer. URL: http://inter-legal.ru/rol-gosudarstvennyh-programm-v-razvitii-intellektualnoj-sobstvennosti-yaponii.

7.       Japan flirts with techno-nationalism.URL: https://asiatimes.com/2022/07/japan-flirts-with-techno-nationalism/.

8.       Koichiro Ohashi, Sayaka Ishimoto, Mari Arakawa Japan Enacts Economic National Security Act. URL: https://www.gtlaw.com/en/insights/2022/7/japan-enacts-economic-national-security-act.

9.       Yuzo Murayama [Research Reports] Significance and Issues of the Economic Security Promotion Law. URL: https://www.jiia.or.jp/en/column/2022/05/economy-security-linkages-fy2022-01.html.

10.     Japan Announces Plan to Make Some Patents Secret. URL:https://www.trillions.biz/news/172296-Japan-Announces-Plan-to-Make-Some-Patents-Secret.html.

11.     MccGwire M. NATO expansion: «a policy error of historic importance» // Review of International Studies. 2008. Vol. 24. PP. 23−42.

12. Androshchuk  H. Komertsializatsiia tekhnolohii podviinoho pryznachennia: dosvid SShA. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2013. № 1. S. 51–65. 

13.     Japan Enacts Economic National Security Act. URL: https://www.gtlaw.com/en/insights/2022/7/japan-enacts-economic-national-security-act.

 14.    Junji Nakagawa, Taku Matsumoto, Ryusuke Bushimata  Daichi Goto Japan: Overview Of Economic Security Legislation In Japan. URL: https://www.mondaq.com/security/1187668/overview-of-economic-security-legislation-in-japan.

15.     Androshchuk H. O. Instytut sekretnykh vynakhodiv yak faktor zabezpechennia natsionalnoi bezpeky. Nauka ta Naukoznavstvo. 2020. № 4 (110). S. 24−43.

16.     Japan to pay companies to keep sensitive patents secret. URL: https://news.ycombinator.com/item?id=29694102.

17.     Kuznetsova H. V.  Mezhdunarodnaia torhovlia obъektamy yntellektualnoi sobstvennosty. URL:http://www.rfej.ru/rvv/id/90028ff56/$file/35-47.pdf.

18.     Japan Announces Plan to Make Some Patents Secret. URL:https://www.trillions.biz/news/172296-Japan-Announces-Plan-to-Make-Some-Patents-Secret.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

Статті