ОРГАНІЗАЦІЙНО- ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ІННОВАЦІЙНО- ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА: ПОНЯТТЯ ТА КОНЦЕПЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ

Автор(и)

  • Олександр Бутнік-Сіверський головний науковий співробітник відділу промислової власності та комерціалізації обʼєктів інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, доктор економічних наук, професор, академік АТН України та академік УАН, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2492-231X

DOI:

https://doi.org/10.33731/52022.270893

Анотація

Ключові слова: інноваційно-інтелектуальне середовище, суб’єкти права інтелек-
туальної власності, інноваційна інфраструктура, комерціалізація майнових прав,
функції ринку

У статті розглянуто зміст поняття «інноваційно-інтелектуальне середовище» та
запропоновано з методологічних позицій економіко-правову модель організаційно-функціональної структури інноваційно-інтелектуального середовища, яка дає змогу розкрити зміст складових моделі, що поєднуються у функціональні зв’язки з метою отримання доданої вартості (прибутку). Розглянуто з теоретико-організаційної позиції цільові змістові складові моделі, які включають формування людського інтелектуального капіталу, до якого належать суб’єкти права інтелектуальної власності; створення та організацію інноваційної інфраструктури як виробничої сфери діяльності; організаційне поєднання інноваційної інфраструктури з посередниками комерціалізації майнових прав інтелектуальної власності; комерціалізація майнових прав інтелектуальної власності, яка належить до інноваційно-інтелектуальної сфери діяльності; призначення та функції ринку інтелектуальної власності, ринку
інноваційних технологій та ринку інноваційної продукції.

Список використаних джерел / List of references

Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізація [Текст] / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. Київ: КНЕУ, 2003. 394 с.

2. Білик Р. С. Особливості розвитку інноваційного середовища в Україні в умовах глобальної конкуренції. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ». 2015. Випуск 4. С. 27–35. URL: file:///C:/Users/Alex/AppData/Local/Temp/57-52.pdf.

3. Воронкова В. Г. Теоретичні засади управління інноваційним процесом в Україні. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal /natural/ vnulp/Ekonomika/2008_ 628/66.pdf.

4. Зінов’єва І. С. Інтелектуальне середовище як сучасний напрям розвитку інформаційних систем. URL:https://www.researchgate.net/publication/33035840 3_Intelektualne_seredovise_ak_sucasnij_napram_rozvitku_informacijnih_sistem.

5. Михайловська О. В. Географічна модель глобального технологічного та інноваційного середовища. URL: http://archive.nbuv.gov. ua/portal/soc_gum / VChtei /2009_2/NV-2009-V2_34.pdf.

6. Плотников А. П. Некоторые аспекты формирования благоприятной инновационной среды развития территории / А. П. Плотников, Е. С. Захарченко. Инновационная деятельность. 2011. № 1. С. 62–66.

7. Інфраструктура — фактор прискорення інноваційного розвитку промисловості. Економіка України. 2007.

8. Зрибнєва І. П. Інноваційне середовище як необхідний інституціональний базис забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів інноваційного підприємництва на основі оціночних результатів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 35. 2021. С. 95−100. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/35_2021ua/20.pdf.

9. Бутнік-Сіверський О. Б. Розвиток інтелектуально-інноваційного середовища — джерело прориву трансферу технологій у сфері інтелектуальної власності. Секція 2 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Охорона та захист інтелектуальної власності в інноваційній діяльності в умовах євроінтеграційних процесів». Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових. URL: http://dspace.uft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/31857/1/Technology%20transfer.pdf.

10. Camagni R. Introduction: from the local «milieu» to innovation through cooperation networks // In: Camagni R. Innovation Networks: spatial perspectives. London: Bedhaven Press, 1991. Р. 1–9.

11. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16 січня 2003 року. Редакція від 01.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15# Text.

12. Кузьмін О. Є., Шотік Т. М. Cутність та види інноваційної інфраструктури. Національний університет «Львівська політехніка». 2008. С. 180−185. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2006/1/27.pdf.

13. Інноваційна інфраструктура. URL: https:// library.   if.ua/book/4/466.html.

14. Жнакіна Е. Інноваційна інфраструктура як фактор активізації інноваційної діяльності. Наука молода. № 10. 2008. С. 141–148. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/27074/1/%D0%96%D0%BD%D0% B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0.pdf.

15. Кузнєцова А. Я. Фінансові механізми стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності: Л : ЛБІНБУ, 2004. 280 с.

16. Бутнік-Сіверський О. Б. Економіко-правові проблеми становлення механізму комерціалізації інтелектуальної власності. Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки: матеріали II-ї Міжнародної науково-практичної конференції. Київ : Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві. 2010. C. 50–57.

17. Ясюкевич О. А. Ринок промислової власності в Україні: аналіз сучасного стану та необхідність державного регулювання. Інвестиції: практика та досвід. № 19/2009. С. 64–68. URL: http://www. investplan.com.ua/pdf/19_2009/19.pdf.

18. Родіонова І. В. Основні форми та етапи здійснення трансфератехнологій промислових підприємств. Вісник Запорізького національного університету. № 3 (15). 2012. С. 59−63. URL: https://web.znu. edu.ua/herald /issues/2012/eco-3-2012/059-64.pdf.

19. Духновська Л. М. Процес просування інноваційної продукції на ринок / Л. М. Духновська, О. В. Саухіна. Вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 2016. Випуск 11. С. 14−16. URL: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/5.pdf.

20. Кравченко В. Методи формування джерел фінансування процесу просування інноваційної продукції на ринок / В. Кравченко Т. Кравченко. Фінанси, облік, банки. Донецьк : Норд Пресс, 2009. Вип. 1(15). C. 86–96.

===============

1. Antoniuk L. L. Innovatsii: teoriia, mekhanizm rozrobky ta komertsializatsiia [Tekst] / L. L. Antoniuk, A. M. Poruchnyk, V. S. Savchuk. Kyiv: KNEU, 2003. 394 s.

2. Bilyk R. S. Osoblyvosti rozvytku innovatsiinoho seredovyshcha v Ukraini v umovakh hlobalnoi konkurentsii. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia «MENEDZhMENT INNOVATsII». 2015. Vypusk 4. S. 27–35. URL: file://C:/Users/Alex/AppData/Local/Temp/57-52.pdf.

3. Voronkova V. H. Teoretychni zasady upravlinnia innovatsiinym protsesom v Ukraini. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal /natural/ vnulp/Ekonomika/2008_ 628/66.pdf.

4. Zinovieva I. S. Intelektualne seredovyshche yak suchasnyi napriam rozvytku informatsiinykh system. URL:https://www.researchgate.net/publication/33035840 3_Intelektualne_seredovise_ak_sucasnij_napram_rozvitku_informacijnih_sistem.

5. Mykhailovska O. V. Heohrafichna model hlobalnoho tekhnolohichnoho ta innovatsiinoho seredovyshcha. URL: http://archive.nbuv.gov. ua/portal/soc_gum / VChtei /2009_2/NV-2009-V2_34.pdf.

6. Plotnykov A. P. Nekotorыe aspektы formyrovanyia blahopryiatnoi ynnovatsyonnoi sredы razvytyia terrytoryy / A. P. Plotnykov, E. S. Zakharchenko. Ynnovatsyonnaia deiatelnost. 2011. № 1. S. 62–66.

7. Infrastruktura — faktor pryskorennia innovatsiinoho rozvytku promyslovosti. Ekonomika Ukrainy. 2007.

8. Zrybnieva I. P. Innovatsiine seredovyshche yak neobkhidnyi instytutsionalnyi bazys zabezpechennia konkurentospromozhnosti subiektiv innovatsiinoho pidpryiemnytstva na osnovi otsinochnykh rezultativ. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Vypusk 35. 2021. S. 95−100. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/35_2021ua/20.pdf.

9. Butnik-Siverskyi O. B. Rozvytok intelektualno-innovatsiinoho seredovyshcha — dzherelo proryvu transferu tekhnolohii u sferi intelektualnoi vlasnosti. Sektsiia 2 : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Okhorona ta zakhyst intelektualnoi vlasnosti v innovatsiinii diialnosti v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv». Upravlinnia proektamy. Efektyvne vykorystannia rezultativ naukovykh. URL: http://dspace.uft.edu.ua/jspui/ bitstream/123456789/31857/1/Technology%20transfer.pdf.

10. Camagni R. Introduction: from the local «milieu» to innovation through cooperation networks // In: Camagni R. Innovation Networks: spatial perspectives. London: Bedhaven Press, 1991. R. 1–9.

11. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy № 435-IV vid 16 sichnia 2003 roku. Redaktsiia vid 01.08.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15# Text.

12. Kuzmin O. Ye., Shotik T. M. Cutnist ta vydy innovatsiinoi infrastruktury. Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika». 2008. S. 180−185.URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2006/1/27.pdf.

13. Innovatsiina infrastruktura. URL: https:// library.   if.ua/book/4/466.html.

14. Zhnakina E. Innovatsiina infrastruktura yak faktor aktyvizatsii innovatsiinoi diialnosti. Nauka moloda. № 10. 2008. S. 141–148. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/27074/1/%D0%96%D0%BD%D0% B0%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0.pdf.

15. Kuznietsova A. Ya. Finansovi mekhanizmy stymuliuvannia investytsiino-innovatsiinoi diialnosti: L : LBINBU, 2004. 280 s.

16. Butnik-Siverskyi O. B. Ekonomiko-pravovi problemy stanovlennia mekhanizmu komertsializatsii intelektualnoi vlasnosti. Rol i znachennia intelektualnoi vlasnosti v innovatsiinomu rozvytku ekonomiky: materialy II-yi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kyiv : Instytut intelektualnoi vlasnosti Natsionalnoho universytetu «Odeska yurydychna akademiia» v m. Kyievi. 2010. C. 50–57.

17. Yasiukevych O. A. Rynok promyslovoi vlasnosti v Ukraini: analiz suchasnoho stanu ta neobkhidnist derzhavnoho rehuliuvannia. Investytsii: praktyka ta dosvid. № 19/2009. S. 64–68. URL: http://www. investplan.com.ua /pdf/19_2009/19.pdf.

18. Rodionova I. V. Osnovni formy ta etapy zdiisnennia transferatekhnolohii promyslovykh pidpryiemstv. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. № 3 (15). 2012. S. 59−63. URL: https://web.znu. edu.ua/herald /issues/2012/eco-3-2012/059-64.pdf.

19. Dukhnovska L. M. Protses prosuvannia innovatsiinoi produktsii na rynok / L. M. Dukhnovska, O. V. Saukhina. Visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. O. Sukhomlynskoho. 2016. Vypusk 11. S. 14−16. URL: http://global-national.in.ua/archive/11-2016/5.pdf.

20. Kravchenko V. Metody formuvannia dzherel finansuvannia protsesu prosuvannia innovatsiinoi produktsii na rynok / V. Kravchenko T. Kravchenko. Finansy, oblik, banky. Donetsk : Nord Press, 2009. Vyp. 1(15). C. 86–96.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

Статті