СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Автор(и)

  • Ольга Бакалінська доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу промислової власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1092-0914

DOI:

https://doi.org/10.33731/52022.270899

Анотація

Ключові слова: інформаційна безпека, кіберпростір, кібербезпека, інтелектуальна власність

Каталізатором змін у сфері кібербезпеки в нашій державі стала розв’язана російською федерацією гібридна війна із застосуванням як класичної, так і нелетальної зброї в кіберпросторі. Кібервійна в Україні виявила неефективність чинного міжнародно-правового механізму стримування. Найважливішим аспектом розвитку міжнародного гуманітарного права є формування сучасних принципів протидії недружнім діям агресорів у кіберпросторі.
Заохочення інноваційної діяльності та захист правовласників від кіберзагроз є основним напрямом державних (національних) стратегій інтелектуальної власності.
Кібербезпека запобігає порушенню прав інтелектуальної власності. Саме ефективна державна позиція в цій сфері забезпечить швидке відновлення нашої держави після завершення війни.

Список використаних джерел / List of references

1.       Communication from the Commission to the European Parlament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade//COM/2021/118 final// URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021DC0118.

2.       Matthew Littleton. The TRIPS Agreement and Transfer of Climate-Change-Related Technologies to Developing Countries. United Nations Department of Economic and Social Aff airs. Working Paper No. 71. ST/ESA/2008/DWP/71. С. 1−2.

3.       Бутченко М. Кибервойна с Россией: как организованы хакерские атаки и как защищаются украинские спецслужбы. URL: https://itc.ua/articles/gotovnost-k-kibervojne-rossijskie-hakery-uzhe-vosem-let-atakuyut-ukrainu-kak-organizovany-ataki-i-naskolko-uspeshno-spravlyayutsya-nashi-speczsluzhby.

4.       Веселова Л. Ю. Адміністративно-правові основи кібербезпеки в умовах гібридної війни: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.07. Одеський державний університет внутрішніх справ. Одеса, 2021. С. 18.

5.       Держспецзв’язку: з початку 2022 року в Україні зафіксували 436 кіберінцидентів — це у сім разів більше, ніж за аналогічний період торік (18.02.2022). URL: https://itc.ua/news/derzhspeczzvyazku-z-pochatku-2022-roku-v-ukrayini-zafiksuvali-436-kiberinczidentiv-cze-u-sim-raziv-bilshe-nizh-za-analogichnij-period-torik.

6.       Діордіца І. В. Класифікація кіберзагроз в нормативно-правових актах України. URL: https://goal-int.org/klasifikatsiya-kiberzagroz-ta-yih-legitimatsiya-u-normativno-pravovih-aktah-ukrayini.

7.       Діордіца І. В. Поняття і зміст кіберзагроз на сучасному етапі. URL: https://goal-int.org/ponyattya-ta-zmist-kiberzagroz-na-suchasnomu-etapi.

8.       Карцхия А. А. Кибербезопасность и интелектуальная собственность. Вопросы кибербезопасности. № 1(2). 2014. С. 61−66.

9.       Нова стратегія кібербезпеки: як Україна захищатиметься в кіберпросторі? Аналітичний центр ADASTRA. URL: https://adastra.org.ua/blog/nova-strategiya-kiberbezpeki-yak-ukrayina-zahishatimetsya-v-kiberprostori.

10.     Положення про організаційно-технічну модель кіберзахисту. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1426.

11.     Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007−2015 роки : Закон України від 09.01.2007 р. № 537-V. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2007. № 12. Ст. 102.

12.     Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію кібербезпеки України» : Указ Президента України № 447/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447/2021#n7.

13.     Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України» : Указ Президента України № 121/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661.

14.     Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» : Указ Президента України № 555/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0016525-15#Text.

15.     Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року «Про Стратегію інформаційної безпеки» : Указ Президента України № 685/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/6852021-41069.

=====================

1.       Communication from the Commission to the European Parlament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade//COM/2021/118 final// URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021DC0118.

2.       Matthew Littleton. The TRIPS Agreement and Transfer of Climate-Change-Related Technologies to Developing Countries. United Nations Department of Economic and Social Aff airs. Working Paper No. 71. ST/ESA/2008/DWP/71. S. 1−2.

3.       Butchenko M. Kybervoina s Rossyei: kak orhanyzovanы khakerskye ataky y kak zashchyshchaiutsia ukraynskye spetssluzhbы. URL: https://itc.ua/articles/gotovnost-k-kibervojne-rossijskie-hakery-uzhe-vosem-let-atakuyut-ukrainu-kak-organizovany-ataki-i-naskolko-uspeshno-spravlyayutsya-nashi-speczsluzhby.

4.       Veselova L. Yu. Administratyvno-pravovi osnovy kiberbezpeky v umovakh hibrydnoi viiny: dys. … dokt. yuryd. nauk: 12.00.07. Odeskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav. Odesa, 2021. S. 18.

5.       Derzhspetszviazku: z pochatku 2022 roku v Ukraini zafiksuvaly 436 kiberintsydentiv — tse u sim raziv bilshe, nizh za analohichnyi period torik (18.02.2022). URL: https://itc.ua/news/derzhspeczzvyazku-z-pochatku-2022-roku-v-ukrayini-zafiksuvali-436-kiberinczidentiv-cze-u-sim-raziv-bilshe-nizh-za-analogichnij-period-torik.

6.       Diorditsa I. V. Klasyfikatsiia kiberzahroz v normatyvno-pravovykh aktakh Ukrainy. URL: https://goal-int.org/klasifikatsiya-kiberzagroz-ta-yih-legitimatsiya-u-normativno-pravovih-aktah-ukrayini.

7.       Diorditsa I. V. Poniattia i zmist kiberzahroz na suchasnomu etapi. URL: https://goal-int.org/ponyattya-ta-zmist-kiberzagroz-na-suchasnomu-etapi.

8.       Kartskhyia A. A. Kyberbezopasnost y yntelektualnaia sobstvennost. Voprosы kyberbezopasnosty. № 1(2). 2014. S. 61−66.

9.       Nova stratehiia kiberbezpeky: yak Ukraina zakhyshchatymetsia v kiberprostori? Analitychnyi tsentr ADASTRA. URL: https://adastra.org.ua/blog/nova-strategiya-kiberbezpeki-yak-ukrayina-zahishatimetsya-v-kiberprostori.

10.     Polozhennia pro orhanizatsiino-tekhnichnu model kiberzakhystu. Zatverdzheno postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 hrudnia 2021 r. № 1426.

11.     Pro Osnovni zasady rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini na 2007−2015 roky : Zakon Ukrainy vid 09.01.2007 r. № 537-V. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2007. № 12. St. 102.

12.     Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 travnia 2021 roku «Pro Stratehiiu kiberbezpeky Ukrainy» : Ukaz Prezydenta Ukrainy № 447/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447/2021#n7.

 

13.     Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 25 bereznia 2021 roku «Pro Stratehiiu voiennoi bezpeky Ukrainy» : Ukaz Prezydenta Ukrainy № 121/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661.

14.     Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 2 veresnia 2015 roku «Pro novu redaktsiiu Voiennoi doktryny Ukrainy» : Ukaz Prezydenta Ukrainy № 555/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0016525-15#Text.

15.     Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 15 zhovtnia 2021 roku «Pro Stratehiiu informatsiinoi bezpeky» : Ukaz Prezydenta Ukrainy № 685/2021. URL: https://www.president.gov.ua/documents/6852021-410

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

Статті