РОЛЬ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ І ВІДНОВЛЕННЯ

Автор(и)

  • Ірина Коваль доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9348-3061

DOI:

https://doi.org/10.33731/52022.270914

Анотація

Ключові слова: інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності, інновації, відновлення країни, державна підтримка

У статті здійснено актуалізацію і конкретизацію ролі права інтелектуальної власності в забезпеченні соціально-економічного розвитку країни в умовах війни та повоєнної відбудови. Пропонується передбачити для суб’єктів інноваційної діяльності пільги і стимули економічного характеру у вигляді пільгових кредитів, особливого режиму оподаткування, цільового державного фінансування науково-технічних розробок. Для заохочення інноваційної активності, відновлення виробництва, створення нових високотехнологічних підприємств пропонується передбачити в податковому законодавстві зменшену ставку оподаткування доходу, який отримує суб’єкт
прав інтелектуальної власності-резидент у вигляді роялті. Доведено, що успішною
може бути взаємодія держави і бізнесу за принципом державно-приватного партнерства, концесійних угод, що передбачає залучення приватних ресурсів, у тому числі інтелектуальних, з метою реалізації цільових проєктів відновлення інфраструктури, житла. Досліджено соціальну роль інтелектуальної власності як фактора
стимулювання творчої активності громадян, підприємців, виявлення і розвитку
їхніх творчих здібностей, використання результатів інтелектуальної діяльності для
отримання додаткового доходу, вирішення проблем зайнятості, психологічної адаптації. Зроблено висновок, що законодавство повинно бути зорієнтоване на забезпечення і захист інтересів творців, їх інтеграції в соціально-економічне життя, розвиток державно-приватного партнерства, фінансову підтримку суб’єктів інноваційної
діяльності в площині максимально ефективного використання потужного інтелектуального потенціалу для відновлення країни. Вказані завдання мають знайти відображення в Плані відновлення України.

Список використаних джерел / List of references

1.       Данилишин Б. Як держава може підтримати бізнес в умовах війни. Економічна правда. 2022. 20 березня.

URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/20/684363/.

2.       Kartasov D. Ekonomika není víc než morálka. Investor Hlavenka nejen o dopadech války na Ukrajině . URL: https://forbes.cz/ukrajinske-startupy-pod-palbou-pokud-se-udrzi-lze-na-nich-stavet-povalecnou-ekonomiku/.

3.       Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України : Закон України від 1 квітня 2022 р.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2174-20.

4.       Кодинець А. О. Право інтелектуальної власності в умовах дії воєнного стану. Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (26.04.2022, м. Київ) : ел. збірник / упоряд. : В. С. Парненко. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. С. 127–133.

5.       Самойлюк М. Фінансова допомога від міжнародних партнерів: скільки Україна отримала на 1 жовтня. Економічна правда. 2022. 6 жовтня.

6.       99 % українських стартапів потребують фінансової підтримки.URL: http://surl.li/dkfji.

7.       План відновлення України. Національна рада відновлення. URL: https://uploadsssl.webflow.com/625d81ec8313622a52e2f031/62c19ac16c921fc712205f03_NRC%20Ukraine%27s%20Recovery%20Plan%20blueprint_UKR.pdf.

===============================

1.       Danylyshyn B. Yak derzhava mozhe pidtrymaty biznes v umovakh viiny. Ekonomichna pravda. 2022. 20 bereznia.

URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/20/684363/.

2.       Kartasov D. Ekonomika není víc než morálka. Investor Hlavenka nejen o dopadech války na Ukrajině . URL: https://forbes.cz/ukrajinske-startupy-pod-palbou-pokud-se-udrzi-lze-na-nich-stavet-povalecnou-ekonomiku/.

3.       Pro zakhyst interesiv osib u sferi intelektualnoi vlasnosti pid chas dii voiennoho stanu, vvedenoho u zviazku iz zbroinoiu ahresiieiu Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 1 kvitnia 2022 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2174-20.

4.       Kodynets A. O. Pravo intelektualnoi vlasnosti v umovakh dii voiennoho stanu. Stvorennia, okhorona, zakhyst i komertsializatsiia obiektiv prava intelektualnoi vlasnosti : materialy V Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (26.04.2022, m. Kyiv) : el. zbirnyk / uporiad. : V. S. Parnenko. Kyiv : KPI im. Ihoria Sikorskoho, 2022. S. 127–133.

5.       Samoiliuk M. Finansova dopomoha vid mizhnarodnykh partneriv: skilky Ukraina otrymala na 1 zhovtnia. Ekonomichna pravda. 2022. 6 zhovtnia.

6.       99 % ukrainskykh startapiv potrebuiut finansovoi pidtrymky.URL: http://surl.li/dkfji.

7.       Plan vidnovlennia Ukrainy. Natsionalna rada vidnovlennia. URL: https://uploadsssl.webflow.com/625d81ec8313622a52e2f031/62c19ac16c921fc712205f03_NRC%20Ukraine%27s%20Recovery%20Plan%20blueprint_UKR.pdf.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

Статті