ЗДІЙСНЕННЯ МІСІЇ ПРОСВІТНИЦТВА СЕРЕД ДІТЕЙ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: КРОК ДО АКТИВАЦІЇ ДНК-КОДУ КРЕАТИВНОЇ НАЦІЇ

Автор(и)

  • Ольга Кулініч доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1337-8494

DOI:

https://doi.org/10.33731/52022.270915

Анотація

Ключові слова: інтелектуальна власність, творчість, просвітництво, права творця,
комерціалізація, соціальний ефект, бренд держави

У статті розглядаються питання здійснення просвітництва у сфері інтелектуальної власності серед аудиторії шкільного віку. Акцентується увага на доцільності розпочинати ознайомлення з інтелектуальною власністю, правами творця та сприяти набуттю компетентності інноваційності, креативності ще в рамках шкільної програми. Визначається місія та завдання просвітництва у сфері інтелектуальної власності. Розкриваються завдання просвітницької діяльності, що стосуються учасників просвітницьких заходів (дітей шкільного віку) та завдання просвітництва, вирішення яких матимуть соціальний ефект для держави та суспільства.

Список використаних джерел / List of references

1.       Програма співробітництва між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності на 2018−2019 від 06.10.2017 р.

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999_001-17#Text.

2.       Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності щодо створення Національного навчального центру інтелектуальної власності в Україні від 03.10.2019 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999_001-19.

3.       Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та ВОІВ щодо співробітництва у сфері інтелектуальної власності від 05.10.2021 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999_001-21.

4.       Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про культуру (щодо просвітництва)» : проєкт Закону України № 2857 від 15.05.2015 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45261.

5.       Висновок Головного науково-експертного управління від 02.02.2016 р. щодо проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про культуру (щодо просвітництва)» № 2857 від 15.05.2015 р.

URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2857&skl=9.

6. Про основні компетенції для навчання протягом усього життя : Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського парламенту та Ради (ЄС) від 18.12.2006 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975#Text.

7.       Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. № 898.

URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text.

8.       Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-IX. URL :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.

9.       Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року : Резолюція, прийнята Генеральною Асамблеєю 25 вересня 2015 р. United Nations Development Programme. URL :  https://www.undp.org/uk/ukraine/publications/перетворення-нашого-світу-порядок-денний-у-сфері-сталого-розвитку-до-2030-року.

10.     Самаєва Ю. Без реформування сфери інтелектуальної власності марно сподіватися на активний розвиток інновацій і технологій «ZN.UA» Випуск № 11, 23 березня−29 березня 2019 р. URL:  https://zn.ua/ukr/macrolevel/ron-marchant-intelektualna-vlasnist-ce-ne-pro-zakoni-ce-pro-rozvitok-ekonomiki-306349_.html.

11.     Орлюк О. До розуміння інтелектуальної власності слід підходити уже на рівні шкільної освіти, якщо не раніше…

URL: https://alumni.law.knu.ua/interviu/145-olena-orlyuk-do-rozuminnia-intelektualnoi-vlasnosti-slid-pidkhodyty-uzhe-na-rivni-shkilnoi-osvity-iakshcho-ne-ranishe

12.     Орлюк О. П. Захист прав інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції. Вісник Національної академії правових наук України. № 3 (86). 2016 С. 68. С. 58−74.

13.     Якуша В. Голова IP комітету НААУ Микола Потоцький «Варто пам’ятати про цілі, яких ми прагнемо досягти, створюючи спеціалізований IP суд.  Закон і бізнес.  В„–12 (1518) 20.03−26.03.2021 С. 8 (С. 1−10) Закон і бізнес.

URL :  https://zib.com.ua/ua/147073.html.

14.     Линдіна А. Керуючий партнер IPStyle Марія Ортинська «Поява ІР-суду зможе підняти рівень обізнаності та зацікавленості населення інтелектуальною власністю»  Закон і бізнес. В„–43 (1393) 27.10−02.11.2018 С. 7 (1−11) Закон і бізнес. URL: https://zib.com.ua/ua/135035-keruyuchiy_partner_patentno-yuridichnoi_kompanii_ipstyle_mar.html.

15.     Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 526-р Верховна Рада України. Законодавство України.

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text.

16. Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця та ін. ; НАН України. Київ, 2015. 336 с.

17.     Special 301 Report on Intellectual Property Rights. United States Trade Representative. URL : https://ustr.gov/issue-areas/intellectual-property/special-301.

18.     Global Creativity Index. Wikipedia. URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Creativity_Index.

19.     Global Innovation Index 2022 What is the future of innovation-driven growth? World Intellectual Property Organization URL : https://www.wipo.int/edocs/

pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf.

20.     The Readiness for the Future of Production Report 2018. World Economic Forum. URL: https://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_ Report_2018.pdf.

21.     Бошицький Ю. Л. Поглиблення правової культури громадян як засіб оптимізації охорони інтелектуальної власності в Україні. Часопис Київського університету права. 2020. № 2. С. 300−305.

22.     Цьвок Д. Чи існує бренд «Україна» і який він? Українська правда.

URL: https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2021/04/25/7291357/.

23.     FutureBrand Country Brand Index. FutureBrand. URL:  https://www.futurebrand.com/futurebrand-country-index.

======================

1.       Prohrama spivrobitnytstva mizh Ministerstvom ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy ta Vsesvitnoiu orhanizatsiieiu intelektualnoi vlasnosti na 2018−2019 vid 06.10.2017 r.

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999_001-17#Text.

2.       Memorandum pro vzaiemorozuminnia mizh Ministerstvom rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy ta Vsesvitnoiu orhanizatsiieiu intelektualnoi vlasnosti shchodo stvorennia Natsionalnoho navchalnoho tsentru intelektualnoi vlasnosti v Ukraini vid 03.10.2019 r. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999_001-19.

3.       Memorandum pro vzaiemorozuminnia mizh Ministerstvom ekonomiky Ukrainy ta VOIV shchodo spivrobitnytstva u sferi intelektualnoi vlasnosti vid 05.10.2021 r. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/999_001-21.

4.       Proiekt Zakonu pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro kulturu (shchodo prosvitnytstva)» : proiekt Zakonu Ukrainy № 2857 vid 15.05.2015 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45261.

5.       Vysnovok Holovnoho naukovo-ekspertnoho upravlinnia vid 02.02.2016 r. shchodo proektu Zakonu pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro kulturu (shchodo prosvitnytstva)» № 2857 vid 15.05.2015 r.

URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2857&skl=9.

6. Pro osnovni kompetentsii dlia navchannia protiahom usoho zhyttia : Rekomendatsiia 2006/962/IeS Yevropeiskoho parlamentu ta Rady (IeS) vid 18.12.2006 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975#Text.

7.       Pro deiaki pytannia derzhavnykh standartiv povnoi zahalnoi serednoi osvity : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.09.2020 r. № 898.

8.       Pro povnu zahalnu seredniu osvitu : Zakon Ukrainy vid 16.01.2020 № 463-IX. URL :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.

9.       Peretvorennia nashoho svitu: Poriadok dennyi u sferi staloho rozvytku do 2030 roku : Rezoliutsiia, pryiniata Heneralnoiu Asambleieiu 25 veresnia 2015 r. United Nations Development Programme. URL :  https://www.undp.org/uk/ukraine/

publications/peretvorennia-nashoho-svitu-poriadok-dennyi-u-sferi-staloho-rozvytku-do-2030-roku.

10.     Samaieva Yu. Bez reformuvannia sfery intelektualnoi vlasnosti marno spodivatysia na aktyvnyi rozvytok innovatsii i tekhnolohii «ZN.UA» Vypusk № 11, 23 bereznia−29 bereznia 2019 r. URL:  https://zn.ua/ukr/macrolevel/ron-marchant-intelektualna-vlasnist-ce-ne-pro-zakoni-ce-pro-rozvitok-ekonomiki-306349_.html.

11.     Orliuk O. Do rozuminnia intelektualnoi vlasnosti slid pidkhodyty uzhe na rivni shkilnoi osvity, yakshcho ne ranishe…

URL: https://alumni.law.knu.ua/interviu/145-olena-orlyuk-do-rozuminnia-intelektualnoi-vlasnosti-slid-pidkhodyty-uzhe-na-rivni-shkilnoi-osvity-iakshcho-ne-ranishe

12.     Orliuk O. P. Zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti v konteksti yevropeiskoi intehratsii. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. № 3 (86). 2016 S. 68. S. 58−74.

13.     Iakusha V. Holova IP komitetu NAAU Mykola Pototskyi «Varto pamiataty pro tsili, yakykh my prahnemo dosiahty, stvoriuiuchy spetsializovanyi IP sud.  Zakon i biznes.  V„–12 (1518) 20.03−26.03.2021 S. 8 (S. 1−10) Zakon i biznes.

URL :  https://zib.com.ua/ua/147073.html.

14.     Lyndina A. Keruiuchyi partner IPStyle Mariia Ortynska «Poiava IR-sudu zmozhe pidniaty riven obiznanosti ta zatsikavlenosti naselennia intelektualnoiu vlasnistiu»  Zakon i biznes. V„–43 (1393) 27.10−02.11.2018 S. 7 (1−11) Zakon i biznes. URL: https://zib.com.ua/ua/135035-keruyuchiy_partner_patentno-yuridichnoi_kompanii_ipstyle_mar.html.

15.     Stratehiia rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10.07.2019 r. № 526-r Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy.

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text.

16. Innovatsiina Ukraina 2020 : natsionalna dopovid / za zah. red. V. M. Heitsia ta in. ; NAN Ukrainy. Kyiv, 2015. 336 s.

17.     Special 301 Report on Intellectual Property Rights. United States Trade Representative. URL : https://ustr.gov/issue-areas/intellectual-property/special-301.

18.     Global Creativity Index. Wikipedia. URL : https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Creativity_Index.

19.     Global Innovation Index 2022 What is the future of innovation-driven growth? World Intellectual Property Organization URL : https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf.

20.     The Readiness for the Future of Production Report 2018. World Economic Forum. URL: https://www3.weforum.org/docs/FOP_Readiness_ Report_2018.pdf.

21.     Boshytskyi Yu. L. Pohlyblennia pravovoi kultury hromadian yak zasib optymizatsii okhorony intelektualnoi vlasnosti v Ukraini. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2020. № 2. S. 300−305.

22.     Tsvok D. Chy isnuie brend «Ukraina» i yakyi vin? Ukrainska pravda. URL: https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2021/04/25/7291357/.

23.     FutureBrand Country Brand Index. FutureBrand. URL:  https://www.futurebrand.com/futurebrand-country-index.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-29

Номер

Розділ

Статті