ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ ЗА КОРДОНОМ, ТА ІНОЗЕМНОГО ВЧЕНОГО, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Юрій Капіца директор Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, доктор юридичних наук, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9449-8422
  • Дмитро Махновський старший науковий співробітник, Ukraine
  • Карина Шахбазян учений секретар, кандидат юридичний наук, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2205-374X

DOI:

https://doi.org/10.33731/62022.274613

Анотація

Ключові слова: охорона прав інтелектуальної власності, дослідник, міжнародне наукове співробітництво, проведення досліджень, робота за кордоном

Досліджується практика університетів та наукових установ у ЄС, США, документи
Рамкових програм досліджень та інновацій ЄС, ВОІВ з урегулювання прав інтелектуальної власності на результати досліджень, що використовує або створює дослідник, який
тимчасово працює в іншій науковій організації або університеті, у тому числі за кордоном. Зазначається важливість прийняття українськими науковими установами, ЗВО
положень (політик), розробки примірних цивільно-правових договорів з працівниками з
урегулювання зазначених питань, а також передбачення відповідних положень у договорах про наукове співробітництво з установами-партнерами. Вказується на можливість
використання в Україні передбаченого законодавством інструменту академічної мобільності з визначенням питань використання, створення дослідником об’єктів права інтелектуальної власності у договорі між установами-партнерами, а також у договорі академічної мобільності з дослідником.

Список використаних джерел / List of references

1.      Мультинаціональні винаходи та питання законодавчого врегулювання їх патентування в іноземних країнах та Україні / Винахідницька діяльність у наукових установах; за ред. Ю. М. Капіци. Київ : Логос, 2021. C. 125−133. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=1890.

2.      Marie Skłodowska-Curie Actions. European Commission. URL: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu.

3.      Horizon Europe Model Grant Agreement Unit Grants. (HE Unit MGA — Multi & Mono). Version1.1. 15 December 2021. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/agr-contr/unit-mga_he_v1.1_en.pdf.

4.      The University of the West of England, Bristol. Policy on Intellectual Property. October 2017. URL: https://www.uwe.ac.uk/business/business-services/innovation-and-funding/intellectual-property.

5.      Visiting Scholar/Visiting Researcher Harvard Program https://hls.harvard.edu/dept/graduate-program/visiting-scholar-visiting-researcher-program/. Stanford University Research Policy Handbook. 10.5 Visiting Scholars: https://doresearch.stanford.edu/policies/research-policy-handbook/non-faculty-research-appointments/visiting-scholars. University of Texas.Handbook of Operating Procedures 7-1020. Visiting Researchers and Scholars: https://policies.utexas.edu/policies/research-titles. Duke Law Visiting Scholars Program https://law.duke.edu/internat/visitscholar/. Tennessee State University Visiting Scholar and Visiting Researcher Guidelines. PolicyStatement:

http://www.tnstate.edu/diversity/visitscholarguide.aspx.

6.      Patent and Copyright Agreement for Personnel at Stanford (SU-18). Patent and Copyright Agreement for Personnel at Stanford Who Have a Prior Existing and Conflicting Intellectual Property Agreement with Another Employer (SU-18A). 2022. URL: https://otl.stanford.edu/researchers/inventor-resources-and-forms.

7.      National Institutes of Health. Grants Policy Statement. URL:

https://grants.nih.gov/grants/policy/nihgps/HTML5/section_11/11.2_individual_fellowships.htm.

8.      Part 7. Employee inventions. Code of Federal Regulations. Title 45. Subtitle A. Subchapter A. Part 7. URL: https://www.ecfr.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-7.

9.      WIPO Intellectual Property Policy Template for Universities and Research Institutions. Version January 29, 2019. URL: https://www.wipo.int/technology-transfer/en/ip-policies.html.

10.    Угоду ратифіковано Законом України № 1262-VI від 15.04.2009.

11.    Рекомендації щодо створення, охорони та використання об’єктів права інтелектуальної власності при співробітництві наукових установ НАН України та КНР, направлені листом НАН України до наукових установ НАН України від 19.11.2018 № 58/1763-8. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=19.

12.    Нормативні акти з питань охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій / Ю. М. Капіца, І. І. Хоменко (упорядкування), 7 вид., доповнене. Київ : Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, 2021. 257 с. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=19.

13.    Охорона конфіденційної інформації, комерційної таємниці та службової інформації. Сайт НАН України «Охорона прав інтелектуальної власності та трансфер технологій в наукових установах». URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=424.

14.    Капіца Ю. М. Захист прав на комерційну таємницю та ноу-хау в Україні у світлі імплементації Директиви (ЄC) 2016/943 та практики застосуваня. Інформація і право. 2021. № 4. С. 70−79. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=424.

===================================

1.      Multynatsionalni vynakhody ta pytannia zakonodavchoho vrehuliuvannia yikh patentuvannia v inozemnykh krainakh ta Ukraini / Vynakhidnytska diialnist u naukovykh ustanovakh; za red. Yu. M. Kapitsy. Kyiv : Lohos, 2021. C. 125−133. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=1890.

2.      Marie Skłodowska-Curie Actions. European Commission. URL: https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu.

3.      Horizon Europe Model Grant Agreement Unit Grants. (HE Unit MGA — Multi & Mono). Version1.1. 15 December 2021. URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/agr-contr/unit-mga_he_v1.1_en.pdf.

4.      The University of the West of England, Bristol. Policy on Intellectual Property. October 2017. URL: https://www.uwe.ac.uk/business/business-services/innovation-and-funding/intellectual-property.

5.      Visiting Scholar/Visiting Researcher Harvard Program https://hls.harvard.edu/dept/graduate-program/visiting-scholar-visiting-researcher-program/. Stanford University Research Policy Handbook. 10.5 Visiting Scholars: https://doresearch.stanford.edu/policies/research-policy-handbook/non-faculty-research-appointments/visiting-scholars. University of Texas.Handbook of Operating Procedures 7-1020. Visiting Researchers and Scholars: https://policies.utexas.edu/policies/research-titles. Duke Law Visiting Scholars Program https://law.duke.edu/internat/visitscholar/. Tennessee State University Visiting Scholar and Visiting Researcher Guidelines. PolicyStatement:

http://www.tnstate.edu/diversity/visitscholarguide.aspx.

6.      Patent and Copyright Agreement for Personnel at Stanford (SU-18). Patent and Copyright Agreement for Personnel at Stanford Who Have a Prior Existing and Conflicting Intellectual Property Agreement with Another Employer (SU-18A). 2022. URL: https://otl.stanford.edu/researchers/inventor-resources-and-forms.

7.      National Institutes of Health. Grants Policy Statement. URL:

https://grants.nih.gov/grants/policy/nihgps/HTML5/section_11/11.2_individual_fellowships.htm.

8.      Part 7. Employee inventions. Code of Federal Regulations. Title 45. Subtitle A. Subchapter A. Part 7. URL: https://www.ecfr.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-7.

9.      WIPO Intellectual Property Policy Template for Universities and Research Institutions. Version January 29, 2019. URL: https://www.wipo.int/technology-transfer/en/ip-policies.html.

10.    Uhodu ratyfikovano Zakonom Ukrainy № 1262-VI vid 15.04.2009.

11.    Rekomendatsii shchodo stvorennia, okhorony ta vykorystannia obiektiv prava intelektualnoi vlasnosti pry spivrobitnytstvi naukovykh ustanov NAN Ukrainy ta KNR, napravleni lystom NAN Ukrainy do naukovykh ustanov NAN Ukrainy vid 19.11.2018 № 58/1763-8. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=19.

12.    Normatyvni akty z pytan okhorony intelektualnoi vlasnosti ta transferu tekhnolohii / Yu. M. Kapitsa, I. I. Khomenko (uporiadkuvannia), 7 vyd., dopovnene. Kyiv : Tsentr doslidzhen intelektualnoi vlasnosti ta transferu tekhnolohii NAN Ukrainy, 2021. 257 s. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=19.

13.    Okhorona konfidentsiinoi informatsii, komertsiinoi taiemnytsi ta sluzhbovoi informatsii. Sait NAN Ukrainy «Okhorona prav intelektualnoi vlasnosti ta transfer tekhnolohii v naukovykh ustanovakh». URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=424.

14.    Kapitsa Yu. M. Zakhyst prav na komertsiinu taiemnytsiu ta nou-khau v Ukraini u svitli implementatsii Dyrektyvy (IeC) 2016/943 ta praktyky zastosuvania. Informatsiia i pravo. 2021. № 4. S. 70−79. URL: https://ipr.nas.gov.ua/?page_id=424.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-27

Номер

Розділ

Статті