ОДНОСТОРОННЯ ВІДМОВА ВІД ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ

Автор(и)

  • Анна Штефан доктор юридичних наук, старший дослідник, завідувач відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2382-4849

DOI:

https://doi.org/10.33731/62022.274616

Анотація

Ключові слова: ліцензійний договір, одностороння відмова від договору, авторське
право, інтелектуальна власність

Право на односторонню відмову від ліцензійного договору сформульоване у ч. 2 ст.
1110 ЦК в узагальненому вигляді, залишаючи за межами правового регулювання низку
важливих питань, які мають значення для ефективного застосування цієї норми.
Зокрема, якою має бути тривалість прострочення терміну початку використання об’єкта
права інтелектуальної власності, чи повинен ліцензіар надавати ліцензіату додатковий
строк для початку використання цього об’єкта, який характер порушення умов ліцензійного договору дозволяє здійснити односторонню відмову від нього, у якій формі належить
вчинювати таку відмову та з якого моменту вона може вважатися вчиненою. У статті
надано комплексну характеристику механізму реалізації права на односторонню відмову від ліцензійного договору на прикладі сфери авторського права з урахуванням положень законодавства держав-членів ЄС, зроблено пропозиції щодо удосконалення законодавства України у цій сфері.

Список використаних джерел / List of references

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. ВВР. 2003. № 40−44. Ст. 356.

2. Bulgaria: Закон за авторското право и сродните му права (ДВ, бр. 56/1993, с изменениями по состоянию на 13.12.2019 г.).

URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/544110 (дата звернення: 15.11.2022 р.).

3. Croatia: Copyright and Related Rights Act and Acts on Amendments to the Copyright and Related Rights Act (OG Nos. 167/2003, 79/2007, 80/2011, 141/2013, 127/2014, 62/2017 and 96/2018).

URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/537702 (дата звернення: 15.11.2022 р.).

4. Germany: Act on Copyright and Related Rights (Copyright Act, as amended up to Act of September 1, 2017). URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/474263 (дата звернення: 15.11.2022 р.).

5. Slovakia: Zákon č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (v znení zákona č. 306/2018 Z.z.).

URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/542163 (дата звернення: 15.11.2022 р.).

6. Finland: Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 (sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 18.11.2016/972). URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/467066 (дата звернення: 15.11.2022 р.).

7. Sweden: Act (1960:729) on Copyright in Literary and Artistic Works (as amended up to Act (2020:540)). URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/580485 (дата звернення: 15.11.2022 р.).

8. Austria: Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz 1936, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 105/2018).

URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/503811 (дата звернення: 15.11.2022 р.).

9. Цюпа Ю. О. Недоліки цивільного законодавства України в регулюванні ліцензійних договорів. Форум права. 2015. № 2. С. 177-180.

10. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Т. В. Боднар, О. В. Дзера, Н. С. Кузнєцова та ін.; за ред. О. В. Дзери. Київ: Юрінком Iнтер, 2008. 896 с.

11. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 02 грудня 1997 року № 671/97-ВР. ВВР. 1998. № 13. Ст. 52.

12. Italy: Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio aggiornato (con le modifiche apportate dalla L. 3 maggio 2019, n. 37).

URL: https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore (дата звернення: 15.11.2022 р.).

13. Родоман Т. О. Зміна умов договору за рішенням суду на підставі вимоги однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія: Право. 2013. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Choasp_2013_2_29 (дата звернення: 15.11.2022 р.).

14. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХІІ. ВВР. 1994. №13. Ст. 64.

15. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності: Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12#Text (дата звернення: 15.11.2022 р.).

16. Боднар Т. В. Одностороння відмова в договірних зобов’язаннях. Університетські наукові записки. 2012. № 1. С. 232-241.

==================================

1. Tsyvil’nyi kodeks Ukrayiny vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. VVR. 2003. № 40−44. St. 356.

2. Bulgaria: Zakon za avtorskoto pravo y srodnyte mu prava (DV, br. 56/1993, s yzmenenyiamy po sostoianyiu na 13.12.2019 h.).

URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/544110 (last accessed: 15.11.2022).

3. Croatia: Copyright and Related Rights Act and Acts on Amendments to the Copyright and Related Rights Act (OG Nos. 167/2003, 79/2007, 80/2011, 141/2013, 127/2014, 62/2017 and 96/2018).

URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/537702 (last accessed: 15.11.2022).

4. Germany: Act on Copyright and Related Rights (Copyright Act, as amended up to Act of September 1, 2017). URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/474263 (last accessed: 15.11.2022).

5. Slovakia: Zákon č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (v znení zákona č. 306/2018 Z.z.).

URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/542163 (last accessed: 15.11.2022).

6. Finland: Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 (sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 18.11.2016/972). URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/467066 (last accessed: 15.11.2022).

7. Sweden: Act (1960:729) on Copyright in Literary and Artistic Works (as amended up to Act (2020:540)). URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/580485 (last accessed: 15.11.2022).

8. Austria: Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz 1936, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 105/2018).

URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/503811 (last accessed: 15.11.2022).

9. Tsiupa Yu. O. Nedoliky tsyvilnoho zakonodavstva Ukrainy v rehuliuvanni litsenziinykh dohovoriv. Forum prava. 2015. № 2. S. 177-180.

10. Dohovirne pravo Ukrainy. Zahalna chastyna: navch. posib. / T. V. Bodnar, O. V. Dzera, N. S. Kuznietsova ta in.; za red. O. V. Dzery. Kyiv: Yurinkom Inter, 2008. 896 s..

11. Pro torhovo-promyslovi palaty v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 02 hrudnia 1997 roku № 671/97-VR. VVR. 1998. № 13. St. 52.

12. Italy: Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio aggiornato (con le modifiche apportate dalla L. 3 maggio 2019, n. 37).

URL: https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/06/26/legge-sul-diritto-d-autore (last accessed: 15.11.2022).

13. Rodoman T. O. Zmina umov dohovoru za rishenniam sudu na pidstavi vymohy odniiei iz storin u razi istotnoho porushennia dohovoru druhoiu storonoiu. Chasopys Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia: Pravo. 2013. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Choasp_2013_2_29 (last accessed: 15.11.2022 р.).

14. Pro avtors’ke pravo i sumizhni prava: Zakon Ukrayiny vid 23 grudnya 1993 r. № 3792-ХІІ. VVR. 1994. № 13. St. 64.

15. Pro deiaki pytannia praktyky vyrishennia sporiv, poviazanykh iz zakhystom prav intelektualnoi vlasnosti: Postanova Plenumu Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy vid 17.10.2012 r. № 12. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12#Text (last accessed: 15.11.2022).

16. Bodnar T. V. Odnostoronnia vidmova v dohovirnykh zoboviazanniakh. Universytetski naukovi zapysky. 2012. № 1. S. 232−241.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-27

Номер

Розділ

Статті