ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПАТЕНТІВ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

Автор(и)

  • Олександр Жихарев науковий співробітник відділу промислової власності і комерціалізації ОІВ НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7433-5979

DOI:

https://doi.org/10.33731/62022.274630

Анотація

Ключові слова: селективний патент, лікарські засоби, експертиза, критерії патентоздатності

Здійснено короткий аналіз підходів щодо експертизи винаходів на лікарські засоби
або об’єкти, пов’язані з ними, які стосуються селективних винаходів. Наведено базу для
національного законодавства для формування підходів щодо експертизи селективних
винаходів. Висвітлено підходи щодо експертизи згідно з регламентом Європейського
патентного відомства, думки фахівців патентного відомства України та фахівців з інтелектуальної власності, які практикують у цій галузі. Наведено приклад експертизи
селективного винаходу з практики. Надано рекомендації з підходів щодо експертизи
селективних винаходів.

Список використаних джерел / List of references

1.      Про охорону прав на винаходи та корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 № 3687-ХІІ (зі змінами та доповненнями). Голос України. 03.02.1994. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3687-12 (дата звернення: 14.09.2022).

2.      Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель. Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197. Офіційний вісник України. 2002. № 16. С. 356. Ст. 887. Код акта 22226/2002. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/

main.cgi?nreg=z0364%2D02&p=1111410261307734 (дата звернення: 14.09.2022).

3.      Прахов Б. Г. Изобретательство и патентоведение. Словарь-справочник. Київ: Вища школа, 1987.

4.      Патентування «селективних» винаходів як інструмент захисту інтелектуальної власності / О. В. Кучеренко, А. П. Грибан. Наука та інновації. 2009. Т. 5. № 2.

5.      Guidelines for Examination in the European Patent Office, March 2022, Published by the European Patent Office (EPO), Directorate 5.2.1 — Patent Law 80298 Munich Germany. URL: patentlaw@epo.org (дата звернення: 14.09.2022).

6.      Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства : Закон України від 21.07.2020 № 816-IX. Дата оновлення: 16.08.2020. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/644-20#n31 (дата звернення: 15.09.2022).

7.      Guidelines for the examination of patent applications relating to pharmaceuticals: developing a public health perspective. A Working Paper By Carlos Correa, UNDP. URL: https://hivlawcommission.org/wp-content/uploads/2017/06/UNDP_patents_final_web.pdf (дата звернення: 15.09.2022).

=====================================

1.      Pro okhoronu prav na vynakhody ta korysni modeli : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 № 3687-KhII (zi zminamy ta dopovnenniamy). Holos Ukrainy. 03.02.1994. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3687-12 (data zvernennia: 14.09.2022).

2.      Pravyla rozghliadu zaiavky na vynakhid ta zaiavky na korysnu model. Zatverdzheni nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 15.03.2002 № 197. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2002. № 16. S. 356. St. 887. Kod akta 22226/2002. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/

main.cgi?nreg=z0364%2D02&p=1111410261307734 (data zvernennia: 14.09.2022).

3.      Prakhov B. H. Yzobretatelstvo y patentovedenye. Slovar-spravochnyk. Kyiv: Vyshcha shkola, 1987.

4.      Patentuvannia «selektyvnykh» vynakhodiv yak instrument zakhystu intelektualnoi vlasnosti / O. V. Kucherenko, A. P. Hryban. Nauka ta innovatsii. 2009. T. 5. № 2.

5.      Guidelines for Examination in the European Patent Office, March 2022, Published by the European Patent Office (EPO), Directorate 5.2.1 — Patent Law 80298 Munich Germany. URL: patentlaw@epo.org (data zvernennia: 14.09.2022).

6.      Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo reformy patentnoho zakonodavstva : Zakon Ukrainy vid 21.07.2020 № 816-IX. Data onovlennia: 16.08.2020. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/644-20#n31 (data zvernennia: 15.09.2022).

7.      Guidelines for the examination of patent applications relating to pharmaceuticals: developing a public health perspective. A Working Paper By Carlos Correa, UNDP. URL: https://hivlawcommission.org/wp-content/uploads/2017/06/UNDP_patents_final_web.pdf (data zvernennia: 15.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-27

Номер

Розділ

Статті