ЗАХИСТ ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ. АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Автор(и)

  • Наталія Мінченко науковий співробітник відділу питань захисту прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1835-3803

DOI:

https://doi.org/10.33731/62022.274635

Анотація

Ключові слова: торговельні марки у фармацевтичній галузі, порушення майнових
прав, захист прав на торговельні марки, судова практика, справи про захист прав на торговельні марки, визнання свідоцтва на торговельну марку недійним, дострокове припинення дії свідоцтва

Актуальність статті полягає в тому, що найбільша кількість судових спорів у сфері
інтелектуальної власності — це спори щодо порушення майнових прав на торговельні
марки. У господарському судочинстві часткою судових справ щодо захисту прав на торговельні марки саме у фармацевтичній галузі є приблизно 40 % усієї кількості судових
справ щодо захисту прав на торговельні марки. У статті досліджено теоретичні положення захисту прав на торговельні марки у фармацевтичній галузі, а також практичні
питання порушень зазначених прав. Особливу увагу приділено аналізу судової практики щодо захисту прав на торговельні марки у фармацевтичній галузі.

Список використаних джерел / List of references

1.      Цивільний кодекс України : редакція від 10.10.2022 р. № 435-IV / Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40−44. Ст. 356 (зі змінами). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

2.      Господарський кодекс України : редакція від 19.08.2022 р. № 436-IV / Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18. № 19−20. № 21−22. Ст. 144 (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

3.      Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1999. № 7. Ст. 36 (зі змінами). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.

4.      Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Закон України від 16.09.2014 р. № 1678-VII / Відомості Верховної Ради України. 2014. № 40. Ст. 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#Text.

5.      Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. № 984_011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.

6.      Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/.

=============================

1.      Tsyvilnyi kodeks Ukrainy : redaktsiia vid 10.10.2022 r. № 435-IV / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. №№ 40−44. St. 356 (zi zminamy). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

2.      Hospodarskyi kodeks Ukrainy : redaktsiia vid 19.08.2022 r. № 436-IV / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 18. № 19−20. № 21−22. St. 144 (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

3.      Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 r. № 3689-KhII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1999. № 7. St. 36 (zi zminamy). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.

4.      Pro ratyfikatsiiu Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony : Zakon Ukrainy vid 16.09.2014 r. № 1678-VII / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2014. № 40. St. 2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#Text.

5.      Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. № 984_011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.

6.      Iedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL: https://reyestr.court.gov.ua/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-27

Номер

Розділ

Статті