ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН В ЕСТОНІЇ

Автор(и)

  • Андрій Шабалін кандидат юридичних наук старший дослідник, завідувач відділу питань захисту прав ІВ НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, адвокат, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8536-5081

DOI:

https://doi.org/10.33731/62022.274648

Анотація

Ключові слова: право інтелектуальної власності, кодифікація, ЄС, цивільний процес,
цивільне право, ЦПК Естонії

У статті досліджуються особливості цивільно-процесуального порядку захист права в
Естонії. Приділено увагу генезису сучасного естонського цивільного судочинства, встановлено особливості деяких цивільно-правових процедур розгляду та вирішення цивільних справ. Зроблено висновок, що за правилами цивільного судочинства вирішуються всі
цивільно-правові спори, зокрема й спори про захист права інтелектуальної власності,
захист права власності на нерухоме майно. Наголошено, що естонський цивільний процес є одним з найбільш технологічно розвинутих, адже має систему «E-File» (електронний
суд), створену за активної участі ЄС. Приділено увагу питанням реалізації європейських
правових стандартів у цивільному судочинстві Естонії. На підставі дослідженого матеріалу сформульовано теоретичні висновки та рекомендації відносно ефективних шляхів
оновлення (уніфікації, кодифікації) українського законодавства, зокрема й в аспекті його
адаптації до законодавства ЄС.

Список використаних джерел / List of references

1.      Riigi Teataja. Code of Civil Procedure. Site Riigiteataja.ee. URL :https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/512122019004/consolide (дата звернення: 07.11.2022).

2.       Jurist AITB. Site uristaitab.ee. URL :  https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/

Riigikogu/act/512122019004/consolide (дата звернення: 20.05.2021).

3.      Consultative Council of European Judges. Site Coe.int. URL: https://www.coe.int/en/web/ccje/-/2019-edition-of-the-report-on-judicial-independence-and-impartiality-in-the-council-of-europe-member-states (дата звернення: 20.05.2021).

4.      Supreme Court of Estonia. Site Riigikohus.ee. URL: https://www.riigikohus.ee/et/rahvusvaheline-koostoo/kohtute-koostoo-euroopa-noukogus (дата звернення: 20.05.2021).

5.      Паришкура В. В. Правове регулювання юридичної відповідальності суддів в Україні та державах-членах Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти : монографія. Київ : Гельвентика, 2017. С. 204.

6.      Shaping Europeʼs digital future. Site European Commission. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy (дата звернення: 20.05.2021).

7.      Consultative Council of European Judges. Site Coe.int. URL: https://www.coe.int/en/web/ccje/-/2019-edition-of-the-report-on-judicial-independence-and-impartiality-in-the-council-of-europe-member-states (дата звернення: 20.05.2021).

8.      Комарова Т. В. Практика Суду справедливості Європейського Союзу щодо захисту процесуальних прав суб’єктів конкуренції на внутрішньому ринку ЄС. European and Comparative Law Journal. 2018 № 8. С. 19. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pravo/article/view/3475 (дата звернення: 20.05.2021).

9.    Case 45/76, Comet v Produktschap voor Siergewassen. European Court Reports. 1976. P. 2043.

10.    Комарова Т. В. Проблема захисту прав приватних осіб у суді справедливості Європейського Союзу. Форум права. 2018. № 1. С. 69. URL: file:///C:/Users/andrey/Downloads/066-072-2018-1-%D0%A4%D0%9F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20(11).pdf (дата звернення: 20.05.2021).

11. Шабалін А. В. Суд Європейського Союзу (CVRIA): повноваження та деякі питання організації діяльності суду. Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 8 червня 2018 року / за ред. проф. Р. С. Мельника, відпов. ред. к.н.ю. Л. Ю. Малюга. К. : Гельветика. 2018. 380 с.

12.    Шабалін А. В. Цивільне судочинство Естонії: законодавчий огляд, порівняльний аналіз: монографія : НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Київ : Інтерсервіс, 2021. 196 с.

===================================

1.      Riigi Teataja. Code of Civil Procedure. Site Riigiteataja.ee. URL :https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/Riigikogu/act/512122019004/consolide (data zvernennia: 07.11.2022).

2.       Jurist AITB. Site uristaitab.ee. URL :  https://www.riigiteataja.ee/en/eli/ee/

Riigikogu/act/512122019004/consolide (data zvernennia: 20.05.2021).

3.      Consultative Council of European Judges. Site Coe.int. URL: https://www.coe.int/en/web/ccje/-/2019-edition-of-the-report-on-judicial-independence-and-impartiality-in-the-council-of-europe-member-states (data zvernennia: 20.05.2021).

4.      Supreme Court of Estonia. Site Riigikohus.ee. URL: https://www.riigikohus.ee/et/rahvusvaheline-koostoo/kohtute-koostoo-euroopa-noukogus (data zvernennia: 20.05.2021).

5.      Paryshkura V. V. Pravove rehuliuvannia yurydychnoi vidpovidalnosti suddiv v Ukraini ta derzhavakh-chlenakh Yevropeiskoho Soiuzu: teoretychni ta praktychni aspekty : monohrafiia. Kyiv : Helventyka, 2017. S. 204.

6.      Shaping Europeʼs digital future. Site European Commission. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy (data zvernennia: 20.05.2021).

7.      Consultative Council of European Judges. Site Coe.int. URL: https://www.coe.int/en/web/ccje/-/2019-edition-of-the-report-on-judicial-independence-and-impartiality-in-the-council-of-europe-member-states (data zvernennia: 20.05.2021).

8.      Komarova T. V. Praktyka Sudu spravedlyvosti Yevropeiskoho Soiuzu shchodo zakhystu protsesualnykh prav subiektiv konkurentsii na vnutrishnomu rynku YeS. European and Comparative Law Journal. 2018 № 8. S. 19. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pravo/article/view/3475 (data zvernennia: 20.05.2021).

9.    Case 45/76, Comet v Produktschap voor Siergewassen. European Court Reports. 1976. P. 2043.

10.    Komarova T. V. Problema zakhystu prav pryvatnykh osib u sudi spravedlyvosti Yevropeiskoho Soiuzu. Forum prava. 2018. № 1. S. 69. URL: file:///C:/Users/andrey/Downloads/066-072-2018-1-%D0%A4%D0%9F%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20(11).pdf (data zvernennia: 20.05.2021).

11.    Shabalin A. V. Sud Yevropeiskoho Soiuzu (CVRIA): povnovazhennia ta deiaki pytannia orhanizatsii diialnosti sudu. Teoriia ta praktyka adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva YeS: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, m. Kyiv, 8 chervnia 2018 roku / za red. prof. R. S. Melnyka, vidpov. red. k.n.iu. L. Yu. Maliuha. K. : Helvetyka. 2018. 380 s.

12.    Shabalin A. V. Tsyvilne sudochynstvo Estonii: zakonodavchyi ohliad, porivnialnyi analiz: monohrafiia : NDI intelektualnoi vlasnosti NAPrN Ukrainy. Kyiv : Interservis, 2021. 196 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-27

Номер

Розділ

Статті