ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЛІКУВАННЯ ЖЕРТВ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЛЯ ЯК СКЛАДОВА БІОБЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

  • Олена Пономарьова кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу дослідження прав інтелектуальної власності та прав людини у сфері охорони здоров’я НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8232-3748

DOI:

https://doi.org/10.33731/62022.274653

Анотація

Ключові слова: право інтелектуальної власності, доступ до лікування, лікарський засіб, сексуальне насилля, гуманітарна катастрофа, війна, біобезпека

Стаття присвячена дослідженню факторів, які впливають на законодавчий процес у сфері права інтелектуальної власності в Україні на засадах розширення доступу до лікарських засобів та засобів профілактики жертвам сексуального насилля під час війни. Висвітлено важливість місця інтелектуальної власності у забезпеченні біологічної безпеки держави.

Список використаних джерел / List of references

1.      Статистика ВІЛ і ТБ в Україні: травень 2022 року. URL: https://www.phc.org.ua/news/statistika-vil-i-tb-v-ukraini-traven-2022-roku.

2.      Статистика ВІЛ і ТБ в Україні: січень 2022 року. URL: https://www.phc.org.ua/news/statistika-vil-i-tb-v-ukraini-sichen-2022-roku.

3.      Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року «Про Стратегію біобезпеки та біологічного захисту»: Указ Президента України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668/2021#Text.

4.      Постконтактна профілактика інфікування ВІЛ в умовах воєнного часу. URL: https://www.phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/vilsnid/profilaktika-vilsnidu/postkontaktna-profilaktika-pkp.

5.      Цілі Сталого Розвитку: Україна : Національна доповідь. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 2017. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%20%D0%A6%D0%A1%D0%A0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202017%20ukr.pdf.

6.      Угода про торгівельні аспекти прав інтелектуальної власності. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text.

7.      Гургула О. Б. Обмеження прав інтелектуальної власності під час війни для забезпечення доступу до критично необхідних ліків в Україні на підставі статті 73 ТРІПСП. Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану : матеріали міжнар. круглого столу (16 черв. 2022 р.), електрон. наук. вид. / [уклад.: Т. О. Михайліченко, П. П. Нога] ; НАПрН України ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України ; НДІ інтелект. власності НАПрН України [та ін.]. Харків : Право, 2022. 158 с.

8.      Стратегія запобігання та протидії сексуальному насильству, повʼязаному з конфліктом в Україні. ООН Жінки та Моніторингова Місія ООН з прав людини. 2018. URL: https://ukraine.un.org/sites/default/files/2020-09/crsv%20strategy%20ua_0.pdf.

====================================

1.      Statystyka VIL i TB v Ukraini: traven 2022 roku. URL: https://www.phc.org.ua/news/statistika-vil-i-tb-v-ukraini-traven-2022-roku.

2.      Statystyka VIL i TB v Ukraini: sichen 2022 roku. URL: https://www.phc.org.ua/news/statistika-vil-i-tb-v-ukraini-sichen-2022-roku.

3.      Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 15 zhovtnia 2021 roku «Pro Stratehiiu biobezpeky ta biolohichnoho zakhystu»: Ukaz Prezydenta Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/668/2021#Text.

4.      Postkontaktna profilaktyka infikuvannia VIL v umovakh voiennoho chasu. URL: https://www.phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan/vilsnid/profilaktika-vilsnidu/postkontaktna-profilaktika-pkp.

5.      Tsili Staloho Rozvytku: Ukraina : Natsionalna dopovid. Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. 2017. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/

%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C%20%D0%A6%D0%A1%D0%A0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202017%20ukr.pdf.

6.      Uhoda pro torhivelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#Text.

7.      Hurhula O. B. Obmezhennia prav intelektualnoi vlasnosti pid chas viiny dlia zabezpechennia dostupu do krytychno neobkhidnykh likiv v Ukraini na pidstavi statti 73 TRIPSP. Pravovi pytannia epidemichnoi bezpeky pid chas voiennoho stanu : materialy mizhnar. kruhloho stolu (16 cherv. 2022 r.), elektron. nauk. vyd. / [uklad.: T. O. Mykhailichenko, P. P. Noha] ; NAPrN Ukrainy ; NDI vyvch. problem zlochynnosti im. akad. V. V. Stashysa NAPrN Ukrainy ; NDI intelekt. vlasnosti NAPrN Ukrainy [ta in.]. Kharkiv : Pravo, 2022. 158 s.

8.      Stratehiia zapobihannia ta protydii seksualnomu nasylstvu, povʼiazanomu z konfliktom v Ukraini. OON Zhinky ta Monitorynhova Misiia OON z prav liudyny. 2018. URL: https://ukraine.un.org/sites/default/files/2020-09/crsv%20

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-27

Номер

Розділ

Статті