ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ АТЕСТАЦІЇ КАНДИДАТІВ У ПАТЕНТНІ ПОВІРЕНІ

Автор(и)

  • Ольга Кулініч доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1337-8494
  • Микола Потоцький доктор юридичних наук, адвокат, патентний повірений, член Національної асоціації патент- них повірених України, м. Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1555-2786

DOI:

https://doi.org/10.33731/62022.274655

Анотація

Ключові слова: інтелектуальна власність, атестація, представництво, правовий статус, патентні повірені

Стаття присвячена дослідженню організаційних та правових засад проведення атестації кандидатів у патентні повірені в Україні. У статті аналізуються формування та розвиток інституту патентних повірених у розрізі отримання правового статусу патентного повіреного та наводиться періодизація етапів розвитку процедури атестації. Досліджується організаційно-технічний механізм проведення атестаційної процедури. Визначаються адміністративні бар’єри, зміни у законодавстві про атестацію, що призвели до призупинення процедури атестації кандидатів у патентні повірені.

Список використаних джерел / List of references

1.      Oгнев’юк Г. З. Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) як суб’єкт цивільно-правових відносин: автореф. дис.. … канд. юрид. наук: 12.00.03, Київ, 2010. 19 с.

2.      Чомахашвілі О. Правовий статус патентного повіреного. Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Випуск ¾ (35/36). 2017. С. 138−141.

3.      Варакута Л. В. Патентний повірений — представник у справах інтелектуальної власності. SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF». 2020. № 2 (35) С. 317−319 та ін.

4.      Огнев’юк Г. Правові форми діяльності представників у справах інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2008. № 6. С. 53−59.

5.      Сопова К. Висновки експертів, патентних повірених та інших фахівців у справах щодо прав на торговельні марки. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 1. С. 50−58.

6.      Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року № 545. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-94-%D0%BF#Text.

7.      Положення про комісію Державного департаменту інтелектуальної власності по атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затверджене наказом Державного патентного відомства України від 30 серпня 1994 року № 95. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0222-94#Text  (наказ втратив чинність).

8.      Статут Всеукраїнської асоціації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). Інтелектуальна власність в Україні. URL: https://intelvlas.com.ua/wp-content/uploads/statut_vapp.pdf.

9.      Щодо питань атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) : наказ Міністерства освіти і науки України від 25.07.2006 року № 556. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1021-06#Text (втратив чинність).

10.    Положення про Атестаційну комісію Держдепартаменту : затверджено наказом Держдепартаменту від 08.09.2006 р. № 101. Верховна Рада України. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0101585-06#Text.

11.    Порядок складання кваліфікаційних екзаменів кандидатами у представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) : затверджено Рішенням атестаційної комісії Державного департаменту інтелектуальної власності від 08.09.2006 р., протокол № 1. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001585-06#Text.

12.   Державна служба інтелектуальної власності України. Вікіпедія. URL: wikipedia.org/wiki/Державна_служба_інтелектуальної_власності_України#cite_note-5.

13.    Про затвердження положень з питань атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) та ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) : наказ Мінекономіки України від 19.07.2019 р. № 1241. Верховна Рада України. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-19#Text.

14.    Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності : Закон України від 16 червня 2020 року № 703-IX. Верховна Рада України. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-20#Text.

15.    Національна асоціація патентних повірених України. Національна асоціація патентних повірених. URL:  https://www.napa.org.ua/.

16.    Лист Мінекономіки України щодо розгляду запиту на отримання публічної інформації № 2311-06/3860-09 від 26.01.2022 р. (особистий архів Костянтина Зерова) / Клуб інтелектуальної власності. URL: https://www.facebook.com/groups/ipclubknu.

17.    Лист Мінекономіки України стосовно запиту на отримання публічної інформації від 2311-06/44671-09 від 08.09.2021 (особистий архів Костянтина Зерова) / Клуб інтелектуальної власності. URL:  https://www.facebook.com/groups/ipclubknu.

18.    Patentanwaltsordnung vom 7. September 1966 (BGBl. I S. 557), die zuletzt durch Artikel 30 des Gesetzes vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607) geändert worden ist. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/patanwo/index.html.

19.    Bundesgesetz vom 7. Juni 1967, mit dem der Patentanwaltsberuf geregelt wird (Patentanwaltsgesetz) StF: BGBl. Nr. 214/1967 (NR: GP XI RV 451 AB 491 S. 57. BR: S. 255.). URL: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002093.

20.    Accreditation of patent attorneys. URL: https://economie.fgov.be/en/themes/

intellectual-property/institutions-and-actors/commission-accreditation/accreditation-patent-attorneys

21.    Patendivoliniku seadus (lühend - PatVS). URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011014?leiaKehtiv.

22.     Lag (2010:1052) om auktorisation av patentombud. URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20101052-om-auktorisation-av-patentombud_sfs-2010-1052.

=====================================

1.      Ohneviuk H. Z. Predstavnyk u spravakh intelektualnoi vlasnosti (patentnyi povirenyi) yak subiekt tsyvilno-pravovykh vidnosyn: avtoref. dys.. … kand. yuryd. nauk: 12.00.03, Kyiv, 2010. 19 s.

2.      Chomakhashvili O. Pravovyi status patentnoho povirenoho. Visnyk NTUU «KPI». Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo. Vypusk ¾ (35/36). 2017. S. 138−141.

3.      Varakuta L. V. Patentnyi povirenyi — predstavnyk u spravakh intelektualnoi vlasnosti. SCIENTIFIC COLLECTION «INTERCONF». 2020. № 2 (35) S. 317−319 ta in.

4.      Ohneviuk H. Pravovi formy diialnosti predstavnykiv u spravakh intelektualnoi vlasnosti. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2008. № 6. S. 53−59.

5.      Sopova K. Vysnovky ekspertiv, patentnykh povirenykh ta inshykh fakhivtsiv u spravakh shchodo prav na torhovelni marky. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2019. № 1. S. 50−58.

6.      Polozhennia pro predstavnykiv u spravakh intelektualnoi vlasnosti (patentnykh povirenykh), zatverdzhene postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 serpnia 1994 roku № 545. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-94-%D0%BF#Text.

7.      Polozhennia pro komisiiu Derzhavnoho departamentu intelektualnoi vlasnosti po atestatsii predstavnykiv u spravakh intelektualnoi vlasnosti (patentnykh povirenykh), zatverdzhene nakazom Derzhavnoho patentnoho vidomstva Ukrainy vid 30 serpnia 1994 roku № 95. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0222-94#Text  (nakaz vtratyv chynnist).

8.      Statut Vseukrainskoi asotsiatsii predstavnykiv u spravakh intelektualnoi vlasnosti (patentnykh povirenykh). Intelektualna vlasnist v Ukraini. URL: https://intelvlas.com.ua/wp-content/uploads/statut_vapp.pdf.

9.      Shchodo pytan atestatsii predstavnykiv u spravakh intelektualnoi vlasnosti (patentnykh povirenykh) : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 25.07.2006 roku № 556. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1021-06#Text (vtratyv chynnist).

10.    Polozhennia pro Atestatsiinu komisiiu Derzhdepartamentu : zatverdzheno nakazom Derzhdepartamentu vid 08.09.2006 r. № 101. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0101585-06#Text.

11.    Poriadok skladannia kvalifikatsiinykh ekzameniv kandydatamy u predstavnyky u spravakh intelektualnoi vlasnosti (patentni povireni) : zatverdzheno Rishenniam atestatsiinoi komisii Derzhavnoho departamentu intelektualnoi vlasnosti vid 08.09.2006 r., protokol № 1. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0001585-06#Text.

12.   Derzhavna sluzhba intelektualnoi vlasnosti Ukrainy. Vikipediia. URL: wikipedia.org/wiki/Derzhavna_sluzhba_intelektualnoi_vlasnosti_Ukrainy#cite_note-5.

13.    Pro zatverdzhennia polozhen z pytan atestatsii predstavnykiv u spravakh intelektualnoi vlasnosti (patentnykh povirenykh) ta vedennia derzhavnoho reiestru predstavnykiv u spravakh intelektualnoi vlasnosti (patentnykh povirenykh) : nakaz Minekonomiky Ukrainy vid 19.07.2019 r. № 1241. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-19#Text.

14.    Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo stvorennia natsionalnoho orhanu intelektualnoi vlasnosti : Zakon Ukrainy vid 16 chervnia 2020 roku № 703-IX. Verkhovna Rada Ukrainy. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-20#Text.

15.    Natsionalna asotsiatsiia patentnykh povirenykh Ukrainy. Natsionalna asotsiatsiia patentnykh povirenykh. URL:  https://www.napa.org.ua/.

16.    Lyst Minekonomiky Ukrainy shchodo rozghliadu zapytu na otrymannia publichnoi informatsii № 2311-06/3860-09 vid 26.01.2022 r. (osobystyi arkhiv Kostiantyna Zerova) / Klub intelektualnoi vlasnosti. URL: https://www.facebook.com/groups/ipclubknu.

17.    Lyst Minekonomiky Ukrainy stosovno zapytu na otrymannia publichnoi informatsii vid 2311-06/44671-09 vid 08.09.2021 (osobystyi arkhiv Kostiantyna Zerova) / Klub intelektualnoi vlasnosti. URL:  https://www.facebook.com/groups/ipclubknu.

18.    Patentanwaltsordnung vom 7. September 1966 (BGBl. I S. 557), die zuletzt durch Artikel 30 des Gesetzes vom 5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607) geändert worden ist. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/patanwo/index.html.

19.    Bundesgesetz vom 7. Juni 1967, mit dem der Patentanwaltsberuf geregelt wird (Patentanwaltsgesetz) StF: BGBl. Nr. 214/1967 (NR: GP XI RV 451 AB 491 S. 57. BR: S. 255.). URL: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=

Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002093.

20.    Accreditation of patent attorneys. URL: https://economie.fgov.be/en/themes/

intellectual-property/institutions-and-actors/commission-accreditation/accreditation-patent-attorneys

21.    Patendivoliniku seadus (lühend - PatVS). URL: https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011014?leiaKehtiv.

22.     Lag (2010:1052) om auktorisation av patentombud. URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20101052-om-auktorisation-av-patentombud_sfs-2010-1052.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-27

Номер

Розділ

Статті