ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Наталія Мироненко доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заступник директора НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0220-988X

DOI:

https://doi.org/10.33731/1-22023.277135

Анотація

Ключові слова: кодифікація, систематизація, кодекс, промислова власність, гармонізація, запозичення досвіду країн ЄС

У статті висвітлюються загальні теоретичні підходи до кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності, досліджується досвід кодифікації законодавства у сфері промислової власності в Італії, Іспанії, Португалії. Визначаються загальні та особливі риси, що характеризують обрані для аналізу нормативні акти як за їх структурою, так і за змістом, формулюються пропозиції щодо можливого та доцільного використання досвіду зазначених країн у ході розроблення концепції кодифікації законодавства у сфері промислової власності в Україні, обґрунтовується доцільність такої кодифікації.

Перелік використаних джерел / List of references

1. Spanish Industrial Property Code (Royal Decree-Law of July 26, 1929, as last amended by Law No. 12/1975 on the Protection of Plant Varieties and by Law No. 17/1975 of May 2, 1975, Creating the Autonomous Body, the «Registry of Industrial Property»).
URL: https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/es/es005en.pdf (дата звернення: 03.02.2023).
2. Portuguese Industrial Property Code Decree-Law nr 16/95 of 24th January 1995.
URL: https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/mo/mo006en.pdf (дата звернення: 03.02.2023).
3. Работягова Л. Кодифікація інтелектуальної власності в Італії. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2013. № 3 (71). С. 20−29.
Rabotiahova L. Kodyfikatsiia intelektualnoi vlasnosti v Italii. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2013. № 3 (71). S. 20−29.
4. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / під ред. В. П. Мартинюка. Тернопіль: ТНЕУ. 2015. 360 с.
Intelektualna vlasnist: navchalnyi posibnyk / pid red. V. P. Martyniuka. Ternopil: TNEU. 2015. 360 s.
5. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за заг. ред. І. А. Бірюкова і Ю. О. Заіки. Київ : Алерта, 2014. 510 с.
Tsyvilne pravo Ukrainy. Zahalna chastyna: Pidruchnyk. / Za zah. red. I. A. Biriukova i Yu.O. Zaiky. Kyiv : Alerta, 2014. 510 s.
6. Кабрияк Р. Кодификации / пер. с фр. Л. В. Головко. Москва : Статут, 2007. С. 406−412.
Kabryiak R. Kodyfykatsyy. / Per. s fr. L. V. Holovko. Moskva: Statut, 2007. S. 406−412.
7. Шаповал Р. В., Шпак А. П. Адаптація чинного законодавства України до вимог європейського права щодо захисту прав інтелектуальної власності. Право та інновації. 2015. № 2 (10). С. 34.
Shapoval R. V., Shpak A. P. Adaptatsiia chynnoho zakonodavstva Ukrainy do vymoh yevropeiskoho shchodo zakhystu prav intelektualnoi vlasnosti. Pravo ta innovatsii. 2015. № 2 (10). S. 34.
8. Italian Indastrial Propati Code (legislative Decree No.30 of februry 10, 2005, as amended up to legislative Decree No. 34 of May 19, 2020.
URL: https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/19852 (дата звернення: 03.02.2023).
9. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р.
Paryzkа konventsiiа pro okhoronu promyslovoi vlasnosti vid 20 bereznia 1883 r.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text (дата звернення: 03.02.2023).

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-17

Номер

Розділ

Статті