ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У СФЕРІ НАБУТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

  • Ірина Коваль доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, провідний̆ науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0001-9348-3061
  • Юлія Павлюченко доктор юридичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри господарського та адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса, Україна https://orcid.org/0000-0003-1504-8384

DOI:

https://doi.org/10.33731/1-22023.277140

Анотація

Ключові слова: інтелектуальна власність, службовий об’єкт права інтелектуальної власності, захист прав та інтересів суб’єктів господарювання, спори в господарській діяльності, суб’єкт господарювання, господарський оборот

У статті досліджено стан правового забезпечення інтересів суб’єктів господарювання у сфері набуття і реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності. Виявлено проблему розмежування прав творця і роботодавця у разі створення службового об’єкта, обрання належної норми, яку слід застосовувати. Запропоновано підхід, за яким суб’єктом права на отримання патенту/свідоцтва на службовий винахід і, як наслідок, суб’єктом майнових прав, повинен першочергово визнаватися суб’єкт господарювання— роботодавець, а творцю — працівнику повинно надаватися належне мотивуюче і стимулююче матеріальне забезпечення.

Перелік використаних джерел / List of references

1. Дмитришин В. С. Набуття та передання прав на службові об’єкти інтелектальної власності. Вісник НТУУ. «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2022. № 2 (54). С.45−50.

Dmytryshyn V.S. Nabuttya ta peredannya prav na sluzhbovi obʺyekty intelektalʹnoyi vlasnosti. Visnyk NTUU. «KPI». Politolohiya. Sotsiolohiya. Pravo. 2022. № 2 (54). S.45−50.

2. Ярошевська Т. В. Право на службовий винахід : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2009. 199 с.

Yaroshevsʹka T. V. Pravo na sluzhbovyy vynakhid : dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Kharkiv, 2009. 199 s.

3. Кодинець А. О. Систематизація законодавства у сфері інтелектуальної власності: проблеми та перспективи: Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах. Креативні індустрії: ел. зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.- практ. конф., м. Київ, 11 листоп. 2021 р. / редкол.: О. Ф. Дорошенко, В. Г. Пилипчук та ін.; НДІ інтел. власн. НАПрН України, Навч.-наук. інст. права КНУ ім. Т. Шевченка, Київ, 2021. С. 139−153.

Kodynetsʹ A.O. Systematyzatsiya zakonodavstva u sferi intelektualʹnoyi vlasnosti: problemy ta perspektyvy: Rolʹ i mistse informatsiy̆noho prava i prava intelektualʹnoï vlasnosti v suchasnykh umovakh. Kreatyvni industriï: el. zb. materialiv III Vseukr. nauk.- prakt. konf., m. Kyïv, 11 lystop. 2021r. / redkol.: O. F. Doroshenko, V. H. Pylypchuk ta in.; NDI intel. vlasn. NAPrN Ukraïny, Navch.-nauk. inst. prava KNU im. T. Shevchenka, Kyïv, 2021. S. 139−153.

4. Воронін Я. Г. Цивільно-правова охорона винаходів в Україні : дис. … канд. юрид наук : 12.00.03. Київ, 2009. 181 с.

Voronin YA. H. Tsyvilʹno-pravova okhorona vynakhodiv v Ukrayini : dys. … kand. yuryd nauk : 12.00.03. Kyiv, 2009. 181 s.

5. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 04 серпня 2021 року. Справа № 465/5652/15.

Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehiyi suddiv Druhoyi sudovoyi palaty Kasatsiynoho tsyvilʹnoho sudu vid 04 serpnya 2021 roku. Sprava № 465/5652/15.

URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/98869858?links_npa=T030435% 20843486 (дата звернення: 13.02.2023).

6. Крат В. Основним регулятором договірних відносин є ЦК України, а не окремі закони.

Krat V. Osnovnym rehulyatorom dohovirnykh vidnosyn ye TSK Ukrayiny, a ne okremi zakony.

URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1235909/ ?fbclid=IwAR3Vs4pjjsglitivf68DQSwhf9BZWQMBkg1x5erQHX2hYYWIFqE6gl5N_fo (дата звернення: 13.02.2023).

7. Постанова ВП ВС від 22 червня 2021 р. Справа № 334/3161/175.

Postanova VP VS vid 22 chervnya 2021 r. Spravа № 334/3161/175.

URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/98483113 (дата звернення: 13.02.2023).

8. Штефан А. С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту: монографія. Київ: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ. Інтерсервіс, 2017. 150 с.

Shtefan A. S. Avtorsʹke pravo i sumizhni prava: osoblyvosti pravovoï okhorony, zdiy̆snennya ta zakhystu: monohrafiya. Kyyiv : NDI intelektualʹnoï vlasnosti NAPrNU, Interservis, 2017. 150 s.

9. Ухвала Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 09 листопада 2021 р. Справа № 910/19319/20.

Ukhvala Verkhovnoho Sudu u skladi kolehiyi suddiv Kasatsiynoho hospodarsʹkoho sudu vid 09 lystopada 2021 r. Sprava № 910/19319/20.

URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/100956841?links_npa=T030435% 20843486 (дата звернення: 13.02.2023).

10. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 27 жовтня 2021 р. Справа № 727/3072/18.

Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehiyi suddiv Druhoyi sudovoyi palaty Kasatsiynoho tsyvilʹnoho sudu vid 27 zhovtnya 2021 r. Sprava № 727/3072/18.

URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/100816937?links_npa= T030435%20843486 (дата звернення: 13.02.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-17

Номер

Розділ

Статті