ОРИГІНАЛЬНІСТЬ ТВОРУ: ЗАКОНОДАВЧІ НОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Юрій Рябченко доктор юридичних наук, професор, професор кафедри приватного права Державного податкового університету, Україна https://orcid.org/0000-0002-1328-700X

DOI:

https://doi.org/10.33731/1-22023.277141

Анотація

Ключові слова: оригінальність, творіння, творчий характер, охороноздатність, доказування, презумпція, правосуддя

Стаття присвячена висвітленню законодавчих новацій щодо визначення оригінальності твору як об’єкта авторського права, визначенню перспектив їх реалізації у науковій та правозастосовній сферах. Надано оцінку законодавчої дефініції оригінальності твору в пункту 35 статті 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права» у контексті імплементації норм законодавства ЄС у національне законодавство. Стверджується, що оригінальність твору закріплена як критерій охороноздатності твору. Обґрунтовано існування у національній системі захисту авторського права «презумпції оригінальності» літературних і художніх творів.

Перелік використаних джерел / List of references

1.Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24.07.1971 р.

Bernska konventsiia pro okhoronu literaturnykh i khudozhnikh tvoriv vid 24.07.1971 r.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text (дата звернення: 09.01.2023).

2. Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав : постанова Пленуму Верховного суду України від 04.06.2010 р. № 5. Вісник Верховного Суду України. 2010. № 6. С. 4.

Pro zastosuvannia sudamy norm zakonodavstva u spravakh pro zakhyst avtorskoho prava i sumizhnykh prav: postanova Plenumu Verkhovnoho sudu Ukrainy vid 04.06.2010 r. № 5. Visnyk Verkhovnoho sudu Ukrainy. 2010. № 6. S. 4.

3. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 06.07.2022 р. Справа № 757/49265/19-ц. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Pershoi sudovoi palaty Kasatsiinoho tsyvilnoho sudu vid 06.07.2022 r. Sprava № 757/49265/19-ts.

URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105139782 (дата звернення: 08.01.2023).

4. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 01.12.2022 р. № 2811-IX. Голос України. 31.12.2022. № 267.

Pro avtorske pravo i sumizhni prava: Zakon Ukrainy vid 01.12.2022 r. № 2811-IX. Holos Ukrainy ofitsiine vydannia vid 31.12.2022. № 267.

5. Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs.

URL: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/24/oj (дата звернення: 26.02.2023).

6. Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights.

URL:  http://data.europa.eu/eli/dir/2006/116/oj (дата звернення: 26.02.2023).

7. Judgment of the Court of 11 June 2020, Brompton Bicycle Ltd v Chedech/Get2Get, C‑833/18, EU:C:2020:461. URL: https://curia.europa.eu/juris/document/

document.jsf?text=&docid=227305&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3325549 (дата звернення: 26.02.2023).

8. Томаров І. Презумпція оригінальності твору: потрібна чи ні?

Tomarov I. Prezumptsiia oryhinalnosti tvoru: potribna chy ni? URL: http://www.legalshift.com.ua/?p=1332 (дата звернення: 09.01.2023).

9. Rosati E. Originality in EU Copyright Full Harmonization through Case Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited (UK); Northampton: Edward Elgar Publishing, Inc. (USA). 2013. 271 p. URL: https://bit.ly/3Ye7d0I  (дата звернення: 27.02.2023).

10. Order of the Court of 30 January 2018, Murphy v EUIPO, C‑538/17 P, EU:C:2018:47.

URL: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=originality&docid=

199063&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2730520#ctx1 (дата звернення: 08.02.2023).

11. Кетрарь А. А. Поняття та ознаки обʼєкта авторського права. Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 59. С. 416−422.

Ketrar A. A. Poniattia ta oznaky obiekta avtorskoho prava. Aktualni problemy derzhavy i prava. 2011. Vyp. 59. S. 416−422.

12. Клейменова С. М. До питання про об’єкт авторського права. Держава і право : Зб. наук. пр. Київ: ІДіП НАН України. 2003. Вип. 19. С. 371−378. Kleimenova S.M. Do pytannia pro obiekt avtorskoho prava. Derzhava i pravo: Zb. nauk. pr. Kyiv: IDiP NAN Ukrainy. 2003. Vyp. 19. S. 371−378.

13. Штефан А. С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту : монографія. Київ: НДІ інтелектуальної власності НАПрНУ, ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2017. 150 с.

Shtefan A. S. Avtorske pravo i sumizhni prava: osoblyvosti pravovoi okhorony, zdiisnennia ta zakhystu: monohrafiia. Kyiv: NDI intelektualnoi vlasnosti NAPrNU, TOV «NVP Interservis», 2017. 150  s.

14. Штефан О. О. Поняття об’єкта авторського права та критеріїв його охороноздатності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2006. № 6. С. 3−8.

Shtefan O. O. Poniattia obiekta avtorskoho prava ta kryteriiv yoho okhoronozdatnosti. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2006. № 6. S. 3−8.

15. Капіца Ю. М. Уніфікація і гармонізація законодавства з охорони прав інтелектуальної власності держав-членів ЄС та законодавство України : дис. ... д-ра юрид.наук : 12.00.03. Київ, 2019. 477 с.

Kapitsa Yu.M. Unifikatsiia i harmonizatsiia zakonodavstva z okhorony prav intelektualnoi vlasnosti derzhav-chleniv YeS ta zakonodavstvo Ukrainy: dys. ... d-ra yuryd.nauk: 12.00.03. Kyiv, 2019. 477 s. URL: https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0519U001601/ (дата звернення: 25.11.2022).

16. The Routledge Handbook of EU Copyright Law. Ed: Eleonora Rosati. New York: Routledge. 2021. 550 p.

URL: https://bit.ly/3Y6DaYF (дата звернення: 27.02.2023).

17. Rendas T. Exceptions in EU Copyright Law: In Search of a Balance Between Flexibility and Legal Certainty. The Netherlands: Kluwer Law International B.V., 2021. 464 p.

URL: https://bit.ly/3kuPh43 (дата звернення: 27.02.2023).

18. Stamatoudi I., Torremans P. EU Copyright Law: A Commentary. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited (UK); Northampton: Edward Elgar Publishing, Inc. (USA), 2014. 1264 p. URL: https://bit.ly/41tp4DB (дата звернення: 27.02.2023).

19. Bently L., Sherman B., Gangjee D., Johnson P. Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press, 2022. 1428 p.

URL: https://bit.ly/3md7UcZ (дата звернення: 27.02.2023).

20. Cassation partielle: solution Cour de cassation, Assemblée Plénière, du 7 mars 1986 à la pourvoi №° 83-10.477.

URL: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007016934/ (дата звернення: 23.02.2023).

21. Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs.

URL: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/250/oj (дата звернення: 26.02.2023).

22. Judgment of the Court of 16 July 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465.

URL: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72482&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3317256 (дата звернення: 26.02.2023).

23. Judgment of the Court of 12 September 2019, Cofemel — Sociedade de Vestuário SA v G-Star Raw CV, C‑683/17, EU:C:2019:721.

UURL: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf? text=cofemel&docid=217668&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3317256#ctx1 (дата звернення: 26.02.2023).

24. Judgment of the Court of 29 July 2019, Funke Medien NRW, C‑469/17, EU:C:2019:623.

URL: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216545&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3324863 (дата звернення: 26.02.2023).

25. Opinion of Advocate General Campos Sánchez-Bordona of 31 May 2016, Montis Design BV v Goossens Meubelen BV, C‑169/15, EU:C:2016:383.

URL: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=originality&docid=179081&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2730520#ctx1 (дата звернення: 08.02.2023).

26. Code de la propriété intellectuelle Version en vigueur au 21 février 2023 // Legifrance.

URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006069414 (дата звернення: 21.02.2023).

27. Le droit d’auteur d’un intervenant lors d’une séance pédagogique // Reseau-Canope.

URL: https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/cadre-reglementaire/le-coin-du-juriste/le-droit-dauteur-dun-intervenant-lors-dune-seance-pedagogique.html (дата звернення: 13.03.2023).

28. Œuvre générée par une intelligence artificielle : quelle alternative à la protection par le droit d’auteur ? // Affiches-PARISIENNES.

URL: https://www.affiches-parisiennes.com/oeuvre-generee-par-une-intelligence-artificielle-quelle-alternative-a-la-protection-par-le-droit-d-auteur-119354.html (дата звернення: 13.03.2023).

29. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) // Bundesministerium der Justiz.

URL: https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/BJNR012730965.html (дата звернення: 21.02.2023).

30.    Ley de Propiedad Intelectual // BOE LEGISLACIÓN CONSOLIDADA.

URL: https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-8930-consolidado.pdf (дата звернення: 21.02.2023).

31. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych // Internetowy System Aktów Prawnych.

URL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19940240083 (дата звернення: 21.02.2023).

32. Code de droit économique // Moniteur Belge.

URL: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2013/02/28/2013A11134/justel (дата звернення: 21.02.2023).

33.    Codice civile // Gazzeta Ufficiale della Republica Italiana.

URL: https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile (дата звернення: 21.02.2023).

34. Grundwissen zum Urheberrecht – Teil 1 Von Wiss. Mitarbeiter Julian Kanert, Wiss. Mitarbeiterin Stefanie Meyer, Chemnitz // ZJS – Zeitschrift für das Juristische Studium.

URL: https://www.zjs-online.com/dat/artikel/2020_5_1424.pdf (дата звернення: 13.03.2023).

35. Urheberrecht in der Wissenschaft – Was gilt es zu beachten? // QUINTESSENCE PUBLISHING DEUTSCHLAND.

URL: https://www.zjs-online.com/dat/artikel/2020_5_1424.pdf (дата звернення: 13.03.2023).

36. Fernández F.R., Chornet V.G., Gutiérrez J.V.O. Docentes, discentes y trabajosacadémicos: Propiedad Intelectual enconflicto. REVISTA DE EDUCACIÓN Y DERECHO. EDUCATION AND LAW REVIEW. Número 22 Abril-Septiembre 2020. Р. 1−23.

URL: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7639977.pdf (дата звернення: 13.03.2023).

37. Votre création est elle protégeable par le droit d’auteur ? // DES DROITS, DES AUTEURS Le blog dédié au droit d’auteur.

URL: https://desdroitsdesauteurs.fr/2016/09/la-notion-doriginalite-en-droit-dauteur/ (дата звернення: 13.03.2023).

38. Шляхи встановлення ознак творчого характеру наукових творів при проведенні судової експертизи // Центр судової експертизи та експертних досліджень.

Shliakhy vstanovlennia oznak tvorchoho kharakteru naukovykh tvoriv pry provedenni sudovoi ekspertyzy // Tsentr sudovoi ekspertyzy ta ekspertnykh doslidzhen.

URL: https://ics.gov.ua/expert/useful/publications/359389/ (дата звернення: 08.01.2023).

39. Судова експертиза обʼєктів права інтелектуальної власності в Україні: навч.-метод. видання / В. Л. Федоренко (кер. авт. кол.), О. Г. Адлер, Л. П. Тимощик, Н. М. Ковальова, О. В. Голікова, Т. М. Чабанець та ін. ; за ред. В. Л. Федоренка. Київ: Ліра-К, 2022. 196 с.

Sudova ekspertyza obiektiv prava intelektualnoi vlasnosti v Ukraini: navch.-metod. vydannia / V. L. Fedorenko (ker. avt. kol.), O. H. Adler, L. P. Tymoshchyk, N.M. Kovalova, O. V. Holikova, T. M. Chabanets ta in.; za red. V. L. Fedorenka. Kyiv: Lira-K, 2022. 196 s.

40. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 976 с.

Tsyvilne pravo Ukrainy. Zahalna chastyna: pidruchnyk / za red. O. V. Dzery, N. S. Kuznietsovoi, R. A. Maidanyka. Kyiv: Yurinkom Inter, 2018. 976 s.

41. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Poiasniuvalna zapyska do proektu Zakonu Ukrainy «Pro avtorske pravo i sumizhni prava».

URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/26951 (дата звернення: 26.02.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-17

Номер

Розділ

Статті