ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ: НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

Автор(и)

  • Олена Штефан доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу захисту прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0002-6334-0040

DOI:

https://doi.org/10.33731/1-22023.277226

Анотація

Ключові слова: авторське право, суміжні права, цивільно-правові способи захисту, імплементація, євроінтеграція, докази, право на захист

У статті здійснено порівняльно-правовий аналіз норм законів України «Про авторське право і суміжні права» 1993 та 2022 років у частині способів цивільно-правового захисту авторського права та суміжних прав. Вказано на новели як позитивного характеру, які підвищать ефективність цивільно-правового захисту авторського права і суміжних прав,
так і ті, що залишаються дискусійними та потребують подальшого дослідження, узгодження з нормами процесуального законодавства. Висловлено пропозиції щодо вдосконалення способів захисту авторського і суміжних прав.

Перелік використаних джерел / List of references

1.       Зайцева-Калаур І. В. Цивільно-правові способи захисту авторських прав організацій ЗМІ та суб’єктів їх діяльності. Юридичний науковий електронний журнал. 2015. № 4. С. 76−80.

Zaitseva-Kalaur I. V. Tsyvilno-pravovi sposoby zakhystu avtorskykh prav orhanizatsii ZMI ta sub’iektiv yikh diialnosti. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. 2015. № 4. S. 76−80.

2.       Ільков В. В. Особливості правового регулювання захисту авторських прав в Україні. Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць / Одес. нац. юрид. акад. Одеса : Юрид. л-ра. 2008. Вип. 41. С. 83−88.

Ilkov V. V. Osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia zakhystu avtorskykh prav v Ukraini. Aktualni problemy derzhavy i prava: zb. nauk. prats. Odes. nats. yuryd. akad. Odesa : Yuryd. l-ra,. 2008. Vyp. 41. S. 83−88.

3.       Ульянова Г. О. Способи цивільно-правового захисту авторських прав при їх порушенні внаслідок плагіату. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2012. Вип. 19. Т. 2. С. 136−138.

Ulianova H.O. Sposoby tsyvilno-pravovoho zakhystu avtorskykh prav pry yikh porushenni vnaslidok plahiatu. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2012. Vyp. 19. T. 2. S. 136−138.

4.       Хавронюк О. О. Цивільно-правовий механізм захисту прав та інтересів, пов’язаних із використанням баз даних. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Вип. 35. Т. 1. С. 204−207.

Khavroniuk O. O. Tsyvilno-pravovyi mekhanizm zakhystu prav ta interesiv, pov’iazanykh iz vykorystanniam baz danykh. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2015. Vyp. 35. T. 1. S. 204−207.

5.       Штефан А. С. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2009. № 2. С. 41−51.

Shtefan A. S. Tsyvilno-pravovi sposoby zakhystu avtorskoho prava i sumizhnykh prav. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2009. № 2. S. 41−51.

6.       Директива 96/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради «Про правовий захист баз даних» від 11 березня 1996 року.

Dyrektyva 96/9/IeS Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady «Pro pravovyi zakhyst baz danykh» vid 11 bereznia 1996 roku.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_241#Text (дата звернення: 03.02.2023).

7.       Положення «Про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Міністерства економіки», затверджене  постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 674.

Polozhennia «Pro derzhavnoho inspektora z pytan intelektualnoi vlasnosti Ministerstva ekonomiky», zatv.  postanovoiu KM Ukrainy vid 17 travnia 2002 r. № 674. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/5390356 (дата звернення: 03.02.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-17

Номер

Розділ

Статті