ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ПОГЛЯД

Автор(и)

  • Олександр Бутнік-Сіверський доктор економічних наук, професор, академік АТН України та академік УАН, головний науковий співробітник сектору комерціалізації ОІВ відділу промислової власності та комерціалізації НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2492-231X

DOI:

https://doi.org/10.33731/1-22023.277228

Анотація

Ключові слова: інтелект, інтелектуалізація, цифровізація економіки, компʼютерна платформа інтелектуалізації, віртуальні об’єкти, віртуальні активи, людино-цифрове середовище, людино-цифрова система

Узагальнено погляди інтелектуалізації цифрової економіки щодо змісту понять «інтелект» та «інтелектуалізація». Розглянуто інтелектуалізацію економіки як передачу функцій праці людини технічним засобам шляхом переходу від аналогового до цифрового методу запису і передачі інформації до комп’ютерної платформи цифровізації, з якою
стискається право власності на віртуальні об’єкти. Підтримано використання цифровізації за змістом термінів диджитизація (оцифровування), диджиталізація (цифровізація) та диджитал (цифрова) трансформація як поетапного переходу до цифрового устрою в людино-цифровому середовищі.

Перелік використаних джерел / List of references

1.Андрощук Г. О. Інформаційно-комунікаційні технології в цифровій економіці: стан та перспективи розвитку: брошура / НДІ ІВ НАПрН України. Київ: Інтерсервіс, 2021. 84 с.

Androshchuk H. O. Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v tsyfrovii ekonomitsi: stan ta perspektyvy rozvytku: broshura / NDI IV NAPrN Ukrainy. Kyiv: Interservis, 2021. 84 s.

2. Мельник Л. Г., Карінцева О. І., Кубатко О. В., Сотник І. М., Завдов’єва Ю. М. Цифровізація економічних систем та людський капітал: підприємство, регіон, народне господарство. Механізм регулювання економіки. 2020. № 2. С. 9−28.

Melnyk L. H., Karintseva O. I., Kubatko O. V., Sotnyk I. M., Zavdovieva Yu. M. Tsyfrovizatsiia ekonomichnykh system ta liudskyi kapital: pidpryiemstvo, rehion, narodne hospodarstvo. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky. 2020. № 2. S. 9−28.

3. Поляков М. В. Cутність та прояви інтелектуалізації світогосподарського розвитку. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 13. С. 84−88.

Poliakov M. V. Cutnist ta proiavy intelektualizatsii svitohospodarskoho rozvytku / Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky . 2016. Vyp. 13. S. 84−88.

4. Крочак О. І., Матрос О. М., Михайловина С. О. Активи цифрової трансформації як об’єкти обліку. Наукові перспективи. 2022. № 4 (22).

Krochak O. I., Matros O. M., Mykhailovyna S. O. Aktyvy tsyfrovoi transformatsii yak obiekty obliku. Naukovi perspektyvy. 2022. № 4 (22).

URL: http://perspectives.pp.ua›index.php›article›view/1472/1470 (дата звернення: 06.03.2023).

5. Вінник О. М. Правове забезпечення цифрової економіки та електронного бізнесу: монографія. Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака, 2018. 224 с.

Vinnyk O. M. Pravove zabezpechennia tsyfrovoi ekonomiky ta elektronnoho biznesu: monohrafiia. Kyiv: NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva im. akad. F. H. Burchaka, 2018. 224 s.

6. Горобець Н. О., Майсун І. В. Віртуальні об’єкти, їх місце в інституті права власності. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 5. С. 52−54.

Horobets N. O., Maisun I. V. Virtualni obiekty, yikh mistse v instytuti prava vlasnosti. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. 2021. № 5. S. 52−54.

7. Майданик Л. Р. Віртуальний об’єкт як виклик для класичних підходів у речовому праві. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 2. С. 59−64.

Maidanyk L. R. Virtualnyi obiekt yak vyklyk dlia klasychnykh pidkhodiv u rechovomu pravi. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2019. № 2. S. 59−64.

8. Cтепаненко С. В. Інтелектуалізація економіки як ознака постіндустріального суспільства.

Stepanenko S. V. Intelektualizatsiia ekonomiky yak oznaka postindustrialnoho suspilstva.

URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3001/1/Stepanenko1.pdf (дата звернення: 06.03.2023)

9. Економіка інтелектуальної власності : науково-методичні матеріали для підготовки докторантів, аспірантів і магістрів за напрямом «Інтелектуальна власність» / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. Камінська та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. Харків : Право, 2015. 120 с.

Ekonomika intelektualnoi vlasnosti : naukovo-metodychni materialy dlia pidhotovky doktorantiv, aspirantiv i mahistriv za napriamom «Intelektualna vlasnist» / L. S. Shevchenko, O. A. Hrytsenko, T. M. Kaminska ta in. ; za red. d-ra ekon. nauk, prof. L. S. Shevchenko. Kharkiv : Pravo, 2015. 120 s.

10. Бабенко В. А. Інформатизація та інтелектуалізація суспільства як важливий фактор соціально-економічного розвитку / Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия: Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении. 2014. Вып. 78. С. 11−19.

Babenko V. A. Informatyzatsiia ta intelektualizatsiia suspilstva yak vazhlyvyi faktor sotsialno-ekonomichnoho rozvytku / Stroytelstvo. Materyalovedenye. Mashynostroenye/ Stroytelstvo. Materyalovedenye. Mashynostroenye. Seryia : Kompiuternыe systemы y ynformatsyonnыe tekhnolohyy v obrazovanyy, nauke y upravlenyy. 2014. Vыp. 78. S. 11−19.

11. Фоміна Є. В. Інтелектуалізація економіки: еволюція в контексті світового розвитку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2016. № 5. С. 112−115.

Fomina Ye. V. Intelektualizatsiia ekonomiky: evoliutsiia v konteksti svitovoho rozvytku. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. 2016. № 5.  S. 112−115.

12. Ханін І. Г. Інституційні передумови функціонування інформаційного простору національної економіки : монографія. Донецьк : АРТ-ПРЕС, 2012. 270 с.

Khanin I. H. Instytutsiini peredumovy funktsionuvannia informatsiinoho prostoru natsionalnoi ekonomiky : monohrafiia. Donetsk : ART-PRES, 2012. 270 s.

13. Human Development Report. URL: http://hdr.undp.org/en (дата звернення: 06.03.2023).

14. Arrow K. J. The Economic Implications of Learning by Doing. Rev. Econ. Stud. 1962. V. 29, N-3. P. 155−173.

15. Цифрова економіка : підручник / Т. І. Олешко, Н. В. Касьянова, С. Ф. Смерічевський та ін. Київ : НАУ, 2022. 200 с. Tsyfrova ekonomika : pidruchnyk / T. I. Oleshko, N. V. Kasianova, S. F. Smerichevskyi ta in. Kyiv : NAU, 2022. 200 s.

16. Сотник І. М., Завражний К. Ю. Формування концептуальних засад розподіленого виробництва на промислових підприємствах. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2018. № 2 (4). С. 40−48.

Sotnyk I. M.,  Zavrazhnyi K. Yu. Formuvannia kontseptualnykh zasad rozpodilenoho vyrobnytstva na promyslovykh pidpryiemstvakh. Ekonomichnyi zhurnal Odeskoho politekhnichnoho universytetu. 018. № 2(4). S. 40−48.

17. Zavrazhnyi K. Conceptual model of implementation of digital transformations in communication business processes of industrial enterprises.  Економіка і  регіон. 2020. № 1 (76). C. 38–45. 

18. Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період до 2020 року (неофіційний текст). Natsionalna stratehiia rozvytku sfery intelektualnoi vlasnosti v Ukraini na period do 2020 roku (neofitsiinyi tekst).

URL: https://ips.ligazakon.net/document/NT1009 (дата звернення: 06.03.2023).

19. Фартушна Д. Віртуальна власність: проблеми та перспективи (2020).

Fartushna D. Virtualna vlasnist: problemy ta perspektyvy (2020).

URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12666/Nova%20era.pdf?sequence=1 (дата звернення: 06.03.2023).

20. Майданик Р. А. Речове право. Загальні положення. Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко) / за заг. ред. Р. О. Стефанчука. Київ : АртЕк, 2017. С. 226−249.

Maidanyk R. A. Rechove pravo. Zahalni polozhennia. Spohady pro Liudynu, Vchenoho, Tsyvilista-epokhu (do 85-richchia vid Dnia narodzhennia akademika Yaroslavny Mykolaivny Shevchenko) / za zah. red. R.O. Stefanchuka. Kyiv: ArtEk, 2017. S. 226−249.

21. Микола Рехлицький. Віртуальні активи: що це таке і навіщо нам їх законодавче регулювання? Юридична газета online 27 травня 2020. № 10 (716).

Mykola Rekhlytskyi. Virtualni aktyvy: shcho tse take i navishcho nam yikh zakonodavche rehuliuvannia? Yurydychna Hazeta online 27 travnia 2020. № 10 (716).

URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/informaciyne-pravo-telekomunikaciyi/virtualni-aktivi-shcho-ce-take-i-navishcho-nam-yih-zakonodavche-regulyuvannya.html (дата звернення: 06.03.2023).

22. Про віртуальні активи : Закон України 17 лютого 2022 року  № 2074-IX.  Pro virtualni aktyvy: Zakon Ukrainy 17 liutoho 2022 roku № 2074-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text (дата звернення: 06.03.2023).

23. Геєць  В. М. Соціальна реальність у цифровому просторі. Економіка України. 2022. № 1. С. 3–28.

Heiets V. M. Sotsialna realnist u tsyfrovomu prostori. Ekonomika Ukrainy. 2022. № 1. S. 3–28.

24. Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні : Закон України № 1667-IX від 15 липня 2021 року.

Pro stymuliuvannia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini: Zakon Ukrainy № 1667-IX vid 15 lypnia 2021 roku.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20 (дата звернення: 06.03.2023).

25. Digital Economy Report 2019. United Nations Conference on Trade and Development. 2019. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/der2019_en.pdf (дата звернення: 06.03.2023).

26. The Economics of Digitization. / Editors: Greenstein S., Goldfarb A., Tucker C. The International Library of Critical Writings in Economics series, 2013. 672 p.

27. Завражний К. Ю., Сотник І. М. Підходи до забезпечення інформаційної безпеки промислового Інтернету речей на підприємстві  Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 3. С. 177–186.

Zavrazhnyi K. Yu., Sotnyk I. M. Pidkhody do zabezpechennia informatsiinoi bezpeky promyslovoho Internetu rechei na pidpryiemstvi  Marketynh i menedzhment innovatsii. 2017. № 3. S. 177–186.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-17

Номер

Розділ

Статті