СИСТЕМА КРОВІ УКРАЇНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІОБЕЗПЕКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ВІЙНИ

Автор(и)

  • Ольга Омельченко доктор філософії в галузі права, науковий співробітник відділу дослідження прав інтелектуальної власності та прав людини у сфері охорони здоров’я НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3265-205X

DOI:

https://doi.org/10.33731/1-22023.277231

Анотація

Ключові слова: біобезпека, інтелектуальна власність, система крові, охорона здоров’я, правове регулювання, національна безпека

Стаття присвячена дослідженню структури системи крові України та її правового регулювання. Проаналізовано місце та роль елементів системи крові України в інфраструктурі системи охорони здоров’я в умовах збройного конфлікту. Надано характеристику системи крові як елементу національної біобезпеки у сфері охорони здоров’я в умовах війни. Обґрунтовано важливість визначення системи крові та кровозабезпечення як цивільного населення, так і військовослужбовців стратегічно важливою складовою національної біобезпеки у сфері охорони здоров’я в умовах запровадження воєнного стану.

Перелік використаних джерел / List of references

1.       Кашинцева О., Іолкін Я. Інтелектуальна власність як складова біобезпеки держави у сфері охорони здоров’я: постановка проблеми та визначення ключових напрямів дослідження в умовах війни. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2022. № 3. С. 89−96.

Kashyntseva O., Iolkin Ya. Intelektualna vlasnist yak skladova biobezpeky derzhavy u sferi okhorony zdorovia: postanovka problemy ta vyznachennia kliuchovykh napriamiv doslidzhennia v umovakh viiny. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2022. №3. S.89−96.

2.       Програма розвитку донорства крові та її компонентів на 2002−2007 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1403.

Prohrama rozvytku donorstva krovi ta yii komponentiv na 2002-2007 roky, zatverdzhena postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26 zhovtnia 2001 r. № 1403.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1403-2001-%D0%BF (дата звернення: 24.01.2023).

3.       Стратегія розвитку національної системи крові на період до 2022 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року № 120-р. 

Stratehiia rozvytku natsionalnoi systemy krovi na period do 2022 roku, skhvalena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 liutoho 2019 r. № 120-r.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/120-2019-%D1%80 (дата звернення: 24.01.2023).

4.       Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові : Закон України від 30.09.2020 № 931-IX. 

Pro bezpeku ta yakist donorskoi krovi ta komponentiv krovi: Zakon Ukrainy vid 30.09.2020 № 931-IX.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/931-20 (дата звернення: 24.01.2023).

5.       Про визначення уповноваженого органу у сфері донорства крові та компонентів крові, функціонування системи крові та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1378.

Pro vyznachennia upovnovazhenoho orhanu u sferi donorstva krovi ta komponentiv krovi, funktsionuvannia systemy krovi ta vnesennia zmin do deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.12.2021 №1378.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1378-2021-%D0%BF (дата звернення: 24.01.2023).

6.       Назарчук Л. В., Перехрестенко П. М. Служба крові України: підсумки та завдання. Український медичний часопис. 2006. № 4 (54) VII–VIIІ.

Nazarchuk L. V., Perekhrestenko P. M. Sluzhba krovi Ukrainy: pidsumky ta zavdannia. Ukrainskyi medychnyi chasopys. 2006. № 4 (54) VII–VIII.

URL: https://www.umj.com.ua/article/419/sluzhba-krovi-ukraini-pidsumki-ta-zavdannya (дата звернення: 24.01.2023).

7.       Конвенція про захист цивільного населення під час війни.

Konventsiia pro zakhyst tsyvilnoho naselennia pid chas viiny.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text (дата звернення: 24.01.2023).

8.       Порядок контролю за дотриманням показників безпеки та якості донорської крові та її компонентів, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.03.2010 № 211.

Poriadok kontroliu za dotrymanniam pokaznykiv bezpeky ta yakosti donorskoi krovi ta yii komponentiv, zatverdzhenyi nakazom Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 09.03.2010 № 211.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0368-10 (дата звернення: 24.01.2023).

9.       Омельченко О. П. Правове регулювання діяльності біобанків: цивільно-правовий аспект: дис. … докт. філософії. Київ. 2021. 197 С.

Omelchenko O. P. Pravove rehuliuvannia diialnosti biobankiv: tsyvilno-pravovyi aspekt: dys. … dokt. filosofii. Kyiv. 2021. 197 S.

10.     Clinical blood transfusion monitoring meter. URL: https://patents.google.com/patent/CN104707216A/en (дата звернення: 24.01.2023).

11.     Methods for preserving whole blood and composition of whole blood.

URL: https://patents.google.com/patent/US20080097389A1/en (дата звернення: 24.01.2023).

12.     Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 року.

Uhoda pro torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti vid 15 kvitnia 1994 roku.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/981_018 (дата звернення: 24.01.2023).

13.     Nato Standard AJP-4.10 Allied Joint Doctrinefor Medical Support.

URL: https://www.coemed.org/files/stanags/01_AJP/AJP-4.10_EDC_V1_E_2228.pdf (дата звернення: 24.01.2023).

14.     NATO Logistics Handbook: Chapter 16: Medical Support.

URL: https://www.nato.int/docu/logi-en/1997/lo-1610.htm (дата звернення: 24.01.2023).

15.     Воєнно-медична доктрина України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 910.

Voienno-medychna doktryna Ukrainy, zatverdzhena postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 31 zhovtnia 2018 r. № 910.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/910-2018-%D0%BF (дата звернення: 24.01.2023).

16.     Colonel Ronald Ti  The strategic vulnerability of NATO blood supply logistics: a case study of Estonian national defence. Defense & Security Analysis. 2022. Volume 38. Issue 4.

URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14751798.2022.2076343 (дата звернення: 24.01.2023).

17.     Design Guidelines for Blood Centres

URL:  https://www.who.int/publications/i/item/9789290613190 (дата звернення: 24.01.2023).

18.     Smit Sibinga Existing and recommended legislative framework for a national blood transfusion policy January. Global Journal of Transfusion Medicine . 2017. № 2(2):89.

URL:https://www.researchgate.net/publication/319647127_Existing_and_recommended_legislative_framework_for_a_national_blood_transfusion_policy (дата звернення: 24.01.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-17

Номер

Розділ

Статті