ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ

Автор(и)

  • Олена Вальчук кандидат історичних наук, старший викладач кафедри фундаментальних і приватно-правових дисциплін Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Україна https://orcid.org/0000-0002-1293-6362

DOI:

https://doi.org/10.33731/1-22023.277344

Анотація

Ключові слова: інтелектуальна власність, авторське право, патентне право, службовий твір, майнові права, університет

Стаття присвячена висвітленню питання права інтелектуальної власності як однієї зі складових стратегії розвитку провідних вітчизняних і зарубіжних закладів вищої освіти. Проаналізовано основні положення університетської політики щодо комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, розподілу майнових прав та укладення договорів у сфері інтелектуальної власності. У роботі охарактеризовано загальні тенденції розвитку означеної сфери в університетах Великої Британії, Німеччини та України. Наголошено на необхідності використання досвіду закордонних закладів вищої освіти.

Перелік використаних джерел / List of references

1. Бошицький Ю. Л., Швантнер М. Щодо типового положення ВОІВ про політику в сфері інтелектуальної власності для університетів і науково-дослідних установ. Часопис Київського університету права. 2017. № 1. С. 231−237.

Boshytskyi Yu.L., Shvantner M. Shchodo typovoho polozhennia VOIV pro polityku v sferi intelektualnoi vlasnosti dlia universytetiv i naukovo-doslidnykh ustanov. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2017. № 1. S. 231−237.

2. Parkhomenko N. M., Yakubivskyi I. Ye., Yurkevych Yu. M. IP policy in academic institutes and higher education institutions. Science and Innovation. 2021. Vol. 17, No 2. P. 72−83.

3. Загрішева Н. Вищий навчальний заклад як суб’єкт трансферу технологій. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 10. С. 62−66.

Zahrisheva N. Vyshchyi navchalnyi zaklad yak subiekt transferu tekhnolohii. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2017. №10. S. 62−66.

4. Капіца Ю. М. Права інтелектуальної власності у договорах про співробітництво/виконання досліджень та розробок між науковими установами, університетами та підприємствами: частина перша — Європейський Союз, США. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. №. 4. С. 87−98.

Kapitsa Yu. M. Prava intelektualnoi vlasnosti u dohovorakh pro spivrobitnytstvo/vykonannia doslidzhen ta rozrobok mizh naukovymy ustanovamy, universytetamy ta pidpryiemstvamy: chastyna persha — Yevropeiskyi Soiuz, SShA. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2021. №. 4. S. 87−98.

5. Типове положення про політику в галузі інтелектуальної власності. Підготовлено Департаментом країн з перехідною та розвинутою економікою Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ). Версія 1.

Typove polozhennia pro polityku v haluzi intelektualnoi vlasnosti. Pidhotovleno Departamentom krain z perekhidnoiu ta rozvynutoiu ekonomikoiu Vsesvitnoi orhanizatsii intelektualnoi vlasnosti (VOIV). Versiia 1.

URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/uk/wipo_pub_transition_2_a.pdf (дата звернення: 01.02.2023).

6. University of Kent. Copyright: what you need to know.

URL: https://www.kent.ac.uk/guides/copyright-what-you-need-to-know/copyright-for-lecturers (дата звернення: 11.01.2023).

7. Copyright Literacy Strategy 2020-2025. University of Kent 2020.

URL: https://media.www.kent.ac.uk/se/21299/kent-copyright-strategy-2020-2025.pdf (дата звернення: 11.01.2023).

8. University of Nottingham. Copyright.

URL: https://www.nottingham.ac.uk/library/help/copyright/index.aspx (дата звернення: 11.01.2023).

9. University of Nottingham Copyright Policy.

URL: https://www.nottingham.ac.uk/hr/guidesandsupport/universitycodesofpracticeandrules/documents/university-of-nottingham-copyright-policy.pdf (дата звернення: 13.01.2023).

10. Provision and Processing of Intellectual Property Rights for Students and Graduates at The University of Nottingham.

URL: https://www.nottingham.ac.uk/fabs/documents/studentipr.pdf (дата звернення: 13.01.2023).

11. Policy and Code of Practice on Intellectual Property (IP).

URL: https://www.nottingham.ac.uk/hr/guidesandsupport/universitycodesofpracticeandrules/intellectual-property-ip-policy.aspx (дата звернення: 14.01.2023).

12. Informationen zum Thema Urheberrecht in Hochschullehre und Forschung. Was ist in Hochschullehre und Forschung erlaubt?

URL: https://www.ub.uni-stuttgart.de/forschen-publizieren/urheberrecht/ (дата звернення: 15.01.2023).

13. Universität Stuttgart. Erfindungen und Schutzrechte. Die IP-Strategie der Universität Stuttgart garantiert den Schutz geistigen Eigentums und wahrt dabei die Interessen aller am Forschungsprozess Beteiligter.

URL: https://www.uni-stuttgart.de/transfer/intellectual-property/ (дата звернення: 16.01.2023).

14. Universität Heidelberg. Urheberrecht.

URL: https://www.uni-heidelberg.de/universitaet/beschaeftigte/service/recht/urheberrecht.html#Nutzung%20urheberrechtlich%20gesch%C3%BCtzter%20Werke (дата звернення: 11.01.2023).

15. IP-Policy. Exchanging knowledge and handling intellectual property as a core university activity.

URL: https://www.uni-heidelberg.de/en/university/about-the-university/good-academic-practice/ip-policy (дата звернення: 17.01.2023).

16. Patente und geistiges Eigentum. IP-Sprechstunde.

URL: https://www.uni-heidelberg.de/de/transfer/service-transfer/ip-sprechstunde (дата звернення: 17.01.2023).

17. Рейтинги ВНЗ. Оприлюднено рейтинг вишів «ТОП-200 Україна 2022».

Reitynhy VNZ. Opryliudneno reitynh vyshiv «TOP-200 Ukraina 2022».

URL: https://osvita.ua/vnz/rating/86578/ (дата звернення: 17.01.2023).

18. Науково-дослідна частина Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтелектуальна власність.

Naukovo-doslidna chastyna Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Intelektualna vlasnist.

URL: https://science.knu.ua/servisni-poslugy/vlasnist/ (дата звернення: 17.01.2023).

19. Про діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері інтелектуальної власності : наказ від 16 липня 2019 року № 2/129.

Pro diialnist KPI im. Ihoria Sikorskoho u sferi intelektualnoi vlasnosti. Nakaz vid 16 lypnia 2019 roku № 2/129.

URL: https://document.kpi.ua/files/2019_2-129.pdf (дата звернення: 31.01.2023).

20. Департамент інновацій та трансферу технологій. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

Departament innovatsii ta transferu tekhnolohii. Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut imeni Ihoria Sikorskoho».

URL: https://kpi.ua/ditt-about (дата звернення: 03.02.2023).

21. Національний університет «Львівська політехніка». Група комерціалізації наукових досліджень та захисту об’єктів права інтелектуальної власності.

Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika». Hrupa komertsializatsii naukovykh doslidzhen ta zakhystu obiektiv prava intelektualnoi vlasnosti.

URL: https://lpnu.ua/hrupa-komertsializatsii-nd-ta-zakhystu-obiektiv-prava-iv (дата звернення: 17.01.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-17

Номер

Розділ

Статті