СКЛАД АВТОРІВ РЕКЛАМИ ЯК АУДІОВІЗУАЛЬНОГО ТВОРУ

Автор(и)

  • Надія Федорова кандидат юридичних наук, науковий співробітник сектору розпорядження авторськими та суміжними правами відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5490-1259

DOI:

https://doi.org/10.33731/4-52023.289637

Ключові слова:

автор, співавторство, реклама, аудіовізуальний твір

Анотація

Стаття присвячена питанню складу авторів реклами як аудіовізуального твору. Наголошено, що можливість визнання особи автором виникає лише у зв’язку зі створенням відповідного елементу аудіовізуального твору як форми вираження реклами, у той час як виробник реклами, який не виконує творчу функцію при її створенні, до складу авторів реклами не входить. Акцентовано увагу на застосуванні інституту співавторства як спільної творчої діяльності авторів аудіовізуального твору. Розглянуто поняття колективного твору.  Запропоновано визначення реклами як колективного аудіовізуального твору.

Посилання

Ramsey L. Intellectual Property Rights in Advertising. 12 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev, 2006. 189 p. URL : http://repository.law.umich.edu/mttlr/vol12/iss2/1 (дата звернення: 06.09.2023).

Deyan A. Advertising. Progress University, 1993. 176 p. URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=677 (дата звернення: 05.09.2023).

Про рекламу : Закон України від 31.03.2023 р. № 2849-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 04.09.2023).

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 01.12.2022 р. № 2811-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text (дата звернення: 07.09.2023).

Lipszyc D. Copyright and neighbouring rights. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 1993. 918 p. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000120722 (дата звернення: 03.09.2023).

Deutschland: Gesetz uber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) (Copyright Act, as amended up to Act of June 23, 2021). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/BJNR012730965.html (дата звернення: 16.09.2023).

France: Code de la propriete intellectuelle (Copyright Act, as amended up to Act of September 12, 2023). URL: http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ UnCode?commun=&code= CPROINT.rcv.htm (дата звернення: 05.09.2023).

USA: Consolidated Act on Copyright № 164 (Copyright Act, as amended up to Act of December 24, 2022). URL: https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf (дата звернення: 04.09.2023).

Штефан А. С., Штефан О. О. Авторське право і суміжні права у рекламі : монографія. Київ: «Лазурит-Поліграф», 2009. 149 с.

Ярмак А. О. Категорія «формат» в праві інтелектуальної власності (аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду) : автореф. дис. ... доктора філософ: 081-Право. Київ, 2023. 35 с.

Інтелектуальна власність : словник-довідник. Т. 1. / за ред. О. Д. Святоцького, В. С. Дроб’язка. Київ: Ін Юре, 2000. 212 с.

Штефан А. С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту : монографія. Київ: Інтерсервіс, 2017. 150 с.

Цивільний кодекс України : Закон України від 10.062023 р. № 435-IV. ВВР. 2003. № 40–44.

Чуйкова В. Ю. Умови та ознаки договору між співавторами в Україні. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2016. № 919. С. 129−134.

Мамчур Л. В. Правове регулювання реклами (цивілістичний аспект) : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Львів, 2006. 204 с.

Котляр А. О. Співавтори як первісні суб’єкти авторського права: окремі проблеми правової регламентації. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 11. С. 93–99.

Орлюк О. П., Андрощук Г. О., Бутнік-Сіверський О. Б. та ін. Право інтелектуальної власності: акад. курс : підруч. для студ. вищих навч. закладів. Київ: Ін Юре, 2007. 696 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

Статті