ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЄС

Автор(и)

  • Юлія Ленго науковий співробітник центру правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4368-1793

DOI:

https://doi.org/10.33731/4-52023.289799

Ключові слова:

комерційна таємниця, ноу-хау, бізнес-інформація, нерозкрита інформація

Анотація

Стаття містить результати дослідження законодавства України, ЄС та міжнародно-правових актів щодо охорони комерційної таємниці. Визначено, що в Україні комерційна таємниця є об’єктом права інтелектуальної власності та відповідно власник комерційної таємниці має виключні права, на відміну від законодавства ЄС, згідно з яким комерційна таємниця не породжує виключні права і розділена на нерозкриті ноу-хау — об’єкт права інтелектуальної власності та бізнес-інформацію — об’єкт інформаційного права. Визначено поняття «власник комерційної таємниці» та випадки правомірного використання комерційної таємниці.

Посилання

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення 14.08.2023).

Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0943&rid=5 (дата звернення 14.08.2023).

Капіца Ю. М. Проблеми захисту прав на комерційну таємницю. Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності («Крайнєвські читання»): матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (23.12.2021 р., м. Київ); за ред. проф. В. Л. Федоренка. НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності Мін’юсту. Київ: Ліра-К, 2021. С. 112−118.

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text (дата звернення 14.08.2023).

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, прийнята 15.04.1994 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (дата звернення 14.08.2023).

Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі : Закон України від 10.04.2008 р. №250-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, № 23, ст. 213.

Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14.07.1967 р. № 995-169, зі змінами від 02.10.1979 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_169#Text (дата звернення 14.08.2023).

Model provisions on protection against unfair competition. Articles and Notes presented by the International Bureau of WIPO. Geneva. 1996. WIPO publication № 832 (E). URL: https://tind.wipo.int/record/28768 (дата звернення 14.08.2023).

Капіца Ю. М. Гармонізація охорони комерційної таємниці в Європейському Союзі та напрями вдосконалення законодавства України. Право та інновації. 2016. № 1 (13). С. 251−256.

Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу. Офіційний вісник Європейського Союзу (2010/с83/01). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/40/f450346n12.pdf (дата звернення 14.08.2023).

Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40−44, ст. 356.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19−20, № 21−22, ст. 144.

Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market. Final Study. April 2013. Prepared for the European Commission. Ares (2016) 98815 — 08/01/2016. URL: https://ec.europa.eu/docsroom/ documents/14838/attachments/1/translations/en/renditions/pdf (дата звернення 14.08.2023).

Study on Trade Secrets and Parasitic Copying (Look-alikes) MARKT/2010/20/D Report on Trade Secrets for the European Commission 23 September 2011. Hogan Lovells International LLP. URL: http://publications.europa.eu/resource/cellar/068c999d-06d2-4c8e-a681-a4ee2eb0e116.0001.02/DOC_1 (дата звернення 14.08.2023).

Богородченко Г. С. Комерційна таємниця в умовах взаємодії конкуруючих підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 3. С. 73−78.

Кузнецова Х. Є. Характеристика комерційної таємниці як інституту права. Наукові праці МАУП. 2010. Вип. 3(26), с. 201–208.

Базилевич В. Інтелектуальна власність. Київ: Знання, 2008. 431 с.

Правове регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю: сучасний стан і перспективи розвитку : монографія / за заг. ред. Н. М. Мироненко; НДІ ІВ НАПрНУ. Київ: Інтерсервіс, 2012. 396 с.

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). URL: https://www.wipo.int/wipolex/ru/text/305907 (дата звернення 14.08.2023).

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 45, ст. 434.

Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 р. №1560-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 47, ст. 646.

Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13−14, № 15−16, № 17, ст. 112.

Мідянка А. Ноу-хау в системі об’єктів права інтелектуальної власності. Юридична практика. 26.12.2019. URL: https://pravo.ua/nou-hau-v-sistemi-ob-iektiv-prava-intelektualnoi-vlasnosti/ (дата звернення 14.08.2023).

Грабовська Г. М., Белуга Ю. М «Ноу-хау» та «комерційна таємниця»: співвідношення понять. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 1. С. 98−100.

Шевелева Т. Правові аспекти регулювання відносин, пов’язаних з комерційною таємницею, в проекті Закону України «Про охорону прав на комерційну таємницю». Інтелектуальна власність. 2008. № 7. С. 9−14.

Носік Ю. В. Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2006. 194 с.

Положення про робочу групу щодо рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2019 р. № 650. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/650-2019-%D0%BF#n24 (дата звернення 14.08.2023).

Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ: АртЕк, 2020. 128 с. URL: https://pravo.ua/wp-content/uploads/2021/01/Proekt-Koncepcii-onovlennja-Civilnogo-kodeksu-Ukraini.pdf (дата звернення 14.08.2023).

Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах : Закон України від 05.07.1994 р. № 80/94-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 31, ст. 286.

Hoeren T. The EU Directive on the Protection of Trade Secrets and its Relation to Current Provisions in Germany, 9 (2018) JIPITEC 138. URL: https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-9-2-2018/4725 (дата звернення 14.08.2023).

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 01.12.2022 р. № 2811-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#n855 (дата звернення 14.08.2023).

Про охорону прав на винаходи та корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. №3687-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text (дата звернення 14.08.2023).

Москалюк Н. Правова характеристика процесу зворотного інжинірингу та його результатів. 2013. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/3115 /1/Microsoft%20Word%20-%20%D0%97%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1% 82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_13.pdf (дата звернення 14.08.2023).

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII. Відомості Верховної Ради Української РСР, 1971, додаток до № 50, ст. 375.

Угода між Україною та Європейським Співтовариством про наукове і технологічне співробітництво. Підписана 04.07.2022 в м. Копенгагені. Ратифікована Законом України № 368-IV від 25.12.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/994_194#Text (дата звернення 14.08.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

Статті