ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ДОГОВОРИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ОЦІНКА В КОНТЕКСТІ СИСТЕМНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ

Автор(и)

  • Ірина Коваль доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу промислової власності і комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, декан юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, Україна https://orcid.org/0000-0001-9348-3061

DOI:

https://doi.org/10.33731/12024.300903

Ключові слова:

законодавство, договори, ефективність, право інтелектуальної власності

Анотація

У статті досліджено законодавство України, яке стосується договорів у сфері інтелектуальної власності, на предмет його системності та ефективності. Обґрунтовано шляхи його удосконалення через системне закріплення відособленої сукупності норм про цю групу договорів; визначення обов’язкових правил щодо їх укладення, виконання, припинення, розірвання, визнання недійсними, а також договору про трансфер технологій; законодавчого відображення широкого різноманіття затребуваних практикою моделей передання прав інтелектуальної власності в межах економічного обороту.

Посилання

Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40−44. Ст. 356.

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 01 грудня 2022 року № 2811-ІХ. Офіційний вісник України. 2023. № 3. Ст. 196.

Якубівський І. Є. Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні : монографія. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2018. 522 с.

Чорна Ж. Л. До питання про істотні умови ліцензійного договору. Університетські наукові записки. 2017. № 63. С. 106−116.

Коваль І., Ткачук Г. Щодо істотних умов ліцензійного договору на використання торговельної марки. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 2. С. 31−38.

Дмитренко В. В. Місце договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та технологічних робіт серед договорів у сфері інтелектуальної власності. Право і суспільство. 2021. № 4. С. 41−48.

Штефан А. Якість законодавства у сфері авторського права і суміжних прав з позиції принципу правової визначеності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2023. № 6. С. 13−22.

Дашковська О. Р. Системність законодавства як його конститутивна ознака. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Юриспруденція. 2013. № 6−2. Т.1. С. 34−37.

Риндюк В. І. Системність як властивість змісту законодавства. Київський часопис права. 2022. № 1. С. 45−51.

Погребняк С. П. Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Харків, 2002. 19 с.

Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19−20, № 21−22. Ст.144.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15 грудня 1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 32.

Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 грудня 1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 34.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.

Рішення Господарського суду Запорізької області від 10.08.2021. Справа № 908/100/21 (908/660/21). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/99056135 (дата звернення: 29.01.2024).

Постанова Верховного Суду від 10 лютого 2021 р. у справі № 754/5841/17. URL: https://zakononline.com.ua/court-decisions/show/94938438 (дата звернення: 29.01.2024).

Гареєв Є. Ш. Правова охорона винаходів : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Одеса, 2007. 202 с.

Сімейний кодекс України, прийнятий 10 січня 2022 р. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21−22. Ст.135.

Товстун Н. М. Правовий режим майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, створені під час перебування в шлюбі. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 10. С. 137−141. URL:https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8534/7.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 29.01.2024).

Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-8/2012 за конституційним зверненням приватного підприємства «ІКІО» щодо офіційного тлумачення положення ч. 1 ст. 61 Сімейного кодексу України від 19 вересня 2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-12#Text (дата звернення: 29.01.2024).

Постанова Верховного Суду України від 22.06.2017 р. у справі 6-3058цс16. URL: https://oda.court.gov.ua/sud1590/pravovipoziciivsu/6-3058cs16 (дата звернення: 29.01.2024).

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14 вересня 2006 р. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 45. Ст. 434.

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), затверджена наказом Міністерства освіти і науки від 30 липня 2001 р. № 644/5835. Офіційний вісник України. 2001. № 31. Ст. 1438.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Номер

Розділ

Статті