DOI: https://doi.org/10.33731/62017.134096

ВЕБ-САЙТ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ З ПОЗИЦІЇ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Ольга Мацкевич

Анотація


Стаття присвячена аналізу визначень поняття веб-сайт, є спробою узагальнення наявних у законодавстві та доктрині підходів до визначення правової природи веб-сайту, аналізуються можливості охорони веб-сайту як об’єкта авторського права. Додатково наводяться приклади судових справ щодо веб-сайту та його контенту.


Ключові слова


веб-сайт; авторське право; об’єкт авторського права; контент.

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.

Веб-сайт. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/веб-сайт.

Veb-sait. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/veb-sait.

Гура М. В. Цивільно-правова охорона Інтернет-сайту в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03. К., 2006.

Наумов В. Б. Право и Интернет: Очерки теории и практики. М.: Университет, 2002. 432 с.: ил.

Бабарыкин П. В. Гражданско-правовое регулирование создания и использования сайтов сети Интернет: дис… канд. юрид. Наук. СПб, 2005.

Право інтелектуальної власності: навч. посібн. / Еннан Р. Є., Кулініч О. О., Мазуренко С. В., Менсо І. В., Романадзе Л. Д. К.:Алерта, 2016. 492 с.

Ratai B., Homoki P., Polyk G. Cyber Law in Hungary. Kluwer Law International, 2010. 294 p.

Моргунова Е. А., Рузакова О. А. Авторское право: комментарии законодательства, образцы документов, вопросы и ответы. М. : Экзамен, Право и закон, 2004.

Пастухов О. М. Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет: дис… канд. юрид. наук : спец. 12.00.03. К, НПУ ім. Драгоманова, 2002. 174 с.

Котенко Е. С. Мультимедийный продукт как объект авторских прав: дисс… канд. юрид. наук. : 12.00.03. М., 2012.

Судариков С. А. Основы авторского права /М.: Проспект, 2010.

Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади: наказ Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України та Державного комітету зв’язку та інформатизації України URL:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1021-02&new=1.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет: Проект Закону України. № 3353 від 23.10.2015 р.

URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56869

Рекомендації Державного комітету з телебачення і радіомовлення щодо охорони та захисту авторського права у сфері діяльності засобів масової інформації. URL: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id

=76447&cat_id=76446.

Интернет-СМИ: теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. М. М. Лукиной. М.: Аспект Пресс, 2010. 348 с.

Цивільний кодекс України: наук.-практ. коментар. Т. 6: Право інтелектуальної власності / за ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої. Х.: ФОП Лисяк Л. С. С. 113.

Калмыков А., Коханова Л. Интернет-журналистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

Контент—Content. URL: http://www.lingvo.ua/uk/Translate/en-uk/content.

Словник термінів інформаційного права / упоряд. А. І. Марущак ; [заг. ред. М. Я. Швеця]. К.: КНТ, 2008. 184 с.

The Cambridge Dictionary. URL: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/content_1?q=content.

The Merriam Webster Dictionary. URL: http://www.merriam-webster.com/dictionary/content.

Контент веб-сайта может охраняться как составное произведение. URL: http://lexdigital.ru/2013/087.

Otaola Zamora J. de., Letai Weissenberg P. Cyber Law in Spain. Kluwer Law International, 2011. 264 р.