DOI: https://doi.org/10.33731/12018.155989

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДОКАЗУВАННЯ У СПРОЩЕНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ (НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ)

Андрій Шабалін

Анотація


У статті досліджуються питання доказування в наказному провадженні. Проаналізовані основні етапи процедури видання судового наказу у контексті доказу- вання. За результатами дослідження сформульовано висновок щодо відсутності про- цесу доказування як це передбачено для інших категорій цивільних справ, що зумов- лено специфікою спрощеного цивільного процесуального провадження.

Ключові слова


докази, суд, цивільний процес, наказне провадження, процес дока- зування, спрощене цивільне провадження

Повний текст:

PDF

Посилання


Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження.: Постанова Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 23.12.2011 р. № 14. Офіційний сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

URL:http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2011_rik/postanova_vid_23122011_roku_№_1

_pro_praktiku_rozgljadu_sudami_zajav_u_porjadku_nakaznogo_provadzhen.html.

Сенник С. Н. Поняття та характерні ознаки наказного провадження. Вісник Львівського ун-ту. Серія юрид. 2010. Вип. 51. С. 218–222.

Наказне провадження в цивільному процесі: монографія / за заг. ред. В. І. Бобрика. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. 203 с.

Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України: академічний курс: підруч. для студ. спец. вищ. навч. зал. К.: Ін Юре, 2005. 624 с.

Цивільний процесуальний кодекс України від 10.03.2004 р. № 1618-IV. Офіційний сайт Верховної Ради України.

URL: http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/1618-15.

Черёмин М. А. Приказное производство в российском гражданском процессе. М.: Городец-издат, 2001. 171 с.

Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар. С. С. Бичкова, Ю. В. Білоусов, В. І. Бірюков, В. І. Бобрик та ін.; за заг. ред.С. С. Бичкової. 2-ге вид., доповн. і переробл. К.: Атіка, 2010. 896 с.

Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання.: Закон України від 11.12.2003 р. № 1382–IV. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1382-15

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.: Закон України від 15.05.2003 р. № 755–IV. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15.

Цивільний процесуальний кодекс Української РСР від 18.07.1963 р. Офіційний сайт Верховної Ради України.

URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 1500-06.

Логинов П. В. Предварительная подготовка гражданских дел. М.: Юрид. лит., 1960. 230 с.

Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. М.: Наука, 1966. 295 с.

Гурвич М. А. Судебное решение. Теоретические проблемы. Москва: Юрид. лит-ра, 1976. 173 с.

Молчанов В. В. Собирание доказательств в гражданском процессе. М.: Изд-во МГУ, 1991. 96 с.

Тертишніков В. І. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар. Вид. 5-те перероб та допов. Х.: ФІНН, 2010. 628 с.

Иванов О. В. Судебные доказательства в гражданском процессе. Иркутск: Изд-во Иркутского государственного университета, 1974. 124 с.

Тихиня В. Г. Гражданское процессуальное право Республики Беларусь. Общая часть: учеб. для вузов. Минск: МНО, 2002. 254 с.

Луспеник Д. Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції. Х.: Харків юридичний, 2006. 480 с.

Фурса С. Я., Цюра Т. В. Докази і доказування у цивільному процесі: науковопрактичний посібник. К.: Видавець Фурса С. Я.; КНТ, 2005. 256 с.

Актуальные проблемы теории и практики гражданского процесса./Чечина Н. А., Чечот Д. М. и др. Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1979. 191 с.

Гражданский процесс: учебник. Издание второе, перераб. и доп. / под ред. В. А. Мусина, Н. А. Чечиной, Д. М. Чечота. М.: Проспект, 2000. 472 с.

Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду.: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 р. № 5. Офіційний сайт Верховної Ради

України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-09.

Феннич В. П. Скасування судового наказу в цивільному судочинстві. Форум права, 2011. № 2. С. 921–925.

URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11fvpcc.pd.

Трусов А. И. Основы теории судебных доказательств. Краткий очерк. М.: Госюриздат, 1960. 176 c.

Штефан М. Й. Цивільний процес: підручник для студ. юрид. спеціальностей вищих закладів освіти. К.: Ін Юре, 2001. 694 с