DOI: https://doi.org/10.33731/12018.155991

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ СПОРИ ЩОДО ПРАВ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ*

Катерина Сопова

Анотація


У статті розкриваються особливості господарсько-правих спорів щодо прав на тор- говельні марки, надано їх класифікацію та причини виникнення. Викладені питан- ня розмежування судової юрисдикції справ у спорах щодо прав на торговельні марки та розкриті питання юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності.

Ключові слова


господарсько-правові спори, торговельна марка, судова юрисдик- ція, види спорів щодо прав на торговельні марки

Повний текст:

PDF

Посилання


Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.

Коваль І. Ф. Захист прав у сфері промислової власності: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування : монографія / НДІ ІВ НАПрН України. К.: НДІ ІВ НАПрН України, Лазурит-Полиграф, 2011. 320 с.

Іолкін Я. О. Право на торговельну марку в Україні : автореф. дис. канд. юрид. наука спец.: 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» /Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Академії

правових наук України. К., 2009.

Потоцький М. Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні : монографія. К.: Персонал, 2014. 620 с.

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів.: Закон України від 03.10.2017 р. № 48, ст. 436. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2147-19.

Про судоустрій і статус суддів.: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII зі змінами. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1799-XII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.

Харитонова О. До проблеми визначення юрисдикції адміністративних судів у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Право України. 2011. № 4. URL: http://www.info-pressa.com/article-966.html.

Гургула О. Визначення підвідомчості у справах із захисту інтелектуальної власності. Правовий тиждень. 2008. № 20.

URL: http://pro-zakon.com/node/367.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності.: Постанова Пленуму ВГСУ від 17.10.2012 р. № 12. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-12.

Про деякі питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ.: Постанова Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 01.03.2013 р. № 3. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0003740-13.

Ресенчук В. Проблеми розмежування підвідомчості спорів про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності / Матеріали круглого столу «Актуальні проблеми судового захисту прав інтелектуальної власності в Україні», 29.01.2016 р. К.: НДІ ІВ НАПрН України. С. 29–38.

Постанова Верховного суду України від 16.06.2015 р. у справі № 826/8805/14. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45855984.

Оглядові листи Вищого господарського суду України від 28.02.2017 р. № 01-06/521; від 19.11.2013 р. № 01-06/1658/2013; від 04.04.2012 р. № 01-06/417/2012; від 30.06.2009 р. № 01-08/411/1; від 23.12.2008 р. № 01-8/735; від 27.06.2008 р. № 01-8/383/1; від 22.01.2007 р. № 01-8/24; від 17.04.2006 р. № 01-8/847. Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 р. № 04-5/1107

Статистичний аналіз судових експертиз та спеціальних досліджень, проведених співробітниками Інституту за період з 2006 р. по 2015 р.

URL: http://ndiiv.org.ua/uk/statistichnij-analiz-sudovih-ekspert.