НАБУТТЯ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА

Автор(и)

  • Олена Чомахашвілі НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33731/32018.156008

Ключові слова:

набуття прав, промислова власність, адміністративні послуги, про- цедура

Анотація

У статті приділено увагу комплексному вивченню процедури набуття прав на об’єк- ти промислової власності. Автором зроблено спробу визначити стадії адміністративної процедури досліджуваній в сфері. Розглянуто процедурні питання загалом і виокрем- лено складні етапи. Проаналізовано проблемні питання щодо прав суб’єктів владних повноважень, термінів та строків проведення експертизи на об’єкти. Ведеться диску- сія щодо розміру оплати таких послуг. Докладно охарактеризовані принципи надан- ня й ознаки адміністративних послуг. Здійснено зіставлення правової охорони прав промислової власності та законодавства про адміністративні послуги. Розмежовано поняття послуги та процедури. Висловлені пропозиції щодо удосконалення організа- ційних засад адміністративних процедур у сфері охорони прав на об’єкти промислової власності.

Біографія автора

Олена Чомахашвілі, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Саєнко А. І. Класифікація адміністративних послуг, що надаються у сфері інтелектуальної власності. Науковий вісник Міжнародного гуманіратного університету. Серія: Юриспруденція. 2014. № 10–2. С. 135–137.

Адміністративне право України: курс лекцій: підруч. / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко та ін.; за ред. В. В. Коваленка.: Юрінком Інтер, 2013. 872 с.

Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / авт.-упоряд. В. П. Тимощук. К.: Факт, 2003. 496 с.

Адміністративні процедури і адміністративне судочинство в Німеччині. К.: Німецький фонд міжнар. прав. співробітництва, 2006. 180 с.

Картузова І. О., Осадчий А. Ю. Адміністративно-процедурне право: навч.-метод. посіб. Одеса: Юрид. літ., 2008. 288 с.

Адміністративна процедура: навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять для студентів Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України денної форми навчання (за вибором) другого (магістерського) рівня галузь знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» / уклад.: І. В. Бойко, О. М. Соловйова. Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2016. 41 с.

Коломоєць Т. О., Астахов Д. С. Кодифікація адміністративно-процедурного законодавства України: монографія. Запоріжжя: Запоріз. нац. ун-т, 2011. 230 с.

Любімова С. Ю. Адміністративні процедури у сфері господарської діяльності: монографія. Х.: НікаНова, 2014. 455 с.

Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р. Відом. Верхов.Ради України. 2013. № 32. Ст.409.

Мариняк Н. М. Адміністративна послуга та її співвідношення з суміжними поняттями. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки: збірник наукових праць. 2015. № 824. С. 60–64.

Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / І. Б. Коліушко (відп.ред.), В. П. Тимощук (авт.-упоряд.) К., 2003. 496 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-06-26

Номер

Розділ

Статті