DOI: https://doi.org/10.33731/32018.156019

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДОГОВОРІВ НА СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПАТЕНТУВАННЯ В СФЕРІ МЕДИЦИНИ

Олена Пономарьова, Оксана Кашинцева

Анотація


У статті йдеться про українське законодавство у сфері інтелектуальної власності, що дозволяє патентувати способи лікування, й суперечить з європейською доктриною інтелектуальної власності. Розкрито теоретичні основи та надано деякі практичні ре- комендації щодо правового регулювання відносин інтелектуальної власності у сфері медицини нормами договірного права, зокрема, договорами на створення та викори- стання об’єктів патентування у сфері медицини.

Ключові слова


право інтелектуальної власності, медицина, винахідник, договір, об’єкт патентування

Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів: наказ Міністерства охорони здоров’я України від

02.2005 р. № 81. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0291-05.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3687-12.

Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 р. № 3688-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3688-12.

Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 22.01.2001 р. № 22. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0173-01.

Гельсінська декларація Всесвітньої медичної асоціації «Етичні принципи медичних досліджень за участю людини у якості об’єкта дослідження»: міжнародний документ від 01.06.1964 р.

URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/990_005/

Основи законодавства про охорону здоров’я: Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15.